Про журнал

Галузь та проблематика

До збірника приймаються статті проблемно-постановчого, узагальнюючого та методичного характеру, в яких висвітлюються результати наукових досліджень, що мають теоретичне і практичне значення, актуальні для транспортної галузі і раніше не публікувались. У збірнику розглядаються загальноекономічні питання розвитку транспортної системи, особлива увага приділяється розгляду економічних проблем розвитку автомобільного транспорту та автомобільно-дорожнього господарства. У журналі публікуються статті про наукові розробки та дослідження в галузі економіки, менеджменту, маркетингу та підприємницької діяльності в галузі транспорту та його інфраструктури. Розрахований на наукових працівників, студентів та здобувачів наукових ступенів, спеціалістів транспортного комплексу.

Процес рецензування

Ціль рецензування – підвищення якості наукових статей, які публікуються в Збірнику, за допомогою оцінки матеріалів висококваліфікованими експертами.

У рецензії висвітлюються такі питання:

 • чи відповідає зміст статті темі, заявленій у назві;
 • чи відповідає зміст статті тематичним напрямам Збірника;
 • чи має зміст статті певну новизну;
 • чи відповідає стаття науковому рівню Збірника;
 • чи доцільна публікація статті з урахуванням раніше випущеної по даному питанню літератури та чи є вона цікавою для широкого кола читачів;
 • у чому конкретно полягають позитивні сторони, а також недоліки статті, які виправлення та доповнення мають бути внесені автором (при наявності таких).

Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів і здійснюється двома незалежними рецензентами (подвійне «сліпе» рецензування). Анонімність рецензентів гарантується редакцією Збірника.

До зовнішнього рецензування залучаються вітчизняні та закордонні доктори наук, що мають наукові праці за проблематикою, яка заявлена у статті. Зовнішній рецензент, як правило, вибирається випадково з урахуванням його поточного завантаження та з його згоди.

Всі рецензенти повинні дотримуватися вимог до етики в наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) і бути об’єктивними та неупередженими.

Рецензії та рекомендації на кожну статтю зберігаються в редакції в електронному вигляді протягом 2-х років від дня виходу номера Збірника, в якому розміщена рецензована стаття.

До рецензування допускаються наукові статті, оформлені у строгій відповідності до Вимог, які пройшли первинний контроль у редакції. У випадку наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття може бути повернута авторові надоопрацювання.

Термін рецензування – 1 місяць з моменту одержання статті.

Остаточне рішення по статті приймається на засіданні редакції у складі: головного редактора, заступника головного редактора тавідповідального секретаря. Рішення приймається з урахуванням отриманих рецензій.

Рішення редакції направляється авторові(-ам). Статті, що підлягають доробці, надсилаються авторові (-ам) разом із текстом рецензії, що містить конкретні рекомендації з доробки статті. Дороблений варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.

Порядок рецензування статей

Усі наукові статті, що поступили в редакцію нашого збірнику, підлягають обов'язковому рецензуванню. Розв'язок про публікацію ухвалюється редколегією журналу тільки на підставі рецензій, що містять експертні оцінки рецензентів.

У збірнику «Економіка транспортного комплексу» використовується двоступінчасте рецензування:

Одностороннє сліпе рецензування (рецензент знає, хто автор статті, автор статті не знає, хто рецензент). Це рецензування здійснюється чинностями членів редколегії збірника, або сторонніми фахівцями з бази експертів-фахівців (рецензентів), з доручення редакції.

«Відкрите» рецензування, при якому автор і рецензент знайомі один з одним. Такий порядок дозволяє авторові внести виправлення на етапі підготовки статті, відстояти перед рецензентом свою точку зору, звернутися до унікального фахівця, що працює в тій же галузі.

Етапи рецензування:

1. Головний редактор збірника виписує направлення на рецензію статті. Рецензент переважно повинен бути членом редколегії, допускається залучення експертів-спеціалістів, активно працюючих за відповідною тематикою.

Подана наукова стаття попередньо проходить «відкрите» рецензування, тобто автор самостійно проходить процедуру рецензування своєї статті. Відкрита рецензія обов'язково засвідчується синьою печаткою у відділі кадрів за місцем роботи рецензента.

Зміст відкритої рецензії не є визначальним для редакції, однак, він береться до уваги при рецензуванні в редакції. У випадку виникнення спірних питань, виявлення в статті плагіату та в інших виняткових випадках, редакція збірника може зв'язатися з фахівцем, що провадив відкрите рецензування.

2. Стаття надходить на одностороннє сліпе рецензування до рецензента з направленням. На рецензування відводиться 10-денний термін.

Бланк рецензій має бути тільки встановленого в університеті зразка.

Рецензентам не дозволяється робити копії статей для своїх потреб. Вони не повинні використовувати знання про зміст роботи до її опублікування у своїх власних інтересах.

Рецензії засвідчуються в порядку, встановленому в установі, де працює рецензент. Усі рецензенти ознайомлені з цими положеннями.

3. За результатами рецензування стаття може бути:

а) відхилена; У випадку відмови в публікації статті редакція направляє авторові мотивовану відмову. Не допускаються до публікації: статті, не оформлені відповідно до вимог редакції, автори яких відмовляються від технічної доробки статей; статті, автори яких не виконують конструктивні зауваження рецензента або аргументовано не спростовують їх.

У випадку незгоди з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь у редколегію збірника. За рішенням редколегії стаття може бути направлена на повторне рецензування іншому фахівцеві. При двох негативних рецензіях авторові відправляється мотивована відмова в публікації роботи, завірена головним редактором або його заступником.

б) відіслана авторові на доробку; Стаття, прийнята до публікації, але потребує доробки, направляється авторам із зауваженнями рецензента й редактора. Автори повинні внести всі необхідні виправлення в остаточний варіант рукопису й повернути в редакцію виправлений текст. Після доробки стаття повторно рецензується тим же рецензентом, який зробив критичні зауваження, і редакція ухвалює рішення щодо можливості публікації. Статті, відіслані авторам для виправлення, повинні бути повернуті в редакцію не пізніше, чим через 10 календарних днів після одержання. Повернення статті в більш пізній термін міняє дату публікації.

в) прийнята до публікації; Наявність позитивної рецензії не є достатньою підставою для публікації статті. Остаточне рішення про публікацію спірних статей ухвалюється головним редактором збірника або заступником головного редактора.

4. У разі отримання позитивної рецензії на статтю, автор формує інформаційний пакет, який має містити у собі такі документи: роздруківку статті, електронний варіант на СDдиску, витяг з засідання кафедри про доцільність публікації цієї статті, довідку про перевірку на плагіат, рецензію на університетському бланку встановленого зразка, копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію оплаченої квитанції (оригінал квитанції залишається у автора і зберігається 3 роки). Всі документи складаються у прозорий файл.

5. У разі отримання негативної рецензії, автор забирає статтю на виправлення зауважень та доопрацювання рукопису, після чого стаття знову проходить незалежний цикл рецензування.

6. Після рецензування рецензент повертає статтю і інформаційний пакет до редколегії збірника відповідальному секретарю.

Періодичність публікації

Збірник наукових праць виходить 2 рази на рік.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Учасник

Збірник наукових праць «Економіка транспортного комплексу» є некомерційним науковим виданням призначеним для вільного доступу.  Збірник редагується і друкується в редакційно-видавничому відділі частково за рахунок коштів університету та авторів статей. Вартість видання збірника та вартість опублікування однієї сторінки поданого тексту встановлюється відповідно до Кошторису витрат коштів на надання послуг з інформаційного забезпечення та друкування збірнику наукових статей «Економіка транспортного комплексу».

Історія журналу

Збірник наукових праць «Економіка транспортного комплексу» видається з 1998 р. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 6387 від 24.07.2002 р. Збірник внесено до переліку фахових видань з економічних наук ВАК України (постанова президії ВАК України від 29 грудня 2014 р. № 1528).

На підставі Наказу МОН України від 17 березня 2020 року № 409 журнал включено до Переліку наукових фахових видань України у галузі економічних наук до категорії «Б» (спеціальності – 051, 073, 075, 076).

 

Засновник: Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

Головний редактор: 

Криворучко Оксана Миколаївна, докт. екон. наук, професор, завідувач кафедри управління та адміністрування, Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ) 

Заступник головного редактора: 

Дмитрієв Ілля Андрійович, докт. екон. наук, професор, професор кафедри економіки і підприємництва, Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ) 

Відповідальний секретар

Шинкаренко Володимир Григорович, докт. екон. наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ) 

Члени редколегії

 • Дикань Володимир Леонідович, докт. екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом , Український державний університет залізничного транспорту (УкрДУЗТ);
 • Горовий Дмитро Анатолійович, докт. екон. наук, професор, професор кафедри економіки та маркетингу, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»);
 • Головкова Людмила Степанівна, докт. екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів та економічної безпеки, Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В.Лазаряна (ДНУЗТ);
 • Сотниченко Людмила Леонідівна, докт. екон. наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту та економіки, Національний університет «Одеська морська академія»;
 • Попова Надія Василівна, докт. екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та торговельного підприємництва, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету  (ХТЕІ КНТЕУ);
 • Федотова Ірина Володимирівна, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри управління та адміністрування, Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ);
 • Дімітракієва Светлана Райчева, D. Sc., професор, професор кафедри промислового менеджменту, Технічний Університет, Варнa, Болгарія;
 • Санджай Кумар Бал, Ph.D, директор Піраміда Коледжу бізнесу і технологій, Пхагвара, Пенджаб, Индия.