DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2018.31.0.5

УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

V. SHYNKARENKO

Анотація


У наш час у деяких галузях витрати на переміщення матеріалів, незавершеного виробництва та готової продукції від постачальника до кінцевого споживача становить 60–70 % усіх витрат на виробництво. У зв’язку з цим зменшення цих витрат є великою народногосподарською проблемою.
Метою цієї роботи є уточнення деяких термінів логістики, розробка системи управління формуванням і рухом матеріального потоку від постачальника до кінцевого споживача з мінімумом витрат ресурсів.
Більшість вчених подають логістичну систему як систему руху матеріального, інформаційного і фінансового потоків. Функціонування цієї системи відбувається в умовах різноманітного зовнішнього середовища, яке не в усіх випадках дозволяє системі досягти своїх цілей. Для їх нейтралізації, відповідно до системного аналізу, систему формування і руху матеріального потоку треба доповнити системою управління. З урахуванням останнього пропонується вважати, що логістична система складається з управляючої підсистеми й підсистеми, якою управляють. Остання призначена для забезпечення процесів формування і руху матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва і готової продукції від постачальника до кінцевого споживача. Управляюча підсистема призначена для оптимізації логістичних процесів, забезпечення доставки матеріального потоку в потрібному асортименті, кількості й якості, в потрібне місце і потрібний час із мінімумом затрат ресурсів. Окрім цього, управляюча система вирішує питання, пов’язані з рухом інформації та фінансів.
Управляючою підсистемою пропонується вважати контур логістичного управління, що функціонує в рамках існуючої системи управління підприємством на усіх рівнях: стратегічному, тактичному, оперативному. Контур управління являє собою логічну послідовність і взаємозв’язок усіх функцій управління. Визначено склад функцій на кожному рівні управління


Ключові слова


постачальники; матеріальний потік; кінцеві споживачі; логістична система; система управління

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bauersoks, D. Dzh & Kloss, D. Dzh. (2005). Logistika: integrirovannaia tcep postavok. [Logistics: integrated supply chain]. (2 nd ed., rev.). Moscow: Olimp – Biznes [in Russian].

Oklander, M.A. (2008). Lohistyka [Logistics]. Kyiv: TsUL [in Ukrainian].

Krykavskyi, E.V. (2006). Lohistyka: osnova teorii [Logistics: the theoretical framework]. Lviv, Lvivska politekhnika [in Ukrainian].

Kanke, A.A. (2010). Osnovy logistiki [The theoretical basis of logistics]. Moscow: KNORUS [in Russian].

Mirotin, L.B. & Sergeev, V.I. (Eds.). (1999). Osnovy logistiki [The theoretical basis of logistics]. Moscow: INFRA-M [in Russian].

Kalchenko, A.H. (2004). Lohistyka [Logistics]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Dudar, T.H. & Voloshyn, R.V. (2012). Osnovy lohistyky [The theoretical basis of logistics]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury [in Ukrainian].

Nikolaichuk, V.E. (2001). Logistika [Logistics] St. Petersburg: Piter [in Russian].

Anikin, B.A. (Eds.). (2011). Logistika [Logistics]. Moscow: INFRA [in Russian].

Sergeev, V.I. (2001). Logistika v biznese [Logistics in Business]. Moscow: INFRA-M [in Russian].

Tiurina, N.M., Hoi, I.V. & Babii, I.V. (2016). Lohistyka [Logistics]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].

Mirotin, L.B. & Tashbaev, I.E. (1996). Transportnaia logistika [Transport logistics]. Moscow: Brandos [in Russian].

Krykavskyi, Ye.V. & Chornopyska, N.V. (2009). Lohistychni systemy: [Logistics systems]. Lviv: Lvivska politekhnika [in Ukrainian].

Denysenko, M.P., Levkovets, P.R., & Mykhailova, L.I. (2010). Orhanizatsiia ta proektuvannia lohistychnykh system [Organization and designing of logistics systems]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].

Gadzhinskii, A.M. (1995). Osnovy logistiki [The theoretical basis of logistics]. Moscow: Marketing [in Russian].

Gordov, M.P. & Karnaukhov, S.B. (1999). Logistika tovarodvizheniia [Logistics of goods movement]. Moscow: Tcentr Ekonomiki i marketinga [in Russian].

Oklander, M. (2000). Kontury ekonomicheskoi logistiki [Contours of economic logistics]. Kyiv: Nauk. dumka [in Russian].

Katsma, V.I. (2016). Sutnist ta rol lohistychnoho upravlinnia v systemi upravlinnia pidpryiemstvom [The essence and role of logistics management in the enterprise control system]. Ekonomichnyi analiz - Economic analysis, 23, 2, 61-65. [in Ukrainian]

Mogilevskii, V.D. (1991). Metodologiia sistem: verbalnyi podkhod [Methodology of systems: a verbal approach]. Moscow: Ekonomika [in Russian].

Shash, N., Azimov, K. & Sheveleva, A. (2010). Logistika [Logistics]. Moscow: Iurait [in Russian].

Zaburanna, L.V. & Hlushchenko, O.M. (2011). Lohistychna kontseptsiia formuvannia system upravlinnia pidpryiemstvom [Logistics concept of forming enterprise management systems]. Naukovyi visnyk ChDTEU - Scientific Bulletin of the ChDTEU, 4 (12), 182-191 [in Ukrainian].

Udovichenko, E.T., Kofman, Yu.I. & Banin, Yu.A. (1989). Kompleksnye avtomatizirovannye sistemy upravleniia kachestvom (Metody i sredstva proektirovaniia) [Integrated automated systems of quality control (Methods and tools of designing)]. Moscow: Izdatelstvo standartov [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бауэрсокс Дональд Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок / Д. Дж. Бауэрсокс, Д. Дж. Клосс; пер. с англ. – 2-е изд. – М. : Олимп – Бизнес, 2005. – 640 с.

 

Окландер М.А. Логістика : підручник / М.А. Окдандер. – К. : ЦУЛ, 2008. – 346 с.

 

Крикавський Е.В. Логістика: основа теорії : підручник / Е.В. Крикавський. – Львів : Львівська політехніка, 2006. – 456 с.

 

Канке А.А. Основы логистики : учебное пособие / А.А. Канке, И.П. Кошевая. – М. : КНОРУС, 2010. – 578 с.

 

Основы логистики : учеб. пособие / под ред. Л.Б. Миротина и В.И. Сергеева. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 200 с.

 

Кальченко А.Г. Логістика : підручник / А.Г. Кальченко. – К. : КНЕУ, 2004. – 284 с.

 

Дудар Т.Г. Основи логістики: навч. посіб. / Т.Г. Дудар, Р.В. Волошин. – К. : Центр навчальної літератури, 2012. – 176 с.

 

Николайчук В.Е. Логистика / В.Е. Николайчук. – С.Пб.: Питер, 2001. – 160 с.

 

Логистика : учебное пособие / под ред. Б.А. Аникина. – М. : ИНФРА – М, 2011. – 326 с.

 

Сергеев В.И. Логистика в бизнесе : учебник / В.И. Сергеев. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 608 с.

 

Тюріна Н.М. Логістика: навч. посіб. / Н.М. Тюріна, І.В. Гой, І.В. Бабій. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 392 с.

 

Миротин Л.Б. Транспортная логистика : учеб. пособ. / Л.Б. Миротин, И.Э. Ташбаев. – М. : Брандос, 1996. – 212 с.

 

Крикавський Є.В. Логістичні системи : навч. посібник / Є.В. Крикавський, Н.В. Чорнописька. – Львів : Львівська політехніка, 2009. – 264 с.

 

Організація та проектування логістичних систем : підручник / М.П. Денисенко, П.Р. Левковец, Л.І. Михайлова. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 336 с.

 

Гаджинский А.М. Основы логистики : учеб. пособие / А.М. Гаджинский. – М. : Маркетинг, 1995. – 124 с.

 

Гордов М.П. Логистика товародвижения / М.П. Гордов, С.Б. Карнаухов. – М. : Центр Экономики и маркетинга, 1999. – 208 с.

 

Окландер М. Контуры экономической логистики / М. Окландер. – К. : Наук. думка, 2000. – 174 с.

 

Кацьма В.І. Сутність та роль логістичного управління в системі управління підприємством / В.І. Кацьма // Економічний аналіз. – 2016. – Том 23, № 2. – С. 61–65.

 

Могилевский В.Д. Методология систем: вербальный подход / В.Д. Могилевский. – М. : Экономика, 1991. – 251 с.

 

Шаш Н. Логистика: конспект лекций / Н. Шаш, К. Азимов, А. Шевелева. – M. : Юрайт, 2010. – 205 с.

 

Забуранна Л.В. Логістична концепція формування систем управління підприємством / Л.В. Забуранна, О.М. Глущенко // Науковий вісник ЧДТЕУ. – 2011. – № 4 (12). – С. 182–191.

 

Удовиченко Е.Т. Комплексные автоматизированные системы управления качеством. (Методы и средства проектирования) / Е.Т. Удовиченко, Ю.И. Кофман, Ю.А. Банин. – М. : Издательство стандартов, 1989. – 192 с.