DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2016.28.0.118

ВИБІР РІШЕНЬ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

T. VODOLAZHSKA

Анотація


У статті досліджено застосовувані в сучасній літературі методи розробки та вибору альтернативних рішень стратегій управління персоналом. Головною метою статті є запропонувати найбільш дієвий метод та методичні положення вибору альтернативних рішень загальної та інструментальних стратегій управління персоналом підприємства, максимально звільнені від суб’єктивізму та інших недоліків.

Встановлено, що в теперішній час існує значна кількість напрацювань вчених та науковців з питань розробки альтернативних рішень стратегій управління персоналом за видами інструментальних стратегій різними методами. Однак немає єдиного підходу, універсального методу та механізму вибору розроблених альтернативних рішень таких стратегій.

У статті запропоновано методичні положення вибору альтернативних рішень загальної та інструментальних стратегій управління персоналом підприємства із застосуванням сукупності дієвих методів – методу парних порівнянь та методу концептуального абстрагування, а також принципів компетентнісного підходу.  Такий підхід, на відміну від існуючих, дає змогу обрати найбільш ефективні альтернативні рішення за видами інструментальних стратегій, які є дуже близькими за сутністю та змістом.

Запропоновані методичні положення вибору альтернативних рішень загальної та інструментальних стратегій управління персоналом підприємства можуть застосовуватися для їх впровадження на будь-яких підприємствах, що забезпечить плідну роботу персоналу та підприємства в цілому.

Ключові слова


стратегія управління персоналом; альтернативні рішення; метод парних порівнянь

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Стратегія управління персоналом [Електронний ресурс]. –  Режим доступу : http://www.frontmanagement.org/fomants-1113-1.html


Криворучко О.М. Сценарний підхід до розробки стратегій управління персоналом АТП / О.М. Криворучко, Т.О. Водолажська // Економіка транспортного комплексу : зб. наук. праць. – Х. : ХНАДУ, 2014. – Вип. 23. – С. 77–90.


Алєксєєв С. Б. Вибір стратегічних альтернатив на підставі стратегічного потенціалу торговельного підприємства / С. Б. Алєксєєв // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : наук. екон. журн. – Бердянськ : БУМіБ, 2014. – Вип. 4 (28). – С. 62–67. – Режим доступу : http://old.bumib.edu.ua/sites/default/files/visnyk/16_5.pdf


Лапыгин Ю.Н. Системное решение проблем / Ю.Н. Лапыгин. – М. : Эксмо, 2008. – 336 с.


Кабаченко Д.В. Выбор и реализация стратеги управления персоналом предприятия / Д.В. Кабаченко, А.В. Луценко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Вип. 15 (Ч.1). – С. 58–62. – Режим доступу : http://ej.kherson.ua/journal/economic_15/1/16.pdf


Лапыгин Ю.Н. Стратегический менеджмент / Ю.Н. Лапыгин. – М. : Инфра-М, 2007. – 465 с.


Балабанова Л.В. Управління персоналом : підруч. / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 468 с.


Никифоренко В.Г. Стратегічне управління людськими ресурсами: навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни. – Одеса : Атлант, 2014. – 209 с. – Режим доступа : http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/2279/1/Стратегіне%20управління%20людськими%20ресурсами.pdf


Криворучко О.М. Методичні положення розробки стратегій за типами і цілями кадрової політики / О.М. Криворучко, Т.О. Водолажська // Економіка транспортного комплексу : зб. наук. праць. – Х. : ХНАДУ, 2016. – Вип. 27. – С. 29-41.


Зміст процесу формування стратегій управління персоналом підприємства / Т.О. Водолажська // Економіка. Фінанси. Право : щоміс. інформ.-аналіт. журн. – К. : Аналітик, 2015. – Вип. 10/1. – С. 37-39.


Криворучко О.М. Формування стратегій управління персоналом під­приємства : моногр. / О.М. Криворучко, Т.О. Водолажська. – Х. : ХНАДУ, 2014. – 188 с.