ЗНАЧЕННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДИСФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВИХ РАД ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • O. KOVALOVA Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2019.34.0.86

Ключові слова:

кадрове забезпечення, наглядова рада, компетенції, корпоративне управління, дисфункціональність, підприємство

Анотація

Ефективне кадрове забезпечення членів наглядових рад дасть змогу попередити їх дисфункціональність та захистити від потенційних некомпетентних рішень, які негативно вплинуть на фінансовий результат та інвестиційно – привабливий імідж підприємства. В зв’язку з цим актуальним є визначення кадрових аспектів з метою попередження дисфункціональності наглядових рад.

Метою дослідження є виділення ознак дисфункціональності наглядових рад та визначення значення кадрового забезпечення членів наглядових рад для попередження неефективності діяльності та прийняття не стратегічно зважених рішень, які деструкційно вливають на результативність діяльності підприємства.

Методика дослідження: для досягнення поставленої мети у роботі були використані загальнонаукові і спеціальні методи і прийоми дослідження: теоретичного узагальнення, аналізу і синтезу; системного і комплексного підходу; монографічний; абстрактно-логічний. Результатом наукової роботи є теоретичне узагальнення ознак дисфункціональності наглядових рад та дефініції «кадрове забезпечення», яке включає  в себе ланцюг «пошук» – «відбір» – «залучення». Обґрунтовано значення кадрового забезпечення та сформовано концепцію щодо необхідності формування та використання профілю компетенцій, при пошуку кандидатів у члени наглядових рад для попередження прийняття не стратегічно зважених рішень, які деструкційно вливають на результативність діяльності підприємства.

Наукова новизна: обґрунтовано вагомість кадрового забезпечення для проведення заходів пошуку кандидатів наглядових рад підприємств як попередження щодо їх дисфункціональності. Доведено, що людський фактор є досить вагомим елементом корпоративного управління підприємств, компетенціям якого раніше не приділяли достатньої уваги. Практична значущість дослідження полягає в розробці матриці компетенцій для кандидатів у члени наглядової ради підприємства у процесі, яка є затребуваною необхідністю у ланцюгу кадрового забезпечення «пошук» – «відбір» – «залучення», що знизить ймовірність появи дисфункціональності наглядових рад.

Біографія автора

O. KOVALOVA, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

аспірант, кафедра управління та адміністрування

Посилання

Golovina Y.S. Regulation of Corporate Governance in Banks of Ukraine Bulletin of socio-economic research. 2012 P. 220-225: URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ (date of appeal: 18.10.2019) [Golovina Ya. S. Regulyuvannya korporaty`vnogo upravlinnya v bankax Ukrayiny` Visny`k social`no-ekonomichny`x doslidzhen`. 2012 S. 220-225: sajt URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ (data zvernennya: 18.10.2019)].

Golovnova I.V., Miloslavskaya A.V. Key competencies of the manager: assessment and directions of development. Bulletin of the VN Kharkiv National University Karazina, Issue 62, 2017. P. 12-17: site URL: https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/9404 (date of appeal: 17.10.2019)[Golovn`ova I.V., My`loslavs`ka O.V. Klyuchovi kompetenciyi kerivny`ka: ocinka j napryamy` rozvy`tku. Visny`k Xarkivs`kogo nacional`nogo universy`tetu imeni V.N. Karazina, vy`pusk 62, 2017. S. 12-17: sajt URL: https://periodicals.karazin.ua/psychology/article/view/9404 (data zvernennya: 17.10.2019)].

Zozulya V.A. Effective staffing is a component of democratic governance. Public Administration Studios., 2017: site URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/deruprs_2017_2_18 (date of appeal: 10.20.2019) [Zozulya V. O. Efekty`vne kadrove zabezpechennya – skladova demokraty`chnogo vryaduvannya. Derzhavno-upravlins`ki studiyi., 2017: Sajt URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/deruprs_2017_2_18 (data zvernennya: 20.10.2019)].

Kaganowska T.E. Staffing of public administration in Ukraine. Kh .: VN Karazin KhNU, 2010. P. 46-47: site URL: http://jurfak.univer.kharkov.ua/kafedry/kaf_derghprav/dpdMetodNavch/Kaganovska_avtoreferat.pdf (date of appeal: 18.10.2019) [Kaganovs`ka T. Ye. Kadrove zabezpechennya derzhavnogo upravlinnya v Ukrayini. X.: XNU imeni V. N. Karazina, 2010. S. 46-47: sajt URL: http://jurfak.univer.kharkov.ua/kafedry/kaf_derghprav/dpdMetodNavch/Kaganovska_avtoreferat.pdf (data zvernennya: 18.10.2019)].

Kozhan T.O. Determining the types of competencies of the HR manager. Social-Labor Relations: Theory and Practice, No. 2, 2013. P. 98-104 site URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2013_2_15 (date of appeal:17.10.2019) [Kozhan T.O. Vy`znachennya vy`div kompetencij menedzhera z personalu. Social`no-trudovi vidnosy`ny`: teoriya ta prakty`ka, # 2, 2013. S. 98-104 sajt URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2013_2_15 (data zvernennya: 17.10.2019)].

Nosik O.M. Innovative Dysfunction of the Ukrainian Economy: The Problem of Definition. Economic analysis. T.: Publishing and Printing Center of Ternopil National Economic University, 2013. P. 111-117: site URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN = UJRN & Z21ID = & S21REF = 10 & S21CNR = 20 & S21STN = 1 & S21FMT = ASP_meta & C21COM = S & 2_S21P03 = FILA = & 2_S21STR = ecan_2013_14 (1) __ 17. (dateofappeal: 19.10.2019) [Nosy`kO. M. Innovacijnady`sfunkciyaukrayins`koyiekonomiky`: problemavy`znachennyaponyattya. Ekonomichny`janaliz. T.: Vy`davny`cho -poligrafichny`jcentrTernopil`s`kogonacional`nogoekonomichnogouniversy`tetu, 2013. S. 111-117: Sajt URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ecan_2013_14(1)__17. (data zvernennya: 19.10.2019)].

Paraseva O.O. The Role of the Supervisory Board at enterprises: Past, Present, and Future: site URL: http://uz.ligazakon.ua/en/magazine_article/EA010232 (date of appeal: 20.10.2019) [Paraskeva O. O. Rol` naglyadovoyi rady` v gospodars`ky`x tovary`stvax: my`nule, s`ogodennya, majbutnye: sajt URL: http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA010232 (data zvernennya: 20.10.2019)].

Cherpak A.E. The role of the Supervisory Board in the corporate governance system of a joint stock company. Strategy for Economic Development of Ukraine K .: KNEU, 2009. P.183-190. [Cherpak A. Ye. Rol` naglyadovoyi rady` u sy`stemi korporaty`vnogo upravlinnya akcionernogo tovary`stva. Strategiya ekonomichnogo rozvy`tku Ukrayiny` K.: KNEU, 2009. S.183-190].

Chulanova O.L. Development of a model of competencies of managerial personnel in the organizations of gas processing industry. Personnel № 10. 2014. P. 107 - 115 (date of appeal: 17.10.2019) [Chulanova O. L. Rozrobka modeli kompetencij upravlins`kogo personalu v organizaciyax gazopererobnoyi galuzi. Kadrovy`k #10. 2014. S. 107 – 115 (data zvernennya: 17.10.2019)].

OECD Corporate Governance Principles: site URL: www.oecd.org.ru (date of appeal: 20.10.2019) [Pry`ncy`py` korporaty`vnogo upravlinnya OESR: sajt URL: www.oecd.org.ru (data zvernennya: 20.10.2019)].

International Finance Corporation Official Website: site URL: www.ifc.org/ukraine (date of appeal: 20.10.2019) [Oficijny`j sajt Mizhnarodnoyi finansovoyi korporaciyi: sajt URL: www.ifc.org/ukraine (data zvernennya: 20.10.2019)].

Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" as amended by No. 2621-VIII dd 22.11.2018: site URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17 (date of appeal: 18.10.2019) [Zakon Ukrayiny` «Pro akcionerni tovary`stva» zi zminamy` ta dopovnennyamy` № 2621-VIII vid 22.11.2018: sajt URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17 (data zvernennya: 18.10.2019).].

Decision of the NSSMC "On Approval of the Principles of Corporate Governance" as amended by No. 955 dd July 22, 2014: site URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17 (date of appeal: 18.10. 2019) [Rishennya NKCPFR «Pro zatverdzhennya Pry`ncy`piv korporaty`vnogo upravlinnya» zi zminamy` ta dopovnennyamy` # 955 vid 22 ly`pnya 2014: sajt URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17 (data zvernennya: 18.10.2019)].

CMU Resolution Some Issues of Management of State Unitary Enterprises and Business Companies in the Authorized Capital of which More than 50 Percent of Shares (Ownership) belong to the State” as amended by No. 142 dd 10.03.2017: website URL: https: // law .rada.gov.ua / laws / show / 142-2017-% D0% BF (date of appeal: 18.10.2019) [Postanova KMU «Deyaki py`tannya upravlinnya derzhavny`my` unitarny`my` pidpry`yemstvamy` ta gospodars`ky`my` tovary`stvamy`, u statutnomu kapitali yaky`x bil`she 50 vidsotkiv akcij (chastok) nalezhat` derzhavi» vid 10 bereznya 2017 r. № 142 z zminamy` ta dopovnennyamy`: sajt URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D0%BF(data zvernennya: 18.10.2019)].

Mark D. Alcorn. Top Ten Signs of a Dysfunctional Board: site URL: http://alcornassociates.com/Docs/MDAArt10SignsDys.pdf (date of appeal: 19.10.2019).

Daniel S. Alemu Dysfunctional Organization:The Leadership Factor : site URL:https://www.researchgate.net/publication/297649978Dysfunctional OrganizationTheLeadershipFactor(date of appeal: 19.10.2019).

The Center for Association Leadership: The Exasperated CEO’s Guide to Troubleshooting Bad Board Behavior: site URL: https://www.asaecenter.org/resources(date of appeal: 19.10.2019).

Key competencies for directors Australian Institute of Company Directors: site URL: https://aicd.companydirectors.com.au/resources/director-tools/practical-tools-for-directors/board-composition/key-competencies-for-directors(date of appeal: 19.10.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-02

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ