Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word або RTF.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 16-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 • Унікальність статті складає більше 80 % (відповідальний секретар перевіряє статтю на унікальність за допомогою Unicheck service. Якщо унікальність статті складає менше 80 % - стаття не приймається (у відповідності до стандарту ХНАДУ СТВНЗ 85.1-01:2021)).

Керівництво для авторів

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1.1. До друку приймаються статті, написані українською, анлійською, німецькою або польською мовами, які раніше не публікувалися та не були передані для публікації в інші видання.

Стаття повинна бути оформлена відповідним чином:

-        індекс УДК (на початку ліворуч);

-        назва статті (напівжирним прямим шрифтом по центру);

-        дані про автора українською або іншою мовою (відповідно до мови статті). Ліворуч – прізвище, ім’я та по батькові (у називному відмінку напівжирним шрифтом); науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи (без скорочень); місто; країна; індекс міста; e-mail; ID (у системі наукової ідентифікації, якщо автор зареєстрований у ORCID, ResearcherID або у SCOPUS) (наводити за наявності);

-        анотація українською або іншою мовою (відповідно до мови статті). Анотація має бути структурована: постановка проблеми, мета, методика, результати, наукова новизна, практична значущість. Обсяг кожної з анотацій має становити не менш ніж 1800 знаків (з пробілами) на мові статті (якщо стаття написана українською або англійською мовою). Порядок оформлення кожної анотації: (з абзацу) текст анотації; (з абзацу) ключові слова (від п’яти до восьми);

-         текст статті;

-        список використаних джерел, що включає не менше 10 назв, оформлений відповідно до стандартів (ДСТУ 8302:2015) та його транслітерація відповідно правил, прописаних у Постанові КМУ від 27 січня 2010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею», яку оформити у References відповідно до стилю АРА;

-        дві аннотації українською (якщо стаття написана іншими мовами) та англійською мовами, або англійською мовою (якщо стаття написана українською мовою). Анотації мають бути ідентичні за змістом та структурі. Обсяг кожної з анотацій має становити не менш ніж 1800 знаків (англійською чи українською мовами).  Порядок оформлення кожної анотації: прізвище, ім’я та по батькові; назва статті (виділити напівжирним прямим шрифтом); (з абзацу) текст анотації; (з абзацу) ключові слова (від п’яти до восьми).

1.2. Стаття має містити наступні структурні елементи наукової статті відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України (від 15.01.2003 р. № 7-05/1), а саме:

 • Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
 • Невирішені складові загальної проблеми - виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;
 • Формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • Висновки з даного дослідження  і перспективи подальших досліджень у даному напрямі;
 • Література.

В тексті статті повинні бути виділені жирним вищезазначені напівжирним шрифтом елементи.

 

2. МЕТАДАНІ

2.1. Стаття обов’язково має містити метадані, до яких відносяться:

а) прізвище та ініціали автора(-ів);

б) науковий ступінь та вчене звання автора(-ів);

в) місце роботи або навчання (повністю), його повна адреса, e-mail, ID (у системі наукової ідентифікації ORCID, ResearcherID або SCOPUS);

г) назва статті;

д) анотація (обсяг має складати не менш 1800 знаків);

е) ключові слова (не менше 5, але не більше 8).

2.2. Наявність повного обсягу метаданих є обов’язковою умовою.

2.3. Усі метадані подаються двома чи трьома мовами – українською,  англійською та мовою статті (якщо використана інша мова).

2.4. Метадані публікуються в збірнику та зберігаються у відповідних вітчизняних і закордонних інформаційних та наукометричних базах. 

 

3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ  АНОТАЦІЇ

Анотація до статті має бути структурованою, оригінальною, інформативною та обов'язково включати наступні дані:

 1. Постановку проблеми, мету та ціль статті

Приклад: "Незважаючи на значну кількість дискусій, що стосуються  проблем підвищення якості транспортного обслуговування, досі мало уваги приділялося визначенню якості окремих бізнес-процесів пропозиції та надання автотранспортних послуг."

     2.  Метод чи методологію проведення роботи

Приклад: "... базуючись на методиці побудови графів ..."

     3. Результати роботи, їх наукова новизна

Приклад: "В статті отримала подальший розвиток методика оцінювання бізнес-процесів ..., яка, на відміну від існуючих, базується …."

     4. Галузь використання результатів. Практична значимість.

Приклад: " .. дозволяє автотранспортним підприємствам підвищити рівень конкурентоспроможності за рахунок ..."

     5. Висновки

Приклад: "Отримані результати, що полягають в ..., дозволяють здійснювати подальші дослідження питань .."

 

4. ІНША ОБОВ’ЯЗКОВА ІНФОРМАЦІЯ

4.1. Разом зі статтею автор(-и) мають надати контактну інформацію для вирішення можливих питань: телефони  та e-mail (телефон ніде не публікується).

4.2. Для авторів, які мешкають за межами м. Харкова, контактна інформація також має містити повну поштову адресу для відправки авторського примірника журналу.

4.3. Якщо стаття має одноосібного автора, який не має наукового ступеню, окремо від файлу статті має бути надано в графічному форматі рецензію наукового керівника, засвідчену підписом та печаткою. При наявності у одного зі співавторів наукового ступеню рецензія не потрібна.

4.4. Наявність УДК та списку літератури є обов’язковим.

 

5. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

5.1. Стаття приймається тільки у вигляді одного файлу: текст – у форматах .doc або docx;

5.2. Текст статті має бути набрано шрифтом Тіmes New Roman, розмір шрифту – 16, міжрядковий інтервал – 1, поля сторінки: верхнє –  3,0 см; нижнє – 2,2 см; праве та ліве – 2,2 см. Абзац – 1,25 см.

5.3. Обсяг статті має складати не менше 8 сторінок, включаючи таблиці, графіки, рисунки, а також список літератури. 

5.4. Список літератури оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015, а транслітерована література згідно зі стилем АРА.

5.5. Стаття має бути оформлена у наступному порядку: 

- у лівому верхньому куті вказується індекс УДК (розмір шрифту – 16);

- через один інтервал нижче друкується заголовок статті (розмір шрифту– 16, жирний, прописні літери);

-  через один інтервал нижче – прізвище та ініціали автора (-ів) (жирний, прописними літерами), його (їх) науковий ступінь, місце роботи та інші дані (розмір шрифту – 14);

- на наступному рядку вказується Е-mail, ID (у системі наукової ідентифікації) (розмір шрифту– 14);

- через один інтервал з абзацу друкується анотація (не менше 1800 знаків)  - розмір шрифту – 12, курсив. Слово «Анотація» виділяється жирним шрифтом, курсив;

- через один інтервал з абзацу вказуються ключові слова (не менше 5, але не більше 8) – розмір шрифту – 12, курсив. Слово «Ключові слова:» виділяється жирним шрифтом. Мова метаданих має відповідати мові статті;

- через один інтервал з абзацу надається текст статті за  елементами згідно з вимогами ВАК України;

- через один інтервал з абзацу наводиться загальним списком використана автором література - 14 шрифтом. Слово «Література» виділяється жирним шрифтом. Посилання на відповідні джерела, вміщені у списку літератури, надаються в тексті статті у квадратних дужках;

- через один інтервал з абзацу наводиться транслітерована література References  (розмір шрифту – 14). Слово «References» виділяється жирним шрифтом. 

- через один інтервал з абзацу подаються зазначені метадані англійською мовою (якщо оригінал статті написаний українською мовою). Їх друк та оформлення здійснюються в тому ж порядку.

 

6.  ФОРМУЛИ

Формули мають бути виконані в загальноприйнятій математичній символіці в редакторі MathType або Microsoft Equation. Символи формул повинні мати наступні розміри (в налаштуваннях редактору в меню РОЗМІР – ВИЗНАЧИТИ): звичайний – 16 пт крупний індекс – 10 пт невеликий індекс – 8 пт крупний символ – 18 пт невеликий символ – 14 пт Формули розташовуються в центрі рядка, без абзацу, порядковий номер формули – з правого боку сторінки у круглих дужках. Перед та після формули – інтервал 10 пт. Пояснення після формули пишеться так: де … -  з нового рядка без абзацу.

 

7. БУКВЕНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Літери грецького та українського алфавітів, римські та арабські цифри, а також математичні функції мають прямий нарис. Наприклад: sin, Пзар, max. Букви латинського алфавіту мають курсивний нарис, наприклад: hi+1, Vmin.

 

8. РИСУНКИ ТА ГРАФІКИ

Рисунки, виконані в графічних редакторах, сумісних з Word, розміщуються в тексті без обтікання. Назва рисунку розміщується під ним по центру, без абзацу, жирним шрифтом, розмір шрифту – 14. Наприклад:

Рис. 1. Потрійна природа поняття

9. ТАБЛИЦІ

Таблиця має заголовок «Таблиця» - розмір шрифту – 14, курсив, вирівнювання з правого краю з номером без крапки. На наступному рядку по центру, без абзацу розміщується назва таблиці, розмір щрифту – 14, жирний, без крапки в кінці. Перед заголовком  «Таблиця» та після  закінчення таблиці повинен бути інтервал. Наприклад:

Таблиця 1

Показники роботи автомобілів на маршруті

Продовження табл. 1

 

10. ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ

Список джерел літератури повинен бути оформлений відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги й правила складання» (Київ: Держстандарт України, 2016). Приклад оформлення по ДСТУ

Автоматичний оформлювач бібліографічного опису: http://vak.in.ua/

Блок REFERENCES наводиться після списку використаної літератури з метою активного включення публікацій в обіг наукової інформації і їх коректного індексування наукометричними системами. Для цього поряд з повторенням позицій списку джерел, зазначених латиницею, приводиться список кириличних джерел у транслітерованому виді. Цитати повинні бути оформлені за міжнародними стандартами.

Транслітерація здійснюється залежно від мови оригіналу відповідно до Постанови кабінету Міністрів України № 55 від 27 січня 2010 р. «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (для української мови) і вимог наказу ФТС Росії від 3 лютого 2010 р. № 26 (для російської мови).

Список джерел оформляється відповідно до міжнародного стандарту АРА (American Psychological Association Style).

Транслітеруємо опис кириличних джерел, використовуючи системи автоматичної транслітерації.

Українська транслітерація:  http://ukrlit.org/transliteratsiia або http://www.slovnyk.ua/services/translit.php  

Перекладаємо опис кириличних джерел (заголовок статті й назву джерела) на англійську мову.

Інформація про міжнародний стандарт АРА (American Psychological Association Style) доступна на сайті НБУВ: http://nbuv.gov.ua/node/929

Також дивися: APA Citation Style   

https://www.library.cornell.edu/research/citation/apa

Оформити цитування у відповідності зі стандартом АРА можна на сайті онлайнового автоматичного формування посилань:
http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book

http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual

Приклад оформлення по стандарту АРА

ВАЖЛИВО: в елементах опису можна використовувати тільки прямі лапки ("). Також заборонено заміняти латинські букви кириличними.

Бібліографічний опис кожного джерела має, за наявності, супроводжуватися його ідентифікатором цифрового об'єкта (DOI – Digital Object Identifier), що наводиться через пробіл після бібліографічного опису джерела. DOI видань можна знайти на сайті http://search.crossref.org/ або http://www.crossref.org/guestquery/

 

11. ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

(усі прізвища, назви організацій та інші відомості умовні) (Шрифт Тіmes New Roman; розмір шрифту – 16; міжрядковий інтервал – 1; поля: верхнє – 3,0 см; нижнє – 2,2 см; праве та ліве – 2,2 см. Абзац – 1,25 см)

 

УДК       (шрифт 16 пт)                         DOI: (присвоює редакція)

¿

НАЗВА СТАТТІ (шрифт 16 пт, не більш ніж 12 слів,  

напівжирний, центрована)

¿

ПРІЗВИЩА ІМЕНА ТА ПО БАТЬКОВІ авторів, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, адреса місця роботи.

Е-mail, ID (у системі наукової ідентифікації), якщо автор зареєстрований у ORCID, ResearcherID або у SCOPUS (наводити за наявності), (шрифт 14 пт, вирівнювання по ширині)

¿

Анотація. Текст не менше, як 1800 знаків на мові статті (якщо стаття написана українською або англійською мовою). Анотація повинна відображати наступні елементи: постановка проблеми, мета, методика, результати, наукова новизна, практична значущість (шрифт 12 пт, курсив, вирівнювання по ширині).

¿

Ключові слова:  5–8 ключових слів (шрифт 12 пт, курсив, вирівнювання по ширині).

¿

Постановка проблеми. (шрифт 16 пт, вирівнювання по ширині) Сучасні умови ринкового господарювання вимагають нових перспективних форм управлінського і владного впливу ………..

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розвиток теорії, методології та історії розвитку ………. зробили відомі вчені …

Невирішені складові загальної проблеми. У той же час недостатньо наукових праць висвітлюють особливості впровадження ……..

Формулювання цілей статті. Ціллю статті є удосконалення методичних основ ……..

Виклад основного матеріалу дослідження. В першу чергу в будь-якій методиці оцінки важливо визначити напрямки та показники оцінки …….

Висновки. Таким чином, удосконалено методичний підхід щодо оцінки …..

¿

Література (шрифт 14 пт, напівжирний, центрована) - оформлена відповідно до стандартів (ДСТУ 8302:2015)

 1. Лебедко С. А. Формування механізму забезпечення економічної безпеки транспортних підприємств. Економіка та держава. 2017. № 8. С. 89-94.
 2. Присяжнюк П. В. Механізм управління: сутність, види та складові. Ефективна економіка. 2019. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7539 (дата звернення: 22.04.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.150.
 3. Моделювання управління життєздатністю комерційного банку: [монографія] / За заг. ред. д.е.н., проф. Л. Н. Сергєєвої. Запоріжжя: КПУ, 2011. 360 с.

¿

References (шрифт 14 пт, напівжирний, центрована) - оформлена відповідно до вимог стилю APA

 1. Lebedko, S. (2017). Formuvannya mekhanizmu zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky transportnykh pidpryyemstv [The maintenance of economic security of transportation enterprises mechanism formation]. Ekonomika ta derzhava – Economy and state, 8, 89-94 [in Ukrainian].
 2. Prisyajnyuk, P. V. (2019). Mekhanizm upravlinnya: sutnistʹ, vydy ta skladovi [Mechanism of control: the essence, types and components]. Efektyvna ekonomika - Efficient economy, 12. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7539. [in Ukrainian].
 3. Serhiieva, L. N. (Ed.). (2011). Modelyuvannya upravlinnya zhyttyezdatnistyu komertsiynoho banku. [Modeling of managing the viability of a commercial bank]. Zaporizhzhia: KPU. [in Ukrainian].

¿

TITLE OF ARTICLE

(англійською мовою, якщо стаття написана українською чи іншою мовою, шрифт 16 пт, напівжирний, центрована)

¿

SURNAMES FIRST NAMES of authors, scientific degree, academic rank, place of work, address.

E-mail, ID. (шрифт 14 пт, вирівнювання по ширині)

¿

Abstract. Текст не менше, як 1800 знаків (шрифт 12 пт, курсив, вирівнювання по ширині).

¿

Key words: 5–8 ключових слів (шрифт 12 пт, курсив, вирівнювання по ширині).

 

Кінець прикладу.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.