DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2019.34.0.74

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

O. KUDRYAVTSEVA

Анотація


Основою для пошуку нових умов, факторів і можливостей для створення і підтримки конкурентоспроможності підприємств в швидкоплинному глобальному середовищі є співробітники підприємства, людські ресурси, їх лояльність, мотивація, компетенції та продуктивність праці. Крім того, вивчення механізмів управління людськими ресурсами дає менеджерам «план дій», який заснований на розумінні практичної ролі управління людськими ресурсами в реалізації стратегічних напрямків розвитку підприємства, забезпечення його конкурентоспроможності та зниження витрат на людський капітал. Останні дослідження показують, що більше 70% працівників вітчизняних підприємств не зацікавлені в ефективності своєї роботи. Для зміни ситуації необхідна зміна підходів до управління людськими ресурсами. Для підвищення ефективності управління людьми необхідний новий підхід, коли людські ресурси розглядаються як джерело розвитку організації. Отже, метою даної роботи є розробка механізму управління людськими ресурсами на підприємстві. Для отримання висновків, основаних на достовірній інформації, було використано системно-структурний аналіз, абстрактно-логічний метод; та метод порівнянь. У роботі встановлено, що механізм управління людськими ресурсами на підприємстві є інструментом реалізації стратегії управління людськими ресурсами. Представлено соціально-економічні функції механізму управління людськими ресурсами. Розроблена структура механізму управління людськими ресурсами, в якій виділено процеси та інструменти, необхідні для функціонування даного механізму. Обґрунтовано, що стратегія, як основний інструмент формування системи управління людськими ресурсами, постійно змінюється і в залежності від потреб бізнесу запускає в роботу різні процеси: цикл організації праці, планування людських ресурсів, мотивації та розвитку. В роботі представлено опис зазначених вище процесів, який сприятиме розумінню впровадження саме цих процесів до механізму управління людськими ресурсами. Отже, запропонований у статті механізм управління людськими ресурсами дозволив визначити шляхи підвищення результативності управління людськими ресурсами.

Ключові слова


праця; людський ресурс; мотивація; управління; механізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Vynohradsʹkyy, M. D., Vynohradsʹka, A.M., &Shkanova, O.M. (2009). Upravlinnyapersonalom[Personnel Management]. Kyyiv[in Ukrainian].

Balabanova, L. V., Sardak, O.V. (2011). Upravlinnyapersonalom [Personnel Management]. Kyyiv [in Ukrainian].

Mykhaylova, L. I. (2007). Upravlinnyapersonalom [Personnel Management].Kyyiv : TSNL [in Ukrainian].

Zbrytsʹka,T. P., Savchenko,H.O. (2013). Upravlinnyarozvytkompersonalu [Personnel of development management].Odesa: Atlant [in Ukrainian].

Hrishnova,O. A. (2004). Lyudsʹkyykapital: formuvannyavsystemiosvityiprofesiynoyipidhotovky [ Human capital: formation in the education and training system]. Kyyiv : «Znannya» [in Ukrainian].

Tatarevsʹka,M.S. (2013). Upravlinnya rozvytkom personalu [Personnel of development management]. Odesa : Atlant [in Ukrainian].

Krushelʹnytsʹka,O.V., Melʹnychuk,O.V. (2005). Upravlinnyapersonalom [Personnel Management]. Kyyiv: «Kondor» [in Ukrainian].

Chandler, A. (1962). Strategy and Structure : Chapters in the History of the Industrial Enterprise. Cambridge: MIT Press [in English].

Tompson, A., Striklend, A. (1998). Strategicheskiy menedzhment. Iskusstvo razrabotki i realizatsii strategii [Strategic management. The art of developing and implementing of strategy]. Moskva [in Russian].

Armstrong, M. (2010). Praktika upravleniya chelovecheskimi resursami [Practice of Management of Human Resource]. Piter [in Russian].

Dessler, G. (2004). Upravleniye personalom [Personnel Management]. Moskva [in Russian].

Kibanov, A.Ya.(2008). Upravleniye personalom organizatsii [Personnel Management of Enterprise]. Moskva [in Russian].

Rofe, A.I. (2010). Ekonomika truda [Labor economics]. Moskva [in Russian].

Lyutens, F. (1999). Organizatsionnoye povedeniye [Organizational behavior]. Moskva [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Виноградський М. Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Управління персоналом : навч. посіб. Вид. 2-ге. Київ, 2009. 308 c.


Балабанова, Л. В., Сардак О.В. Управління персоналом : підручник. Київ, 2011. 467c.


Михайлова, Л. І. Управління персоналом : навч. посіб. Київ : ЦНЛ, 2007. 296 c.


Збрицька Т. П., Савченко Г.О., Татаревська М.С. Управління розвитком персоналу: навч. посіб. Одеса: Атлант, 2013. 427 с.


Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки: монографія. Київ : «Знання», 2004. 346 с.


Татаревська М.С., Збрицька Т.П., Савченко Г.О. Управління розвитком персоналу : навч. посіб. Одеса : Атлант, 2013. 427 с.


Крушельницька О.В., Мельничук О.В. Управління персоналом : навч. посіб. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Київ : «Кондор», 2005. 308 с.


Chandler A. Strategy and Structure : Chapters in the History of the Industrial Enterprise. Cambridge: MIT Press, 1962. 463 p.


Томпсон А., Стрикленд А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии : учебн. пособ. Москва, 1998. 576 с.


Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами : учебн. пособ. Изд. 10-е. Питер, 2010. 848 с.


Десслер Г. Управление персоналом : учебн. пособ. Москва, 2004. 320 с.


Кибанов А.Я. Управление персоналом организации : учебн. пособ. Изд. 2-е, перераб. и дополн. Москва, 2008. 638 с.


Рофе, А.И. Экономика труда : учебн. пособ. Москва, 2010. 400 с.

 

Лютенс Ф. Организационное поведение : учебн. пособ. Москва, 1999. 430 с.