ОСНОВНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ТА ОЦІНКА ЇХ ЯКОСТІ

Автор(и)

  • О. М. КРИВОРУЧКО Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0967-7379
  • А. Г. ОВЧАРЕНКО Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2023.41.105

Ключові слова:

логістичний бізнес-процес, управління, якість, логістика, логістичний менеджмент, оцінка якості

Анотація

Розвиток логістики, формування логістичних ланцюгів та забезпечення ефективного їх функціонування потребує удосконалення управління логістичними бізнес-процесами. Однак у сучасній літературі та практичній діяльності аспекти управління логістичними бізнес-процесами носять розрізнений характер, необхідним є обґрунтування підходу до створення інтегрованої системи управління на основі оцінки їх якості. Доведено, що логістичний менеджмент та управління якістю є загальним процесом організації виробництва на підприємстві, спрямованим на підвищення ефективності використання наявних у розпорядженні матеріальних, фінансових, інформаційних та кадрових ресурсів. Якість визначає який продукт чи послугу потрібно проводити з урахуванням вимог споживачів та норм, а логістика – яким чином досягти необхідного рівня виробництва, рівня організації процесів та витрат.

У цій роботі під якістю логістичної діяльності розуміється сукупність властивостей і характеристик послідовних взаємоповʼязаних логістичних бізнес-процесів, повʼязаних із постачанням, виробництвом, транспортуванням та збутом продукції, що виникає у результаті взаємодії споживача і виробника, а також інших зацікавлених сторін, ступінь (рівень) яких дозволяє задовольняти різні соціально-економічні потреби, що постійно змінюються.

Розроблено методичний підхід до оцінки якості логістичних бізнес-процесів, що ґрунтується на елементах моделі SCOR та передбачає встановлення показників за напрямками планування, виконання, забезпечення окремо за логістичними бізнес-процесами постачання, виробництва і збуту. До складу показників оцінки якості логістичних бізнес-процесів з точки зору планування включено коефіцієнти процесності, безперервності, регульованості, своєчасності, надійності виконання.

Для оцінювання якості  з точки зору виконання перелік критеріїв оцінювання включає такі показники: професіоналізм персоналу; точне виконання усіх вимог; достатність ресурсів; якість інформаційного обміну; результативність процесу. Перспективи подальших досліджень полягають у встановленні напрямків розвитку системи логістичного менеджменту, формуванні ефективних методів управління логістичними бізнес-процесами на основі оцінки їх якості.

Біографії авторів

О. М. КРИВОРУЧКО, Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

доктор економічних наук, професор

А. Г. ОВЧАРЕНКО, Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

аспірант

Посилання

The World Bank. Logistics Performance Index. URL: https://lpi.worldbank.org/international/global (accessed 8 February 2022).

Ilchenko, N.B. (2016). Modeli upravlinnia lohistychnymy biznes-protsesa¬my pidpryiemstva torhivli [Models of management of logistics business processes of a trade enterprise]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy – Economics and bu¬siness management, 1(61), 112-123. URL: http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2016/v1/NV-2016-v1_14.pdf [in Ukrainian].

Korolenko, N.V. (2013). Upravlinnia yakistiu lohistychnykh protsesiv na pidpryiemstvakh: intehralna paradyhma [Quality management of logistics processes at enterprises: an integral paradigm]. Elektronne naukove fakhove vydannia «Efektyvna ekonomika» – Efficient economy, 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2494 [in Ukrainian].

Skovorynska, O.I. & Popova, Yu.M. (2017). Standartyzatsiia yak faktor pidvyshchennia yakosti ta efektyvnosti ukrainskoi lohistyky [Standardization as a factor in improving the quality and efficiency of Ukrainian logistics]. Menedzher -Manager, 4 (77), 145–152. [in Ukrainian].

Abramovych, I. & Volovyk, D. (2020). Modeliuvannia lohistychnykh biznes-protsesiv u silskomu hospodarstvi [Modeling of logistic business processes in agriculture]. Pidpryiemnytstvo ta innovatsii - Entrepreneurship and innovation, (14), 10–13. URL: https://doi.org/10.37320/2415-3583/14.2 [in Ukrainian].

Tsymbalistova, O.A., Kharchenko, M.V. & Yudenko, Ye.V. (2020). Infor¬matsiini tekhnolohii v systemi lohistychnoho obsluhovuvannia biznes-protsesiv [In¬formation technologies in the logistic service system of business processes]. Vcheni zapysky TNU im. Vernadskoho – Scientific notes of TNU named after Vernadskyi, 31 (70), 6, 148-154. DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-6-25 [in Ukrainian].

Gargasas, A., Samuolaitis, M. & Mūgienė, I. (2019). Quality Management Systems in Logistics. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 41(2), 290–304. URL: https://doi.org/10.15544/mts.2019.24 [in Lithuania].

Vodenicharova, М. (2016) Application of Quality Management Systems in the Logistics Sector in Bulgaria. Economic Alternatives, 4, 515-528. URL: https://www.unwe.bg/uploads/Alternatives/M_V_2016_Issue4_en-10.pdf [in Bulgaria].

Kryvoruchko, O., Shynkarenko, V. & Popova, N. (2018) Quality management of transport services: Concept, system approach, models of implementation. International Journal of Engineering and Technology (UAE), 7 (4.3 Special Issue 3), 472–476. URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189225082

Kryvoruchko, О., Dmytriiev, I., Poyasnik, G., Shevchenko, I., & Levchenko, Ia. (2021) Transport and logistics services as a component of the transport complex and their quality management. Problems and prospects of development of the road transport complex: financing, management, innovation, quality, safety – integrated approach / Dmytriiev, I., Levchenko, Ia. (Eds.). Kharkiv: РС Тесhnology Сеntеr, Сh. 5, 42–62. DOI: 10.15587/978-617 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-20

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ