ОЦІНКА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Автор(и)

  • Я. І. ВЕЛИЧКО Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-0754-9990
  • О. О. ГЕТЬМАН Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0003-4538-5736

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2024.43.88

Ключові слова:

організаційна структура управління, оцінка організаційної структури управління, фукнціональна складова організаційної структури, ієрархічна складова організаційної структури, показники оцінки ОСУ

Анотація

Оцінка та оптимізація організаційної структури управління підприємст­вом (ОСУ) є важливим завданням для керівництва, оскільки ефективна ОСУ сприяє підви­щенню загальної продуктивності, забезпечує чітку координацію дій персоналу та адапта­цію підприємства до змін у зовнішньому середовищі. У цьому контексті ключовим факто­ром є розробка методик, що дозволяють всебічно оцінити структуру управління, враховую­чи специфіку діяльності підприємства, його ринкове становище та стратегічні цілі.

У ході написання наукової статті визначено, що об'єктами оцінки ОСУ є, з одного боку, управлінський персонал, організаційна структура, технології та інформаційне забезпечення, а з іншого - самі процеси управління, що формують ОСУ підприємства. Важливість оцінки управлінського персоналу полягає в тому, що від їх компетентності, досвіду та здатності до ефективної взаємодії значною мірою залежить успіх управлінської діяльності. Організаційна структура потребує аналізу з точки зору оптимального розподілу влади і відповідальності, ефективності комунікаційних процесів та гнучкості перед зовнішніми та внутрішніми змінами.

Проведений аналіз сучасних досліджень та публікацій у сфері управління вказує на існування значних прогалин у методиках оцінки ОСУ, особливо з точки зору інтегрованого підходу. Його основна ідея полягає в оцінці ОСУ за двома ключовими аспектами: ієрархічним і функціональним. Ієрархічна складова фокусується на структурі управління, комунікаційних ланцюгах та розподілі влади, в той час як функціональна складова аналізує, наскільки ефективно різні функціональні підрозділи підприємства досягають своїх цілей. Для оцінки ієрархічної складової ОСУ запропоновано включити коефіцієнт адаптивності організаційної структури і коефіцієнт ефективності комунікації через їхній вплив на управлінські процеси та ієрархічні відносини. Ці показники відображають здатність організації адаптуватися до зовнішніх змін та ефективність інформаційного потоку між рівнями управління, що є ключовими для координації діяльності й швидкої адаптації до нових умов, забезпечуючи відповідність організаційної структури вимогам сучасного бізнесу. Для оцінки функціональної складової ОСУ рекомендовано включити коефіцієнт ефективності використання ресурсів і коефіцієнт інноваційної активності, оскільки вони критично важливі для аналізу продуктивності та інноваційного потенціалу організації. Ці показники дозволяють оцінити, наскільки ефективно підрозділи використовують ресурси для досягнення цілей і наскільки активно вони займаються розробкою і впровадженням інновацій, що сприяє зростанню та конкурентоспроможності організації. Включення цих показників забезпечує більш глибоке розуміння функціональної ефективності організації та виявлення можливостей для покращення.

Використання розробленої в статті матриці дозволить візуалізувати результати оцінки ОСУ, ідентифікувати її сильні і слабкі сторони, а також виявити потенційні напрямки для розвитку та оптимізації. Матриця побудована на основі двовимірної площини, де осі відповідають ієрархічним та функціональним аспектам оцінки ОСУ. Кожна ось поділена на три рівні: високий, середній та низький, що дозволяє класифікувати оцінки ефективності ОСУ підприємства. На основі положення підсумкових інтегрованих показників у матриці можна визначити сектор, до якого належить організація, і на підставі цього розробляти специфічні рекомендації для покращення або підтримки її ОСУ.

Результати цього дослідження забезпечать керівництву організацій потужний інструмент для глибокого аналізу та управління організаційною структурою, сприяючи підвищенню її ефективності та адаптивності до змін у зовнішньому бізнес-середовищі. Враховуючи індивідуальні особливості кожного підприємства, методика і матриця оцінки можуть бути адаптовані для забезпечення їхньої максимальної ефективності та придатності до конкретних умов і потреб підприємства.

Біографії авторів

Я. І. ВЕЛИЧКО, Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

асистент

О. О. ГЕТЬМАН, Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Osovska, H.V., Osovskyi, O.A. (2006). Osnovy menedzhmentu [Fundamentals of management]. Kyiv: Condor [in Ukrainian].

Petrenko, S.A. (2010). Poriivnyalnyi analiz modelei orhanizatsiinykh struktur pidpryiemstva [Comparative analysis of models of organizational structures of the enterprise]. Biuleten Mizhnarodnoho Nobelivskoho ekonomichnoho forumu - Bulletin of the International Nobel Economic Forum, 1(3), 2, 245-252 [in Ukrainian].

Simon, H.A. (1978). Rationality as Process and as Product of Thought. American Economic Review, 68 (2), 1-16 [in English].

Kopytova, I.V. (2014). Otsinka optymalnosti orhanizatsiinoi struktury upravlinnia pry zmini stratehii pidpryiemstva [Evaluation of the optimality of the organizational management structure when changing the enterprise strategy]. Efektyvna ekonomika - Efficient Economy, (5). Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3056 [in Ukrainian].

Dudukalo, H.O. (2012). Analiz metodiv otsiniuvannia efektyvnosti upravlinnia diialnistiu pidpryiemstva [Analysis of methods for evaluating the effectiveness of enterprise activity management]. Efektyvna ekonomika - Efficient Economy, (3). Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1031 [in Ukrainian].

Shvydanenko, H.O., Dmytrenko, A.I., Oleksiuk, O.I. (2008). Biznes-diahnostyka pidpryiemstva [Business diagnostics of the enterprise]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Petrenko, L.A., Treityak, M.M. (2015). Otsiniuvannia rivnia orhanizatsii upravlinnia pidpryiemstvom [Evaluation of the level of enterprise management organization]. Stratehiia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy - Strategy of Economic Development of Ukraine, (36), 107-117 [in Ukrainian].

Prudnykova, I.M. (2013). Tekhnolohiia diahnostyky yakosti orhanizatsiinykh struktur upravlinnia pidpryiemstvamy [Technology of diagnostics of the quality of organizational management structures of enterprises]. Visnyk Donetskoho natsionalnoho universytetu ekonomiky i torhivli imeni Mykhaila Tuhan-Baranovskoho. Seriia: Ekonomichni nauky - Bulletin of the Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky. Series: Economic Sciences, 4, 102-108. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vdnuete_2013_4_13.pdf [in Ukrainian].

Lyznova, A.Yu., Kochetkova, Yu.Yu. (2013). Otsiniuvannia efektyvnosti orhanizatsiinoi struktury upravlinnia vyrobnychym pidpryiemstvom [Evaluation of the effectiveness of the organizational management structure of a manufacturing enterprise]. Ekonomika i menedzhment: perspektyvy intehratsii ta innovatsiinoho rozvytku - Economics and Management: Perspectives of Integration and Innovative Development, Vol. 4. URL: http://confcontact.com/2014_04_25_ekonomika_i_menedgment/tom4/28_Lyznova.htm [in Ukrainian].

Kudinova, M.M., Rybalka, A.S., Chubach, O.R. (2018). Pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia pidpryiemstvom shliakhom udoskonalennia orhanizatsiinoi struktury [Enhancing the efficiency of enterprise management by improving the organizational structure]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy - Economics and Enterprise Management, 3, 199-205 [in Ukrainian].

Batsenko, L.M. (2015). Diagnostyka orhanizatsiinoi struktury yak ii optymizatsii [Diagnostics of the organizational structure as its optimization]. Naukovyi visnyk MNU imeni V.O. Sukhomlynskoho. Ekonomichni nauky - Scientific Bulletin of Mykhailo Kotsiubynskyi Vinnitsa State Pedagogical University. Economic Sciences, 2, 22-25 [in Ukrainian].

Boiko, T.Yu. (2011). Metodychni pidkhody shchodo otsinky efektyvnosti orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu rehuliuvannia upravlinskoi diialnosti pidpryiemnytskoho klastery [Methodological approaches to the evaluation of the effectiveness of the organizational and economic mechanism for regulating the management activities of an entrepreneurial cluster]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu - Bulletin of Zaporizhzhia National University, (1) 9, 15-21 [in Ukrainian].

Pavlovskyi, G. (2017). Diagnostyka efektyvnosti typovoi orhanizatsiinoi struktury upravlinnia pidpryiemstvom yak zahalna diahnostychna meta systemy upravlinskoi diahnostyky [Diagnostics of the efficiency of a typical organizational management structure of an enterprise as a general diagnostic goal of the management diagnostics system]. Efektyvna ekonomika - Efficient Economy, 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5492 [in Ukrainian].

Leonov, O.O., Leonova, T.M. (2023). Teoriia orhanizatsii ta orhanizatsiini struktury suchasnoho korporatyvnoho upravlinnia [Theory of organization and organizational structures of modern corporate management]. Ekonomika ta suspilstvo - Economy and Society, 54. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-4 [in Ukrainian].

Heorhiadi, N.H., Vilhutska, R.B. (2020). Analizuvannia orhanizatsiinykh struktur upravlinnia vitchyznianymy pidpryiemstvamy [Analysis of organizational management structures of domestic enterprises]. Efektyvna ekonomika - Efficient Economy, 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8040 [in Ukrainian].

Kozhukhivska, R.B., Parubok, N.V. (2018). Formuvannia orhanizatsiinoi struktury menedzhmentu pidpryiemstv industrii hostynnosti [Formation of the organizational structure of management of hospitality industry enterprises]. Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia - Scientific Notes of Taurida National V.I. Vernadsky University. Series: Economics and Management, 29 (68), 4, 98-103 [in Ukrainian].

Laptieva, V.V. (2020). Formuvannia systemy pokaznykiv dlia otsinky efektyvnosti orhanizatsiinoi struktury vyrobnycho-torhivelnoho pidpryiemstva [Formation of a system of indicators for evaluating the efficiency of the organizational structure of a manufacturing and trading enterprise]. Rynkova ekonomika: suchasna teoriia i praktyka upravlinnia - Market Economy: Contemporary Theory and Management Practice, 19, 308-327 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-25

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ