Процес рецензування

Ціль рецензування – підвищення якості наукових статей, які публікуються в Збірнику, за допомогою оцінки матеріалів висококваліфікованими експертами.

До збірника приймаються статті теоретичного та методологічного характеру з вищезазначеної наукової проблематики. Рукопис, що не задовольняє тематиці або вимогам видання, може бути відхилений одразу головним редактором або його заступником. Процедура рецензування включає в себе перевірку на плагіат, відповідність назви статті її змісту, наявність новизни, актуальності, повноту викладу матеріалів, методів та результатів дослідження, достовірність висновків.

У рецензії висвітлюються такі питання:

 • чи відповідає зміст статті темі, заявленій у назві;
 • чи відповідає зміст статті тематичним напрямам Збірника;
 • чи має зміст статті певну новизну;
 • чи відповідає стаття науковому рівню Збірника;
 • чи доцільна публікація статті з урахуванням раніше випущеної по даному питанню літератури та чи є вона цікавою для широкого кола читачів;
 • у чому конкретно полягають позитивні сторони, а також недоліки статті, які виправлення та доповнення мають бути внесені автором (при наявності таких).

Редакція підтримує світові стандарти прозорості процесу експертного оцінювання, тому практикує подвійне «сліпе» рецензування рукописів: автору та рецензенту не повідомляються імена один одного. Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів і здійснюється двома незалежними рецензентами. Попередньо всі персональні дані авторів видаляються з текстів статей та властивостей файлів.  Анонімність рецензентів гарантується редакцією Збірника.

До зовнішнього рецензування залучаються вітчизняні та закордонні кандидати та доктори наук, що мають наукові праці за проблематикою, яка заявлена у статті. Зовнішній рецензент, як правило, вибирається випадково з урахуванням його поточного завантаження та з його згоди. Рецензенти ознайомлюються з анотацією статті, після чого погоджуються або відмовляються рецензувати даний матеріал. У разі відмови - призначаються інші.

Всі рецензенти повинні дотримуватися вимог до етики в наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) і бути об’єктивними та неупередженими.

Рецензії та рекомендації на кожну статтю зберігаються в редакції в електронному вигляді протягом 2-х років від дня виходу номера Збірника, в якому розміщена рецензована стаття.

До рецензування допускаються наукові статті, оформлені у строгій відповідності до Вимог, які пройшли первинний контроль у редакції. У випадку наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття може бути повернута авторові на доопрацювання.

Термін рецензування – 7-21 днів з моменту одержання статті.

Остаточне рішення по статті приймається на засіданні редакції у складі: головного редактора, заступника головного редактора та відповідального секретаря. Рішення приймається з урахуванням отриманих рецензій.

Рішення редакції направляється авторові(-ам). Статті, що підлягають доробці, надсилаються авторові (-ам) разом із текстом рецензії, що містить конкретні рекомендації з доробки статті. Дороблений варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.

 

Етапи рецензування:

 1. Головний редактор збірника виписує направлення на рецензію статті. Рецензент переважно повинен бути членом редколегії, допускається залучення експертів-спеціалістів, активно працюючих за відповідною тематикою. Від імені редакції такому вченому направляється лист із проханням про рецензування. Заступник головного редактора або відповідальний секретар надає статті реєстраційний код і видаляє з неї відомості про автора (-ів) (кодування статті). До листа додається закодована стаття та типова форма рецензії.
 2. Рецензенти опрацьовують матеріал та оцінюють його науковий рівень, заповнюючи "Форму рецензування", де вказують свої зауваження. Додатково експерти можуть завантажити файли з виправленим рукописом або матеріалами, що можуть бути використанні при доопрацюванні статті. На рецензування відводиться 7-10-денний термін.

Бланк рецензій має бути тільки встановленого в університеті зразка.

Рецензентам не дозволяється робити копії статей для своїх потреб. Вони не повинні використовувати знання про зміст роботи до її опублікування у своїх власних інтересах.

Рецензії засвідчуються в порядку, встановленому в установі, де працює рецензент. Усі рецензенти ознайомлені з цими положеннями.

 1. Після заповнення основної "Форми рецензування" рецензенти обирають одну із запропонованих рекомендацій:

а) відхилена; У випадку відмови в публікації статті редакція направляє авторові мотивовану відмову. Не допускаються до публікації: статті, не оформлені відповідно до вимог редакції, автори яких відмовляються від технічної доробки статей; статті, автори яких не виконують конструктивні зауваження рецензента або аргументовано не спростовують їх; у статті знайдено значний плагіат.

У випадку незгоди з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь у редколегію збірника. За рішенням редколегії стаття може бути направлена на повторне рецензування іншому фахівцеві. При двох негативних рецензіях авторові відправляється мотивована відмова в публікації роботи, завірена головним редактором або його заступником.

б) відіслана авторові на доробку; Стаття, прийнята до публікації, але потребує доробки, направляється авторам із зауваженнями рецензента й редактора. Автори повинні внести всі необхідні виправлення в остаточний варіант рукопису й повернути в редакцію виправлений текст. Після доробки стаття повторно рецензується тим же рецензентом, який зробив критичні зауваження, і редакція ухвалює рішення щодо можливості публікації. Статті, відіслані авторам для виправлення, повинні бути повернуті в редакцію не пізніше, чим через 10 календарних днів після одержання. Повернення статті в більш пізній термін міняє дату публікації.

в) прийнята до публікації; Наявність позитивної рецензії не є достатньою підставою для публікації статті. Остаточне рішення про публікацію спірних статей ухвалюється головним редактором збірника або заступником головного редактора.

 1. Рекомендації рецензентів надсилаються електронною поштою головному редакторові.
 2. 5. Після рецензування рецензент повертає статтю і інформаційний пакет до редколегії збірника відповідальному секретарю.
 3. Остаточне рішення по статті приймається на засіданні редакції. Рішення приймається з урахуванням отриманих рецензій.
 4. 7. Подальша робота зі статтею, яка прийнята до публікації, здійснюється апаратом редакції відповідно до технологічного процесу підготовки номера збірника.
 5. 8. Рішення редакції направляється авторові (-ам). Статті, що підлягають доробці, надсилаються авторові (-ам) разом із текстом рецензії, що містить конкретні рекомендації з доробки статті. Анонімність рецензентів гарантується редакцією збірника. У разі отримання негативної рецензії, автор забирає статтю на виправлення зауважень та доопрацювання рукопису, після чого стаття знову проходить незалежний цикл рецензування.
 6. Дороблений варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.
 7. Редакція не вступає в дискусію з авторами відхилених статей.
 8. Рецензії та рекомендації на кожну статтю зберігаються в редакції в електронному вигляді протягом 2-х років від дня виходу номера збірника, в якому розміщена рецензована стаття.

 

Причини відмови

 • стаття погано або неправильно структурована;
 • стаття недостатньо деталізована, щоб читачі повною мірою змогли зрозуміти аналіз, запропонований авторами;
 • стаття не має наукової новизни;
 • в статті не чітко виділено, яка частина висновків представляє новизну для науки, на відміну від того, що вже було відомо;
 • стаття містить теорії, концепції або висновки, які не повністю підтримуються, даними аргументами або інформацією;
 • стаття не забезпечує досить докладний опис методів і матеріалів, які б дозволили іншим ученим повторити експеримент;
 • в статті відсутні чіткі описи або пояснення: гіпотез, що перевірялись, описи експериментів, прикладів статистичних або експериментальних вибірок;
 • в статті недостатньо описано проведення експериментів, або допущені помилки, або не приведений статистичний аналіз;
 • стаття має низьку якість мови;
 • запозичення без вказування джерела;
 • стаття вже була опублікована в іншому виданні (включаючи електронні видання та мережу інтернет);
 • стаття оформлена у невідповідності до вимог;
 • значна невідповідність посилань тексту;
 • відсутність або неповнота будь-якої складової метаданих / контактної інформації / поштової адреси;
 • відсутність рецензії (рекомендації, відгуку) наукового керівника, засвідчені підписом та печаткою (тільки для авторів, які не мають наукового ступеня);
 • відсутність УДК;
 • відсутність списку використаних джерел;
 • недостатній обсяг анотаціїанглійською мовою;
 • в статті недостатня кількість актуальних посилань на літературні джерела (менше 8 найменувань);
 • категоричний негативний висновок рецензента.

 

Процедура апеляції: 

 1. Якщо автор не погоджується із певними зауваженнями рецензента, він має право надіслати до редакції апеляцію у форматі «зауваження рецензента – коментар автора». Даний документ надсилається рецензентові та, спільно з редакцією, приймається відповідне рішення щодо рукопису.
 2. У випадку, коли рецензенти обирають взаємопротилежні резолюції щодо представленого рукопису (прийняти/відхилити), редакція сконтактовує з ними та спільно розглядає всі зауваження для узгодження позиції щодо подальшої публікації даного матеріалу.
 3. Якщо рішення прийняти не вдається, редакція призначає незалежного експерта.