Економіка транспортного комплексу http://etk.khadi.kharkov.ua/ У збірнику розглядаються загальноекономічні питання розвитку транспортної системи України, особлива увага приділяється розгляду економічних проблем розвитку автомобільного транспорту та автомобільно-дорожнього господарства. У журналі публікуються статті про наукові розробки та дослідження в області економіки, менеджменту, маркетингу та підприємницької діяльності в сфері транспорту та його інфраструктури. uk-UA oksana_kryvoruchko@i.ua (Криворучко Оксана Миколаївна) is.khnadu@gmail.com (Азарова Алла Володимирівна) Tue, 29 Nov 2022 00:00:00 +0200 OJS 3.2.1.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ http://etk.khadi.kharkov.ua/article/view/268076 <p><em>Розвиток корпоративних відносин потребує розроблення підходів до забезпечення балансу інтересів акціонерів, менеджменту і Ради директорів. Є проблема пошуку спільних рис в </em><em>мотивації менеджерів і власників, вирішення якої ускладнюється низкою різноманітних чинників: використання конкурентних привілеїв, високий рівень політизованості наглядових рад та менеджменту, низький рівень прозорості та підзвітності та ін. Для вирішення цієї проблеми доцільно сформувати ефективний мотиваційний механізм.</em></p> <p><em>В статті на основі аналізу існуючих трактувань поняття "мотиваційний механізм" запропоновано його визначати в корпоративному управлінні як комплекс цілеспрямованих економічних та неекономічних інструментів, методів і форм впливу для узгодження інтересів учасників корпоративних відносин та задоволення їхніх потреб. </em></p> <p><em>Запропонована схема мотиваційного механізму в системі корпоративного менеджменту, вихідними умовами для реалізації якого є усвідомлення або визначення типу корпоративного управління. основними етапами визначено: формулювання мети мотиваційного менеджменту; оцінка можливостей та потреб для досягнення мети; оцінка економічних можливостей щодо задоволення інтересів та потреб в системі корпоративного менеджменту з погляду оптимізації витрат та зниження ризиків втрати або підвищення можливості залучення нових топ-менеджерів; реалізація програми дій з узгодження інтересів власників бізнесу і менеджерів. Сформульовано основні принципи використання мотиваційних методів і інструментів та запропоновано підхід до оцінки збалансованості їх використання відносно поставлених цілей.</em></p> <p><em>Основними вподобаннями топ-менеджерів виявлено такі: участь у прибутку компа­нії (21&nbsp;%); можливість самореалізації (19&nbsp;%); високий рівень заробітної плати (17&nbsp;%); перспектива стати одним із власників компанії (14&nbsp;%); амбіційні цілі (14&nbsp;%); можливість отримувати бонуси (10&nbsp;%). Відповідно до основних мотиваційних методів та інструментів віднесено: участь у керуванні, використання грошей як винагороду за працю тощо.</em></p> О. М. КРИВОРУЧКО, О. П. КОВАЛЬОВА Авторське право (c) 2022 http://etk.khadi.kharkov.ua/article/view/268076 Tue, 29 Nov 2022 00:00:00 +0200 УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ http://etk.khadi.kharkov.ua/article/view/268129 <p><em>Будь-яка соціально-економічна система неможлива без існування конфліктів, але вони можуть мати як конструктивний, так і деструктивний результат. Саме тому питання управління конфліктами на підприємстві є актуальним. Метою статті є розробка алгоритму управління конфліктами на підприємстві.</em></p> <p><em>Для реалізації цілей статті були використані наступні методи: проаналізовано та синтезовано інформацію щодо визначення поняття конфлікту і встановлено, що одні авто­ри розглядають конфлікт як негативне явище, другі – як нейтральне, треті – як явище, яке може призвести як до позитивних, так і до негативних результатів. За допомогою логічно­го підходу визначено, що процес управління конфліктами має відбуватися на рівні підпри­ємства як діяльність зі створення технології управління конфліктами, конфліктологічної компетентності працівників та інших дій для забезпечення профілактики конфліктів. У ході дослідження також широко використовувався метод синтезу, графічний метод і системний підхід для формування алгоритмів управління конфліктами.</em></p> <p><em>В статті отримали подальший розвиток алгоритми управління конфліктами на під­приємстві, які, на відміну від існуючих, доповнені фазою діагностики конфлікту (для рівня актуального конфлікту) та розширенням змісту фаз алгоритму на рівні підприємства.</em></p> <p><em>Запропоновані удосконалення дозволять стабілізувати процеси управління конфліктами на підприємстві і визначити певну процедуру цього процесу.</em></p> <p><em>Отримані результати, що полягають в розробці удосконаленого алгоритму управління конфліктами на підприємстві дозволяють здійснювати подальші дослідження щодо розробки системи управління конфліктами та механізму формування конфліктологічної компетентності працівників підприємства.</em></p> Л. М. АЧКАСОВА, Т. О. ВОДОЛАЖСЬКА, Ю. О. БЕКЕТОВ Авторське право (c) 2022 http://etk.khadi.kharkov.ua/article/view/268129 Tue, 29 Nov 2022 00:00:00 +0200 АНАЛІЗ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВАМ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ http://etk.khadi.kharkov.ua/article/view/268130 <p><em>Метою статті </em><em>є дослідження внутрішніх та зовнішніх факторів стосовно негативної дії на діяльність підприємств транспортної галузі, що формують потенційні загрози його економічній безпеці. Методичною основою в даній статті є наукові праці видатних науковців та матеріали періодичних видань. Під час дослідження у роботі використано метод логічного аналізу для обґрунтування загроз економічній безпеці транспортного підприємства за характером реалізації негативного впливу. З метою одностайного прийняття об’єкта дослідження і комплексній оцінці зв’язків елементів у межах визначеної проблеми – було використано метод системного аналізу. </em></p> <p><em>Проведені дослідження свідчить про значну роль автомобільного транспорту в системі транспортної галузі та економіки України в цілому. Треба зазначити, що стан підпри­ємств автотранспорту є нестабільним та знаходиться під впливом значної кількості зовнішніх та внутрішніх факторів. Така ситуація спричиняє коливання та впливає на рівень економічної безпеки підприємств транспортної галузі, а тому їм необхідна система моні­торингу та підтримання економічної безпеки на задовільному рівні. Дослідження економіч­ної безпеки підприємства з об’єктивної точки зору унеможливлює аналіз стану та головних тенденцій розвитку галузі економіки, до якої воно належить. А тому для формулювання об’єктивного та ґрунтовного висновку щодо стану економічної безпеки підприємств транспорту є необхідним вивчення сучасного стану розвитку даної галузі. Загрози економічній безпеці автотранспортного підприємства виникають не тільки завдяки їхній фінансово-господарської діяльності, а і від факторів, що можуть призвести до збитків або банкрутства. А саме тому факторами внутрішнього та зовнішнього середовища не треба зволікати, а максимально в коротші строки реагувати та убезпечувати підприємство від небажаних наслідків у майбутньому. Враховуючи весь спектр зовнішніх та внутрішніх загроз в подальшому дозволить сформувати об’єктивну модель визначення рівня економічної безпеки підприємства автотранспортної галузі України.</em></p> А. О. БЛИЗНЮК Авторське право (c) 2022 http://etk.khadi.kharkov.ua/article/view/268130 Tue, 29 Nov 2022 00:00:00 +0200 ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕІНТЕГРАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ОКУПАЦІЇ ТЕРИТОРІЙ В ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ http://etk.khadi.kharkov.ua/article/view/268131 <p><em>У статті вивчено економічний потенціал звільнених від окупації терито­рій в постконфліктний період, надано оцінку заходів, що реалізуються в цій сфері в країні, відновлення, реконструкція та розвиток економіки окупованих територій. Докладно роз­глянуто напрями та можливості реінтеграції економіки цих територій в економіку країни. При цьому обговорювалося створення механізму спільних дій державно-приватного секто­ру та індивідуальних підприємців ї їх роль. На додаток до цього були проаналізовані показ­ники розвитку, досягнуті в результаті реформ розвитку, проведених в галузях економіки останніми роками, а також можливості та пріоритети розвитку Карабахського економічного району та Східно-Зангезурського економічного району в рамках загальної економіки республіки. При цьому було розглянуто та оцінено важливість моделі цифрової трансформації на основі національних пріоритетів у країні з урахуванням міжнародного досвіду розробки стратегії відновлення територій постконфліктних країн.</em></p> М. А. МАМЕДОВ, Ф. А. МАМЕДОВА, Х. І. ГАНІЄВ Авторське право (c) 2022 http://etk.khadi.kharkov.ua/article/view/268131 Tue, 29 Nov 2022 00:00:00 +0200 ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА ПІДВИЩЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЇЇ РЕГІОНІВ http://etk.khadi.kharkov.ua/article/view/268134 <p><em>В роботі виявлено ряд глибинних проблем, пов’язаних із недооцінкою ре­гіональної конкурентоспроможності. Перша, фундаментальна обставина полягає у тому, що уряд зазвичай керується міркуваннями вищого ідеологічного порядку – як зміцнення обо­роноздатності чи зростання життєвого рівня громадян, отже для політиків конкуренто­спроможність є не самоціль, а підлеглий засіб, нехай і важливий. Політичні цілі уряду мо­жуть досягатися й іншими засобами. Друга обставина пов'язана з цілим блоком технічних складнощів. Конкурентоспроможність – явище комплексне і з цього важко піддається не тільки прямому регулюванню, а й формалізації. Зрештою, третя обставина пов'язана із самим порядком функціонування держави. В роботі також виділено і обґрунтовано три варіанти, які пропонує світова практика у вирішенні протиріч між просторовою організа­цією економіки та адміністративно-політичним устроєм. Виявлено проблему розмежуван­ня повноважень по «вертикалі» між центральними, регіональними та місцевими органами влади. Запропоновано перелік завдань, які необхідно вирішувати центральним органам вла­ди у сфері підвищення регіональної конкурентоспроможності, а також розглянуто варіан­ти економічної політики які може реалізувати уряд по цим напрямам. Це обумовило більш детально проаналізувати вплив держави на конкурентоспроможність регіону, та запропо­нувати відповідну методику яка складається з шості етапів. На першому етапі проводить­ся загальна оцінка конкурентоспроможності країни та конкретного регіону – визначають­ся галузі спеціалізації, тип конкурентної стратегії, основні детермінанти конкурентоспро­можності. Далі досліджуються цілі регіональної політики держави за весь вибраний період часу; виділяються основні «поворотні точки», коли політика зазнавала суттєвого перегля­ду. Потім на основі проведеної періодизації досліджуються період за періодом, та прово­диться оцінка ефективності державної політики з погляду її впливу на регіональну конку­рентоспроможність. На основі проведеного дослідження та аналізу сучасних тенденцій в економіці та політиці, визначаються перспективні проблеми регіональної конкурентоспро­можності та завдання держави, що випливають звідси. Отримані результати аналі­зуються з погляду інтересів держави та її регіонів.</em></p> <p><em>Після цього в роботі розглянуто та проаналізовано два підходи до кількісної оцінки конкурентоспроможності. Даний аналіз дав змогу зробити висновок, що жоден із наведених показників, взятий окремо, не описує всієї повноти картини. Тому при аналізі вони повинні використовуватися спільно, доповнюючи та уточнюючи один одного.</em></p> О. В. КУДРЯВЦЕВА Авторське право (c) 2022 http://etk.khadi.kharkov.ua/article/view/268134 Tue, 29 Nov 2022 00:00:00 +0200 ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРОЦЕСУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ТА КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ http://etk.khadi.kharkov.ua/article/view/268136 <p><em>Метою даного дослідження є виявлення взаємозв’язку процесу цифровізації економіки всіх рівнів та сталого розвитку, а саме його впливу на економічну, соціальну та екологічну складову. </em><em>Для досягнення поставленої мети використано ряд сучасних загальнонаукових методів та прийомів дослідження, а саме: абстрактно-логічний, включаючи аналіз і синтез, індукцію та дедукцію; уточнення сутності основних понять і категорій, узагальнення – для здійснення огляду інформаційних джерел, вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду; системного аналізу – з метою цілісного сприйняття об’єкта дослідження і комплексного аналізу зв’язків елементів у межах визначеної проблеми в цілому; проблемно-орієнтованого – для наукового обґрунтування стратегічних пріоритетів та їх організаційно-економічного аспекту.</em></p> <p><em>Цифрова економіка є важливою рушійною силою економічного розвитку і побудова цифрової економіки стала глобальним консенсусом. Однак у відповідності до концепції сталого розвитку цифрова економіка має як позитивний, так і негативно вплив на соціальну та екологічну складову. У цій статті було проаналізовано вплив цифрової економіки на сталий розвиток з погляду економіки, суспільства та довкілля. Цифрові технології застосовуються у промисловості, освіті, енергетиці, медичному обслуговуванні, комунальних послугах та інших галузях, що значно підвищує ефективність економічної діяльності. Різні країни сформулювали низку політичних стратегій у розвиток цифрової економіки. У 2020 році, хоча економіка різних країн сильно постраждала від пандемії Covid-19, цифрова економіка продовжує демонструвати хорошу динаміку розвитку та хороші перспективи розвитку. Цифрова економіка стала для найбільших країн світу ключовою рушійною силою, що сприяє стійкому відновленню економіки за умов впливу пандемії. Однак, коли країна розвиває цифрову економіку, вона має звернути увагу на проблему «цифрової нерівності», використовувати цифрові технології для захисту екологічного середовища та запровадити закони про споживання електроенергії.</em></p> <p><em>Запропоновані в статті теоретичні висновки, підходи і рекомендації можуть бути використані для розроблення сучасної стратегій розвитку як держави, так і підприємства,в умовах процесу цифровізації для досягнення цілей сталого розвитку.</em></p> В. М. КУДРЯВЦЕВ Авторське право (c) 2022 http://etk.khadi.kharkov.ua/article/view/268136 Tue, 29 Nov 2022 00:00:00 +0200 ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ МОТИВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ПОКОЛІНЬ http://etk.khadi.kharkov.ua/article/view/268137 <p><em>В статті розглянуто питання формування системи мотивації праці та підвищення рівня мотиваційного потенціалу працівників організації. Досліджено основні положення теорії поколінь Нейла Хоува та Вільяма Штрауса та її взаємозв'язок із мотивацією персоналу. </em></p> <p><em>Здійснено структурний аналіз робочої сили України за віковими групами та розраховано орієнтовну частку поколінь у робочій силі у 2021 р. </em><em>Проведено порівняльний аналіз основних поколінь, що переважають зараз на ринку праці: їх основних показників, періодів народження, типів економічних систем та суспільства на той час, коли формувалися цінності представників. Виявлено подібності та відмінності між поколіннями, їх взаємодію один на одного. </em></p> <p><em>На основі проведеного опитування дано оцінку значущості цінностей для представни­ків різних поколінь та виявлено найбільш пріоритетні та значущі для них. Спостерігаються схожі цінності для різних поколінь, такі як гідна заробітна плата, особистісне зростання та освіта. Розглядається соціально-історичний контекст та події, які могли вплинути на формування цінностей та життєвих принципів представників різних поколінь. </em></p> <p><em>Проаналізовано цінність представників кожного покоління для організації з погляду роботодавця. З урахуванням особливостей поколінь, сильних та слабких сторін їхніх представників, як співробітників, визначено види та характеристики робіт, де вони зможуть максимально розкрити свої здібності та трудовий потенціал. </em></p> <p><em>На основі теорії поколінь вдосконалено методичний підхід щодо обґрунтування вибо­ру конкретних методів та інструментів мотивації, які повинні найбільш позитивно вплину­ти на мотиваційний потенціал співробітників. При роботі з персоналом важливо врахову­вати їхні цінності, погляди та потреби, але для кожного працівника вони будуть індиві­дуальні. При створенні системи мотивації важливо враховувати особливості кожного по­коління, що працює в організації. Застосування цієї теорії у системі мотивації дає можли­вість задовольняти потреби та співвідносити інтереси як працівників, так і роботодавців.</em></p> Я. І. ВЕЛИЧКО Авторське право (c) 2022 http://etk.khadi.kharkov.ua/article/view/268137 Tue, 29 Nov 2022 00:00:00 +0200