СИСТЕМА ОБʼЄКТІВ ПРИ УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ ТА ПРОЦЕСІВ В АТП

Автор(и)

  • О. М. КРИВОРУЧКО Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0967-7379
  • І. В. ФЕДОТОВА Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3277-0224
  • Н. А. БОЧАРОВА Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4371-0187

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2023.41.137

Ключові слова:

якість, бізнес-процес, логістична послуга, логістичне обслуговування, обʼєкти при управлінні якістю, кібернетичний підхід

Анотація

У цій статті досліджується система обʼєктів управління якістю логістичних послуг та процесів на автотранспортному підприємстві. У роботі визначено, що неефективне управління якістю логістичних бізнес-процесів підприємства призводить до низької якості послуг і низької задоволеності споживачів. Метою даної статті є дослідження та розробка системи обʼєктів при управлінні якістю логістичних послуг та процесів на автотранспортному підприємстві з позиції логістичного підходу, що включає сукупність інтегрованих логістичних бізнес-процесів з формування якості, вимог, що входять, й одержаних результатів реалізації. Для цього розглянуто основні обʼєкти, що впливають на якість логістичних послуг на АТП.  Визначено, що ціллю управління якістю є покращення якості продукції та послуг, а для досягнення цього автори рекомендують проводити структурні перетворення, які включають уточнення границь обʼєкта шляхом включення в нього елементів зовнішнього середовища. Автори запропонували підхід до формування обʼєктів дослідження, що включає визначення цілей, критеріїв розмежування обʼєкта та зовнішнього середовища, характер взаємодії між обʼєктом і середовищем, розробку моделей обʼєкта та встановлення його особливостей і властивостей. Авторами запропоновано виділити якість праці як елемент зовнішнього середовища та встановити її звʼязок з якістю логістичних послуг. Елементами зовнішнього середовища також є якість інформації, стадії формування якості та якість предметів і засобів праці. Якість живої праці та транспортних послуг залежать від процесу формування якості. Логістичні послуги автотранспортного підприємства охоплюють широкий спектр послуг, спрямованих на забезпечення ефективної роботи логістичної системи та управління всіма повʼязаними з цим процесами. Стадії формування якості логістичної послуги визначено у вигляді сукупності інтегрованих основних, допоміжних, обслуговуючих та управлінських логістичних бізнес-процесів, розглянуто їхній взаємозвʼязок, відповідно їх «входи» і «виходи». Запропоновано систему обʼєктів якості на АТП розглянути з точки зору кібернетичного підходу та подати у вигляді сукупності динамічних ланок, кожна з яких є інтегруючою. Це означає, що вхідний сигнал (якість інформації, засобів та предметів праці тощо) перетворюється на вихідний сигнал (вимоги до якості послуг). Для забезпечення високої якості логістичних послуг (обслуговування) визначено основні, допоміжні, обслуговуючі та управлінські процеси з позиції управління якістю на АТП, описано сутність процесів, основні етапи формування і показники якості бізнес-процесів, а також відповідальні за забезпечення якості. Результати дослідження можуть бути корисними для автотранспортних підприємств, які бажають покращити якість своїх логістичних послуг та процесів управління.

Біографії авторів

О. М. КРИВОРУЧКО, Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

доктор економічних наук, професор

І. В. ФЕДОТОВА, Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

доктор економічних наук, доцент

Н. А. БОЧАРОВА, Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Valiavskyi, S.M. (2015). Upravlinnia yakistiu produktiv na pidpryiemstvi v umovakh vkhozhennia Ukrainy v ES [Quality management of products at an enterprise under the conditions of Ukraineʼs integration into the EU]. Efektyvna ekonomika - Efficient economy, 11. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2015/132.pdf

Ovcharenko, A.G. (2020). Otsiniuvannia yakosti lohistychnoho obsluhovuvannia spozhyvachiv [Assessment of quality of logistics service for consumers]. Ekonomika transportnoho kompleksu - Economics of the transport complex, 35, 160-176.

Haydabrus, N.V. (2013). Otsinka yakosti rivnia lohistychnoho servisu [Assessment of the quality of logistics service level]. Innovatsiina ekonomika - Innovative economics, 6(44), 246-251.

Ustenko, M.O., & Ivashkevych, V.S. (2018). Lohistychni tekhnolohii yak faktor zabezpechennia yakosti obsluhovuvannia spozhyvachiv transportnykh posluh [Logistics technologies as a factor in ensuring the quality of customer service for transportation services]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti - Herald of mechanical engineering and transport, 61, 95-102.

Makarova, T.V., & Makarov, V.A. (2019). Osoblyvist vykorystannia lohistychnoho aspektu ta matematychnoi pidtrymky dlia upravlinnia pratsiezdatnistiu avtotransportnykh zasobiv [Features of using the logistic aspect and mathematical support for managing the performance of motor vehicles]. Visnyk mashynobuduvannia ta transport - Herald of mechanical engineering and transport, 1(9), 77-81.

Popova, Y.M., Holodniak, D.V., & Haiovyi, P.O. (2018). Logistyka pasazhyrskykh perevezzen: teoriia ta praktyka [Logistics of passenger transportation: theory and practice]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy - Economics and enterprise management, 24, 245-249.

Marunych, V.S., Kharuta, V.S., Danylchenko, Yu.S., Taran, O.O., Tkachuk, A.S., & Solomakha, Yu.V. (2018). Pasazhyrsʼki perevezennia: lohistychno-infrastrukturni aspekty [Passenger transportation: logistic and infrastructure aspects]. World science, 5(7), 4-12.

Halkin, A.S. (2017). Lohistychnе upravlinnya avtotransportnym obsluhovuvanniam: navch. posibnyk [Logistic management of motor vehicle servicing: a textbook]. Kharkiv: KhNUMG named after O. M. Beketov.

Saiensus, M.A. (2018). Organization of the functioning of logistics systems on the basis of modern technologies. Infrastruktura rynku - Market infrastructure, 21, 66-73. Retrieved from: http:www.market-infr.od.ua/uk/21-2018

Saiensus, M.A. (2019). Ponyattia i kryterii staloho funktsionuvannia lohistychnykh system [Concepts and criteria for sustainable functioning of logistics systems]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi - Problems of the systemic approach in economics, 1(69), 2, 72-77.

Melnykova, K.V. (2017). Teoretychni pryntsypy lohistychnoho obsluhovuvannya spozhyvachiv [Theoretical principles of logistics customer service]. Ekonomika i suspilstvo – Economy and society, 8, 309-312. [in Ukrainian].

DSTU ISO 9004-2001. Systemy upravlinnya yakistyu nastanovy shchodo polipshennya diyalʹnosti (34051) [DSTU ISO 9004-2001. Quality management systems guidelines for improving performance (34051)]. Retrieved from: https://dnaop.com/html/34051/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_ISO_ 9004-2001 [in Ukrainian].

Kalita, P.YA. & Sarnavsʹka, T.I. (1997). Systema zahalnoho keruvannya yakistyu (TQM) [Total quality management system (TQM)]. Kyiv: Ukrainian Quality Association. Interdisciplinary quality center "PRYRIST". [in Ukrainian].

Davenport, T.H. (1993). Process innovation: reengineering work through information technology. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. [in English].

Nagashima, S. (1990). 100 Management Charts. Revised Edition. Tokyo: Asian Productivity Organization. [in English].

Yuskiv, B.M. & Yuskiv, V.M. (2014). Osoblyvosti realizatsiyi lohistychnoyi kontseptsiyi funktsionuvannya avtoservisnoho pidpryyemstva [Peculiarities of the implementation of the logistic concept of the functioning of a car service enterprise]. Visnyk Natsionalʹnoho universytetu «Lʹvivsʹka politekhnika» – Bulletin of the Lviv Polytechnic National University, 135, 214-217. [in Ukrainian].

Korolenko, N.V. (2013). Upravlinnya yakistyu lohistychnykh protsesiv na pidpryyemstvakh: intehralʹna paradyhma [Quality management of logistics processes at enterprises: an integral paradigm]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 11. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2494 [in Ukrainian].

Palchyk, I.M. (2014). Lohistychne upravlinnya pidpryyemstvom – teorety¬ko-metodychnyy aspekt [Logistic management of the enterprise is a theoretical and methodological aspect]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 10. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3442 [in Ukrainian].

Karpun, O.V. & Marchuk, V.YE. & Hradyskyy, YU.O. (2020). Kontseptu¬alni zasady intehrovanoho upravlinnya yakistyu obsluhovuvannya kliyentiv lohis¬tychnoho provaydera [Conceptual principles of integrated management of the quality of customer service of a logistics provider]. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KHPI». Seriya: Mashynoznavstvo ta SAPR – Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Mechanical engineering and CAD, 2, 58-65. Retrieved from: https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/3057/1/200-210.pdf [in Ukrainian].

Kryvoruchko, O.M. & Ovcharenko, A.H. (2022). Osoblyvosti upravlinnya yakistyu lohistychnoho obsluhovuvannya spozhyvachiv. Suchasne suspilstvo: kolektyvna monohrafiya [Peculiarities of managing the quality of logistics service for consumers. Modern society: a collective monograph]. Section 3.5. Kharkiv: SG NTM "New Course". [in Ukrainian].

Kryvoruchko, O.M. & Ovcharenko, A.H. (2021). Formuvannya systemy upravlinnya yakistyu lohistychnykh biznes-protsesiv ATP [Formation of the quality management system of logistics business processes of ATP]. Ekonomika transport¬noho kompleksu: zbirnyk naukovykh prats - Economics of the transport complex: a collection of scientific works. Kharkiv: KHNADU, 37, 95-115. [in Ukrainian].

Kryvoruchko, О. & Dmytriiev, I. & Poyasnik, G. & Shevchenko, I. & Levchenko, Ia. (2021). Transport and logistics services as a component of the transport complex and their quality management. Problems and prospects of development of the road transport complex: financing, management, innovation, quality, safety – integrated approach / Dmytriiev, I., Levchenko, Ia. (Eds.). Kharkiv: РС ТЕСHNOLOGY СЕNTЕR, 5, 42-62. [in English].

Vazhynskyy, S.E. & Shcherbak, T.I. (2016). Metodyka ta orhanizatsiya naukovykh doslidzhenʹ: navchalʹnyy posibnyk [Methodology and organization of scientific research: study guide]. Sumy: A. S. Makarenko SumDPU. [in Ukrainian].

Tarasova, V.V. & Kovalevska, I.M. (2018). Metodolohiya systemnoho pidkhodu do otsinky bezpeky dovkillya [Methodology of a systematic approach to environmental safety assessment]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and national economic problems, 22, 683-687. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-20

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ