DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2018.31.0.27

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЕНДЕРНОЇ ЧУТЛИВОСТІ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА

I. FEDOTOVA

Анотація


У статті розглядаються основні методики оцінювання рівня корпоративної культури підприємства, а також гендерні аспекти, що впливають на її формування. В організаційній культурі підприємства формуються гендерні відносини – це впливає на можливості для самореалізації певних гендерних груп. Дослідження гендерних аспектів корпоративної культури є важливими як у теоретичному, так і в практичному відношенні. Основною метою дослідження є удосконалення методичних засад оцінювання рівня корпоративної культури підприємства, що ґрунтуються на використанні системного та гендерного підходів. Удосконалено методичні засади оцінювання рівня гендерної чутливості корпоративної культури ідприємства, що ґрунтуються на тривимірній матриці, сформованій показниками сприйняття корпоративної культури керівниками, підлеглими та суб’єктами безпосереднього оточення підприємства. На цій засаді підприємство може оцінювати сприйняття корпоративної культури підприємства різними категоріями суб’єктів, стосовно врахування гендерної специфіки. Запропоновані методичні засади дозволять провести комплексне оцінювання гендерної чутливості корпоративної культури підприємства  в єдиній безрозмірній шкалі на основі методу семантичного диференціала, що дасть можливість визначити ставлення до корпоративної культури як всередині підприємства, так і у зовнішньому середовищі, та виявити напрями формування культури, в яких недостатньо врахований гендерний аспект. Методичні засади щодо оцінювання рівня гендерної чутливості корпоративної культури підприємства можуть застосовуватися для будь-яких підприємств і організацій. Запропонована методика дозволяє виявити проблемні місця у формуванні корпоративної культури підприємства та визначити в подальшому необхідні заходи у сфері поліпшення гендерних взаємовідносин на підприємстві.

Ключові слова


гендер; гендерний аспект; корпоративна культура; гендерна чутливість; сприйняття; гендерна політика; семантичний диференціал; тривимірна матриця

Повний текст:

PDF

Посилання


Steklova, O.E. (2007). Organizatcionnaia kultura [Organizational culture]. Ulianovsk: UlGTU [in Russian].

Halkina, T.P. (2001). Sotsiolohiia upravlinnia: vid komandy do komandy [Sociology of management: from team to team].Moscow: Finansy i statystyka. Retrieved from: http://bibliograph.com.ua/upravlenie-5/38.html [in Ukrainian].

Shatalova, N.I., Aleksandrova, T.L., Vepreva, I.T. et al. (2006). Organizatcionnaia kultura [Organizational culture]. Moscow: Ekzamen [in Russian].

Armstrong, M. (2011). Osnovy menedzhmenta [The theoretical basis of management]. Rostov-na-Donu: Feniks [in Russian].

Lysov, O.E. (2004). Menedzhment [Management]. Saint Petersburg: SPbGUAP. Retrieved from: https://economics.studio/voprosyi-menedjmenta-obschie/443-model-leyn.html [in Russian].

Bohatyrova, L.D. (2004). Osnovy menedzhmentu [The theoretical basis of management]. Odesa: ONAZ. Retrieved from: https://studfiles.net/preview/5176104/page:41/ [in Ukrainian].

Thu Trang To. (2014). Issledovanie organizatcionnoi kultury: metodologiia kolichestvennoi otcenki i analiza [The study of organizational culture: methodology of quantitative evaluation and analysis]. Ekonomika, statistika i informatika - Economics, Statistics and Informatics, 2, 130-133. Retrieved from: http://statecon.rea.ru/jour/article/viewFile/400/382 [in Russian].

Shein, E.H. (2002). Organizatcionnaia kultura i liderstvo [Organizational culture and leadership]. Saint Petersburg: Piter [in Russian].

Cameron, К. & Quinn, R. (2001). Diagnostika i izmenenie organizatcionnoi kultury [Diagnosing and Changing Organizational Culture]. Saint Petersburg: Piter [in Russian].

Hrynova, O. (2012). Mitsnyi fundament orhanizatsiinoi kultury [A solid foundation of organizational culture]. Upravlinnia personalom - Management of Personnel, 12 (231), 12-16 [in Ukrainian].

Voronkova, A.E., Babiak, M.M., Koreniev, E.N. (2006). Korporatsii: upravlinnia i kultura [Corporations: Management and Culture]. Drohobych: Vymir [in Ukrainian].

Vachuhov, D. (2011). Apollon, kazarma, klub: vydy ta funktsii orhanizatsiinoi kultury [Apollo, Barracks, Club: Types and Functions of Organizational Culture]. Korporatyvna kultura - Corporate Culture, 2 (13), 24-30 [in Ukrainian].

Solomanidina, T.O. (2003). Organizatcionnaia kultura kompanii

[Orga-nizational company culture]. Moscow: Zhurnal «Upravlenie personalom» [in Russian].

Ilinykh, S.A.(2009). Gendernaia kontceptciia organizatcionnoi kultury [Gender conception of organizational culture]. Extended abstract of Doctor’s thesis (Sociology of Management). Novosibirsk State University of Economics and Management, Novosibirsk [in Russian].

Kozhevnikova, O.V.&V’juzhanina, S.A.(2016). Psikhosemantika. Metod semanticheskogo differentciala [Psychosemantics. Method of Semantic Differential]. Izhevsk: Udmurtskii universitet [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Стеклова О.Е. Организационная культура: учебное пособие / О.Е. Стеклова. – Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 128 с.


Галкіна Т.П. Соціологія управління: від команди до команди / Т.П. Галкіна. – М. : Фінанси і статистика, 2001. – Режим доступу до журн. : http://bibliograph.com.ua/upravlenie-5/38.html.


Организационная культура: учебник / Н.И. ШаталоваТ.Л. АлександроваИ.Т. Вепреваи др. – М. : Экзамен, 2006. – 654 с. 
Армстронг М. Основы менеджмента / М. Армстронг. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. – 508 с. 


Лысов О.Е. Менеджмент : учеб. пособие / О.Е. Лысов. – С.Пб. : СПбГУАП, 2004. – 174 с. – Режим доступа до журн. : https://economics.studio/voprosyi-menedjmenta-obschie/443-model-leyn.html.


Богатирьова Л.Д. Основи менеджменту : навчальний посібник / Л.Д. Богатирьова. – Одеса : ОНАЗ, 2004. – 160 с. – Режим доступу до журн. : https://studfiles.net/preview/5176104/page:41/.

 

Тху Чанг То. Исследование организационной культуры: методология количественной оценки и анализа / Тху Чанг То // Экономика, статистика и информатика. – 2014. – № 2. – С. 130–133. – Режим доступа до журн. : http://statecon.rea.ru/jour/article/viewFile/400/382.  

 

Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство / Э.Х. Шейн; пер. с англ. – С.Пб. : Питер, 2002. – 336 с.

 

Камерон К. Диагностика и изменение организационной культуры / К. Камерон, Р. Куинн; пер. с англ. – С.Пб. : Питер, 2001. – 320 с.

 

Гриньова О. Міцний фундамент організаційної культури / О. Гриньова // Управління персоналом. – 2012. – № 12 (231). – С. 12–16.

 

Воронкова А.Е. Корпорації: управління і культура / А.Е. Воронкова, М.М. Бабяк, Е.Н. Коренєв, І.В. Мажура. – Дрогобич : Вимір, 2006. – 376 с.

 

Вачугов Д. Аполлон, казарма, клуб: види та функції організаційної культури / Д. Вачугов // Корпоративна культура. – 2011. – № 2 (13). – С. 24–30.

 

Соломанидина Т.О. Организационная культура компании / Т.О. Соломанидина. – М. : Журнал «Управление персоналом», 2003. – 456 с.

 

Ильиных С.А. Гендерная концепция организационной культуры : автореф. дисс. на соиск. уч. степ. д-ра социол. наук : спец. 22.00.08 «Социология управления» / С.А. Ильиных. – Новосибирск : НГУЭУ, 2009. – 36 с.

 

Кожевникова О.В. Психосемантика. Метод семантического дифференциала : учебно-методическое пособие для студентов высших учеб. заведений / О.В. Кожевникова, С.А. Вьюжанина. – Ижевск : Удмуртский университет, 2016. – 120 с.