DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2017.29.0.53

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВПРОВАДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА АТП

N. BOCHAROVA

Анотація


Встановлено значення й розглянуто зміст поняття корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) підприємства. Проаналізовано підходи закордонних та вітчизняних вчених до визначення поняття КСВ. Сформульовано необхідні складові поняття «корпоративна соціальна відповідальність», що враховують вимоги сучасного економічного стану вітчизняних підприємств автомобільного транспорту. Розглянуто проблеми впровадження концепції соціальної відповідальності в Україні. Запропоновані основні складові механізму впровадження КСВ на підприємствах: функції, принципи, реалізація. Сформульовані етапи розроблення та налагодження механізму впровадження КСВ АТП. Зазначено необхідність відокремлення структури механізму впровадження КСВ на рівні реалізації для зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства. Запропоновано структуру механізму впровадження корпоративної соціальної відповідальності автотранспортного підприємства, що враховує пошук шляхів адаптації концепції соціально відповідального бізнесу до українських умов господарювання.

Ключові слова


корпоративна соціальна відповідальність; концепція КСВ; корпоративний егоїзм; корпоративний альтруїзм; стейкхолдери; соціальні програми; екологічний менеджмент; волонтерство; механізм впровадження корпоративної соціальної відповідальності

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Introduction to CSR. – Режим доступу: http://tutor2u.net/business/strategy/corporate-social-responsibility-introduction.html.

Bowen G. Social Responsibilities of the Businessman / G. Bowen. – N.Y. : Harper & Row, 1953. – 276 p.

Світова історія розвитку КСВ. – Режим доступу: http://www.stelmaschuk.info/internet-conference/announced-internet-conference/onferencia-17-05-2012/51-article-onferencia-17-05-2012/241-241.html.

Колот А.М. Корпоративна соціальна відповідальність: еволюція та розвиток теоретичних поглядів / А.М. Колот // Економічна теорія: науковий журнал. – 2013. – № 4. – С. 5–27.

Carroll A. B. Corporate social responsibility: Evolution of definitional construct / A. B. Carroll // Business and Society. – 1999. – Vol. 38 (3). – P. 268–295.

Савицкая Л. Корпоративна соціальна відповідальність виникає. Жертви чи вигоди? /Л. Савицкая // Новий менеджмент. – 2008. – №8. – С. 20.

Конспект лекцій з дисципліни «Корпоративна соціальна відпові­дальність». – Режим доступу : http://www.studfiles.ru/preview/5350171.

Котлер Ф. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства / Котлер Ф., Лі Н. ; пер. з англ. – К. : Стандарт, 2005. – 302 с.

Еволюція та формування концепції корпоративної соціальної відповідальності підприємств. – Режим доступу : http://srm-ukraine.org/evolyuciya-ta-formuvannya-koncepci%D1%97-korporativ no%D1%97-socialno%D1%97-vidpovidalnosti-pidpriyemstv.

Assurance Standard Revision Process. – Режим доступу: http://accountability.opendemocracy.net/aa1000/index.php/ Main_Page/. – Title from the screen.

Форум соціально відповідального бізнесу. – Режим доступу: http://svb.org.ua/.

Лазоренко О. Посібник із КСВ. Базова інформація з корпоративної соціальної відповідальності / О. Лазоренко, Р. Колишко. – К. : Енергія, 2008. – 96 с.

Міжнародна організація праці. – Режим доступу: http://www.ilo.org.ua/Pages/default.aspx.

Конфедерація роботодавців України. – Режим доступу: http://www.confeu.org/ua/home.html.

Литовченко С.Е. Социальная ответственность бизнеса: актуальная повестка / С.Е. Литовченко, М.И. Корсаков. – М. : Дело, 2003. – 124 с.

Тришин Є. Маркетинг в Україні (блог) / Є. Тришин. – Режим доступу: http://www.ua-marketing.com.ua/?page_id=667.

Визначення: корпоративна соціальна відповідальність. – Режим доступу: http://csrgender.org.ua/discrimination/53-zagalna-informaciya-pro-ksv-ta-ender.html.

Глобальний договір ООН // Українська мережа Глобального договору ООН. – Режим доступу: http://www.globalcompact.org.ua.

Ахновська І.О. Механізм впровадження КСВ на підприємствах України / І.О. Ахновська, О.Ю. Лепіхова // Економіка і організація управління. – 2016. – № 1 (21). – С. 36–44.

Антошко Т.Р. Основи впровадження КСВ на промислових підприємствах України / Т.Р. Антошко // Інноваційна економіка. – 2011. – № 4 (23). – С. 297–305.

Антошко Т.Р. Оцінювання механізму впровадження КСВ за критерієм вартості підприємства / Т.Р. Антошко // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 9. – С. 56–59.

Галайда Т.О. Роль КСВ підприємств у розвитку системи соціального партнерства в Україні / Т.О. Галайда, В.В. Скриль, О.М. Мяло // Вісник ЖДТУ. – 2012. – № 4 (62). – С. 280–283.

Тюленєва Ю.В. Соціально-орієнтований напрям трансформації підприємств / Ю.В. Тюленєва, Т.Р. Антошко // Проблеми розвитку підприємтництва в Україні. – 2012. – № 9. – С. 160–166.
 

Дмитриев В.А. Корпоративная социальная ответсвенность: новая философия бизнеса / В.А. Дмитриев. – М. : АСИ-Консалтинг, 2011. – 56 с.

Крамин М.В. Удовлетворение интересов стейкхолдеров как стратегический аспект корпоративного управления / М.В. Крамин, Т.В. Крамин // Актуальные проблемы экономики и права. – 2011. – № 4. – С. 164–171.