СТАН ТА ТРАНСФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • К. А. МАМОНОВ Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Україна https://orcid.org/0000-0002-0797-2609
  • В. В. ГОЙ Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Україна https://orcid.org/0000-0003-1822-4478
  • Л. Б. КОВАЛЕНКО Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Україна https://orcid.org/0000-0002-5959-9762
  • Д. О. ПРУНЕНКО Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Україна https://orcid.org/0000-0001-7322-9998
  • М. В. ПРИТУЛА Адвокатське бюро «Михайла Притули», Україна https://orcid.org/0009-0005-0797-9818

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2024.43.62

Ключові слова:

будівельні підприємства, стан, трансформаційні аспекти, розвиток, інтелектуальна економічна система, будівельна сфера, економічні, геопросторові, безпекові, соціальні чинники

Анотація

Доведена актуальність теми дослідження. У результаті дослідження стану та тенденцій розвитку будівельної сфери визначено: будівельна сфера є важливою галуззю економіки держави, яка впливає на її розвиток і забезпечує функціонування інших сфер діяльності. Вона відображає тенденції та є індикатором розвитку економіки держави. Будівельна сфера більш інертно реагує на зміни, що відбуваються в державі, як в аспекті розвитку, так і накопичення негативних явищ; за період до 2020 р. спостерігається зростання основних показників діяльності будівельної сфери. Зокрема, зміцнюється виробничо-господарський потенціал за рахунок зростання основних засобів, оборотних активів, джерел фінансування. Слід відзначити, що знижується значення власного капіталу, поряд зі збільшенням рівня поточних зобов’язань. Це впливає на рівень фінансової стійкості будівельних підприємств; у «військовий» період відбувається зниження показників діяльності будівельних підприємств, скорочення рівня виробничо-господарського потенціалу, інвестиційної привабливості; за досліджений період більшість підприємств будівельної сфери є прибутковими, проте за останні два роки зростає їх збитковість;  слід вказати на уповільнення розвитку робочого потенціалу у будівельній сфері, що знижує тенденції та рівень розвитку будівельних підприємств.

У результаті дослідження встановлено, що будівельні підприємства мають різноаспектний характер розвитку. На більшості суб’єктів господарювання спостерігається зростання ефективності використання активів, результативності й фінансової стійкості, зміцнюється поточна ліквідність. Водночас у структурі джерел фінансування більшість з них здійснюється за рахунок позикових коштів, що знижує фінансову стійкість будівельних підприємств. Представлені показники формують основу для побудови економічної складової інтелектуальної економічної системи будівельних підприємств.

Встановлено, що відсутні комплексні економічні системи управління всіма видами ресурсів, автоматизація процесів їх формування та використання, враховуючи сучасний інструментарій штучного інтелекту, просторові аспекти діяльності суб’єктів господарювання, що особливо актуально у будівельній сфері. Тому розробка запропонованої  інтелектуальної економічної системи будівельних підприємств вирішить актуальні питання, спрямовані на розвиток будівельних підприємств, застосовуючи сучасний інформаційний, аналітичний, економічний, геопросторовий, безпековий інструментарій та інструментарій штучного інтелекту.

Запропоновані кількісні методи визначають економіко-прикладний інструментарій формування та використання інтелектуальної економічної системи будівельних підприємств. Вони дозволяють визначити чинники діагностично-аналітичної системи оцінки та встановити причинно-наслідкові зв’язки між чинниками для прогнозування змін та прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо формування і використання інтелектуальної економічної системи будівельних підприємств.

Біографії авторів

К. А. МАМОНОВ, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем

В. В. ГОЙ, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

кандидат економічних наук, докторант кафедри економіки та маркетингу

Л. Б. КОВАЛЕНКО, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

кандидат фіз-мат. наук, доцент, завідувач кафедри вищої математики і математичного моделювання

Д. О. ПРУНЕНКО, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри транспортних систем і логістики

М. В. ПРИТУЛА, Адвокатське бюро «Михайла Притули»

директор Адвокатського бюро «Михайла Притули»

Посилання

Hrytskov, Ye. V. (2021). Teoretyko-metodolohichni osnovy formuvannia ta vykorystannia korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti budivelnykh pidpryiemstv [Theoretical and methodological foundations of the formation and use of corporate social responsibility of construction enterprises]. Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Shkolа, I. M., Vdovichen, A. A. (Ed.). (2008). Stratehiia rozvytku pidpryiemstv nevyrobnychoi sfery rehionu. [Strategy for the development of non-manufacturing enterprises in the region]. Chernivtsi: Knyhy–ХХІ. [in Ukrainian].

Norkina, T. P., Skarbun, Z. O. (2013). Udoskonalennia upravlinnia innovatsiinym rozvytkom pidpryiemstv budivelnoi haluzi [Improvement of management of innovative development of enterprises in the construction industry]. Ekonomika budivnytstva i miskoho hospodarstva - Economics of construction and urban economy, 9(1), 55–62 [in Ukrainian].

Velychko, V. A. (2021). Teoretyko-metodolohichni zasady formuvannia ta realizatsii steikkholderno-oriientovanoi stratehii upravlinnia budivelnykh pidpryiemstv [Theoretical and methodological foundations of the formation and implementation of a stakeholder-oriented management strategy of construction enterprises]. Doctor’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Velychko, V. A. (2020). Rozrobka dorozhnoi karty zabezpechennia efektyvnosti rivnia steikkholdernykh vidnosyn budivelnykh pidpryiemstv [Development of a roadmap for ensuring the effectiveness of the level of stakeholder relations of construction enterprises]. Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V.I. Vernadskoho - Academic notes of the Tavri National University named after V.I. Vernadskyi, 31(70), 161–165 [in Ukrainian].

Velychko, V. A. (2020). Suchasni pidkhody do upravlinnia vzaiemodiieiu steikkholderamy budivelnykh pidpryiemstv [Modern approaches to managing the interaction of stakeholders of construction enterprises]. Elektronnyi naukovyi zhurnal «Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk». Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy - Electronic scientific journal "Priazov Economic Herald". Economics and enterprise management., 3(20), 89–93 [in Ukrainian].

Mamonov, K. A., Velychko, V. A., Hrytskov, Ye. V., Troian, V. I., Zuba¬rev, D. M. (2021). Formuvannia partnerskykh steikkholdernykh vidnosyn na budi¬velnykh pidpryiemstvakh: orhanizatsiino-ekonomichni aspekty [Formation of par¬tnership stakeholder relations at construction enterprises: organizational and econo¬mic aspects]. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii i praktyky - Financial and credit activity: problems of theory and practice, 2, 362–373 [in Ukrainian].

Mamonov, K. A., Prunenko, D. O. (2017) Kharakterystyka napriamiv formuvannia kapitalnykh investytsii dlia zabezpechennia efektyvnosti vykorystannia intelektualnoho kapitalu budivelnoho pidpryiemstva [Characterization of directions for the formation of capital investments to ensure the efficiency of the use of intellectual capital of a construction enterprise]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu - Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University, 1(49), 183–187 [in Ukrainian].

Byba, V. V. (2013) Investytsiine zabezpechennia rozvytku budivelnoi haluzi v Ukrainu [Investment support for the development of the construction industry in Ukraine]. Naukovyi visnyk Poltavskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu imeni Yuriia Kondratiuka - Scientific Bulletin of the Poltava National Technical University named after Yury Kondratyuk, (38), 67–71 [in Ukrainian].

Bubenko, O. P. (2012) Innovatsiini skladovi pidvyshchennia efektyvnosti budivelnykh pidpryiemstv [Innovative components of increasing the efficiency of construction enterprises]. Biznes Inform - Business Inform, 12, 156–161 [in Ukrainian].

Mamonov, K. A., Prunenko, D. O. (2017) Otsinka konkurentospromozhnosti budivelnykh pidpryiemstv: teoretychni aspekty [Evaluation of the competitiveness of construction enterprises: theoretical aspects]. Ekonomichnyi analiz - Economic analysis, 27(3), 199–203 [in Ukrainian].

Esypenko, A. D. (2009) Investytsiinyi ta innovatsiinyi rozvytok budivelnoi haluzi Ukrainy v umovakh svitovoi finansovoi ta ekonomichnoi kryzy [Investment and innovative development of the construction industry of Ukraine in the conditions of the global financial and economic crisis]. Suchasni tekhnolohii, materialy i konstruktsii u budivnytstvi, 2(7), 120–122 [in Ukrainian].

Prodanova, L. V., Pankova, L. I., Zaiva, Yu. O. (2016) Problemni aspekty rozvytku rynku budivelnoi haluzi Ukrainy [Problematic aspects of the development of the Ukrainian construction industry market]. Ekonomichnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii - Modern technologies, materials and structures in construction, 6-2(06), 57–61 [in Ukrainian].

Komelina, О. V., Vasiuta, V. V., Miniailenko, I. V. (2018) Spatial development of construction: modeling and its financial and investment support. International Journal of Engineering & Technology - Economic Bulletin of the Zaporizhzhya State Engineering Academy, 7, 183–190.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-25

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ