Попередження плагіату

Редакція визначає явище плагіату наступним чином:

Плагіат  – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) ідей, результатів праці, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів  інших авторів, джерел без зазначення авторства з метою отримати певну користь, пошану, вигоду, які не обов’язково мають бути грошового характеру.

Текстовий плагіат – повне або часткове запозичення фрагментів тексту (не видозмінених або модифікованих), що присутній у статях, тезах, звітах, монографіях, рукописах кваліфікаційних робіт, тощо.

Самоплагіат  – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів, тобто повторна публікація автором значних за обсягом та ідентичних за формою і змістом своїх же наукових текстів без зазначення факту їх попередньої або одночасної публікації.

Фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідження.

Фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень.

Обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності. До обману можна віднести: включення до співавторів наукових публікацій осіб, що не брали кваліфікованої участі (кваліфікованою участю у підготовці публікації є участь у формулюванні цілей, завдань та висновків роботи, написанні її тексту, обґрунтуванні методики дослідження, отриманні основних результатів дослідження тощо) в їх підготовці; не включення до співавторів наукових публікацій осіб, що брали кваліфіковану участь в їх підготовці; подання як результатів власної праці робіт, виконаних на замовлення іншими особами, або робіт, стосовно яких справжні автори надали згоду на таке використання.

Дії, що характеризують процес плагіату:

 1. видавання чужої роботи за власну;
 2. копіювання слів або ідей іншої особи без посилання на її праці;
 3. умисне упущення посилання зі списку джерел;
 4. надання невірних даних про джерело;
 5. зміна порядку слів зі збереженням загальної структури речення та без посилання на джерело;
 6. копіювання великої кількості тексту або ідей із зазначенням посилань на джерела, що в сукупності складають більшу частину статті.

Плагіат класифікують за наступними категоріями:

 1. точне копіювання без змін (Copy & Paste) та без належного бібліографічного оформлення запозичених фрагментів;
 2. копіювання із змінами у мовній, лексичній і технологічній інтерпретації (із перестановкою слів, заміною літер, цифр);
 3. наслідування стилю;
 4. переклад з іншої мови;
 5. запозичення ідеї.

Процедура перевірки рукописів на наявність плагіату:

 1. Всі рукописи, подані в редакцію, перевіряються відповідальним секретарем на унікальність за допомогою сервісу пошуку текстових збігів Unicheck.com на етапі первинного розгляду. Рукопис може бути прийнятий до розгляду для публікації тільки за умови унікальності не менше 80 %.

 1.  Додатково, унікальність рукопису оцінюється на етапі подвійного сліпого рецензування (як один із критеріїв, який оцінюється рецензентами).
 2. У випадках виявлення плагіату рукопис відхиляється. 
 3. Усю відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори представлених матеріалів згідно чинного законодавства України (Закон України «Про авторське право і суміжні права»).
 4. Відповідальні особи, завідуючі кафедри, редактори і члени редакційної колегії керуються Законом України «Про освіту» (п.4, статті 42 "Академічна доброчесність"), Рекомендаціями Міністерства освіти і науки України для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності , Рекомендаціями НАЗЯВО для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності та положеннями про академічну доброчесність ХНАДУ:

  СТВНЗ 85.1-01:2021 Академічна доброчесність ПЕРЕВІРКА ТЕКСТУ АКАДЕМІЧНИХ, НАУКОВИХ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ НА ПЛАГІАТ ;

  СТВНЗ 67.0-02:2020 Правила академічної доброчесності учасників освітнього процесу ХНАДУ  ПОЛОЖЕННЯ
  ПРО ГРУПУ СПРИЯННЯ АКАДЕМІЧНІЙ ДОБРОЧЕСНОСТІ;

  СТВНЗ 67.0-01:2019 Правила академічної доброчесності учасників освітнього процесу ХНАДУ .

 5. Коли плагіат визначається після публікації статті, редакція може відкликати оригінальну публікацію в залежності від ступеню плагіату, контексту опублікованої статті і його впливу на загальну цілісність опублікованого дослідження.