МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • І. В. ФЕДОТОВА Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-3277-0224
  • Є. О. ГЛОБА Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Україна
  • О. В. АРХІПОВ Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2024.43.7

Ключові слова:

безпека, комплексна безпека, оцінка, автотранспортне підприємство, підсистеми безпеки, ресурсно-функціональний підхід, інтегрована оцінка, функція бажаності

Анотація

У роботі розглядаються основні види та методики оцінки рівня комплексної безпеки підприємства. Основною метою дослідження є поглиблення теоретичних основ та розробка методичних положень щодо оцінки рівня комплексної безпеки підприємства. У статті пропонується використовувати ресурсно-функціональний підхід для виділення основних категорій ресурсів підприємства. На цій основі запропоновано дев’ять підсистем комплексної безпеки підприємства. Виділені підсистеми комплексної безпеки включають фінансово-економічну, фізичну, екологічну, виробничо-технологічну, інтелектуально-кадрову, інформаційну, політико-правову, організаційно-репутаційну та стосункову безпеку. Сформовано систему показників оцінки за кожною підсистемою безпеки підприємства. Для оцінки рівня комплексної безпеки запропоновано використовувати узагальнюючі та часткові показники. Це дозволяє проводити глибокий аналіз підсистем безпеки та виявляти резерви для покращення. Для оцінювання рівнів кожної компоненти комплексної безпеки підприємства запропоновано використовувати метод узагальненої функції бажаності. Удосконалено методичні основи оцінки рівня комплексної безпеки підприємства, яка, на відміну від існуючих, базується на оцінці безпеки базових підсистем підприємства (відповідно до ресурсно-функціональних складових) з використанням узагальненої функції бажаності та інтегральної оцінки. Запропонована методика оцінки дозволяє враховувати вплив внутрішніх та зовнішніх факторів на загальний рівень КБ підприємства. Розроблена шкала інтерпретації інтегрального рівня КБ сприяє виявленню проблемних сфер виробничо-господарської діяльності та прийняттю управлінських рішень. Ця методика розглядає вплив різноманітних внутрішніх та зовнішніх факторів на загальний рівень комплексної безпеки підприємства. Вона дозволяє не лише визначити цей рівень, а й ідентифікувати проблемні сфери виробничо-господарської діяльності підприємства, які потребують прийняття управлінських рішень. Результати проведеного дослідження можуть стати корисними для підприємств з метою розгляду питань забезпечення необхідного рівня їх безпеки.

Біографії авторів

І. В. ФЕДОТОВА, Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

доктор економічних наук, професор

Є. О. ГЛОБА, Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

здобувач вищої освіти другого освітнього рівня, магістр

О. В. АРХІПОВ, Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

здобувач вищої освіти третього освітнього рівня, доктор філософії

Посилання

Varycheva, R.V. (2016). Metodychni pidkhody do otsinky yakosti ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva: oblikove zabezpechennia [Methodical approaches to assessing the quality of economic security of an enterprise: accounting support]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu - Bulletin of Khmelnytsky National University, 3(1), 88-93. [in Ukrainian]

Voropai, V.A. (2013). Analiz metodychnykh pidkhodiv otsinky stanu i rivnia zabezpechennia systemy ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Analysis of methodological approaches to assessing the state and level of provision of the economic security system of an enterprise]. Kultura narodiv Prychornomor'ya - Culture of the peoples of the Black Sea region, (257), 190–195. [in Ukrainian]

D'yakonova, I.I., & Petrenko, Yu.M. (2013). Resursno-funktsionalnyi pidkhid u doslidzhenni finansovoi bezpeky pidpryiemstva ta korporatyvnoho upravlinnia [Resource-functional approach in studying the financial security of an enterprise and corporate governance]. Biznes Inform - Business Inform, (2), 188-193. [in Ukrainian]

Dyachenko, K.S. (2015). Metodychni pidkhody do otsinky rivnia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv budivelnoi haluzi [Methodological approaches to assessing the level of economic security of construction industry enterprises]. Tekhnolohichnyi audyt ta rezervy vyrobnytstva - Technological audit and production reserves, 4/5(24), 31–36. [in Ukrainian]

Ivanova, N.S. (2020). Ekonomichna bezpeka [Economic security]. Kryvyi Rih: DonNUET. [in Ukrainian]

Karpenko, O. (2015). Kompleksna otsinka ekonomichnoi bezpeky pidpryyemnytstva v ahrarno-promyslovomu kompleksi [Comprehensive assessment of economic security of entrepreneurship in the agro-industrial complex]. Ekonomika - Economics, 1(133), 22–27. [in Ukrainian]

Kovalenko, D.I., & Lomako, K.V. (2017). Metodychni pidkhody do otsinky rivnia finansovo-ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Methodological approaches to assessing the level of financial and economic security of an enterprise]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal "Internauka" - International scientific journal "Internauka", 18(2), 30-33. [in Ukrainian]

Kozlova, V.Ya. (2018). Suchasni metody otsinky ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Modern methods of assessing economic security of an enterprise]. Visnyk Priazovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu - Bulletin of the Priazovsky State Technical University, (35), 96–100. [in Ukrainian]

Kolisnichenko, P.T. (2017). Naukovo-metodychni pidkhody do otsinky rivnia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Scientific and methodological approaches to assessing the level of economic security of an enterprise]. Investytsii: praktyka ta dosvid - Investments: practice and experience, (16), 38-44. [in Ukrainian]

Kopytko, M.I. (2015). Kompleksne zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv: naukovo-metodychnyi pidkhid [Comprehensive provision of economic security of enterprises: scientific and methodological approach]. Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstva - Project management and production development, (3), 127-144. [in Ukrainian]

Melikhova, T.O. (2018). Uzahalʹnennya metodychnykh pidkhodiv do otsinky rivnya ekonomichnoi bezpeky pidpryyemstva z metoyu vyboru optymalʹnykh dlya diahnostuvannya zovnishnikh ta vnutrishnikh zahroz [Generalization of methodical approaches to assessing the level of economic security of an enterprise for the purpose of selecting optimal ones for diagnosing external and internal threats]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualʹni pytannya nauky i praktyky - Economics. Finance. Management: current issues of science and practice, 2, 38-50. [in Ukrainian]

Oliynyk, T.I. (2019). Metodychni aspekty otsinky ekonomichnoi bezpeky pidpryyemstv u rynkovykh umovakh hospodaryuvannya [Methodological aspects of assessing the economic security of enterprises in market conditions of management]. Ekonomika ta derzhava - Economics and State, 10, 69-72. [in Ukrainian]

Pysarenko, B.A., & Protsenko, N.B. (2013). Diagnostyka ekonomichnoi bezpeky funktsionuvannya promyslovykh pidpryyemstv [Diagnostics of economic security of industrial enterprises functioning]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky - Bulletin of Zhytomyr State Technological University. Series: Economic Sciences, 1(63), 302-305. [in Ukrainian]

Piryatinska, I.V. (2013). Systematyzatsiya pidkhodiv do otsinky ekonomichnoi bezpeky budivelnykh pidpryyemstv [Systematization of approaches to assessing the economic security of construction enterprises]. Komunalʹne hospodarstvo mist: nauk.-tekhn. zb. - Municipal economy of cities: sci.-tech. collection, 106, 266-271. [in Ukrainian]

Fedosova, O.V., Molodid, O.O., & Terenchuk, S.A. (2011). Vyznachennya rivnya ekonomichnoi bezpeky budivelʹnoho pidpryyemstva na osnovi ekonometrychnykh modeley [Determination of the level of economic security of a construction company based on econometric models]. Upravlinnya rozvytkom skladnykh system - Management of complex systems development, 5, 117-119. [in Ukrainian]

Filipova, S.V., Voloshchuk, L.O., & Cherkasova, S.O. (2015). Ekonomichna bezpeka pidpryyemstv realʹnoho sektoru ekonomiky v umovakh vartistno-oriyentovanoho upravlinnya : monohrafiya [Economic security of enterprises of the real sector of the economy in the conditions of cost-oriented management: monograph]. Kyiv: FOP Bondarenko M.O. [in Ukrainian]

Chyrva, Yu.Ye., & Nesterenko, O.M. (2012). Otsinka ekonomichnoi bezpeky tsukropererobnoho pidpryyemstva na osnovi integralʹnoyi modeli [Assessment of economic security of sugar processing enterprise based on integrated model]. Biznes Inform - Business Inform, 8, 67–69. [in Ukrainian]

Shvydanenko H.O. (Еd.) (2014). Upravlinnya resursamy pidpryyemstva : monohrafiya [Enterprise resource management: monograph. Kyiv: KNEU. [in Ukrainian]

Shynkarenko, V.H., Beketov, Yu.O., & Troshchii, I.I. (2019). Resursnyi pidkhid do rozrobky stratehii okremoho vydu biznesu pidpryyemstva [Resource approach to the development of strategy for a particular type of enterprise business]. Ekonomika transportnoho kompleksu - Economics of transport complex, 34, 55-73. [in Ukrainian]

Castillo, E.D., Montgomery, D.C., & McCarville, D.R. (1996). Modified Desirability Functions for Multiple Response Optimization. Journal of Quality Technology, 28(3), 337-345. [in English]

Fedotova, I. V. (2021). Vyznachennia rivnia partnerskykh vzaiemovidnosyn ATP na osnovi stratehichno oriientovanykh napriamkiv upravlinnia [Determining the level of motor-transport enterprise partnership relations on the basis of strategically oriented directions of management]. Ekonomika transportnoho kompleksu - Economics of Transport Complex, 37, 115–132. [in Ukrainian]

Yarovenko, H. M., Kolotilina, V., & Svitlychna, A. O. (2021). Otsinka rivnia konverhentsii systemy kiberbezpeky ta protydii legalizatsii kryminalnykh dokhodiv [Assessment of the convergence level of the cybersecurity system and the fight against money laundering]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia: Mizhnarodni vidnosyny. Ekonomika. Krainoznavstvo. Turyzm - Bulletin of V.N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism, 14, 119–130. DOI: https://doi.org/10.26565/2310-9513-2021-14-12. [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-25

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ