КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄЗДАТНИМ АВТОТРАНСПОРТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • І. В. ФЕДОТОВА Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3277-0224
  • Н. А. БОЧАРОВА Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4371-0187

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2023.41.86

Ключові слова:

сталий розвиток, життєздатне підприємство, концепція, управління, модель сталого розвитку, система елементів

Анотація

З огляду на значущість життєздатних транспортних підприємств для реалізації Стратегії сталого розвитку України та Національної транспортної стратегії України, а також вирішення економічних, соціальних, екологічних й інших проблем особливої актуальності набуває формування концептуальних основ управління життєздатними підприємствами на засадах сталого розвитку. Проведено теоретичні дослідження існуючих підходів до формування концепції управління життєздатним підприємством. Визначено, що в науковій літературі не отримали належного узагальнення та розвитку питання управління життєздатним підприємством на основі парадигми сталого розвитку у межах теорії життєздатності та проблематики, повʼязаної із забезпеченням сталого розвитку підприємств. В Україні лише деякі елементи концепції сталого розвитку знаходять своє відображення у практиці управління життєздатними підприємствами, а концептуальна модель управління життєздатним підприємством на засадах сталого розвитку перебуває на етапі формування.

Ціллю роботи є удосконалення концептуальних основ управління життєздатним автотранспортним підприємством, які сприяють збільшенню частки прийняття та реалізації ефективних управлінських рішень на засадах сталого розвитку. Концепція орієнтована на створення необхідних умов для досягнення економічних, екологічних та соціальних цілей з урахуванням очікувань і вимог заінтересованих сторін. У роботі запропоновано інтегровану концепцію управління життєздатним автотранспортним підприємством, яка сформована у вигляді взаємозалежної системи взаємоповʼязаних елементів: цілі та завдання управління, субʼєкт та обʼєкт управління, методи управління, функції управління, принципи управління, ресурси та процеси управління. Запропоновані концептуальні основи управління життєздатним автотранспортним підприємством базуються на системному і холістичному підходах, відповідно до цього концепція наведена у вигляді взаємоповʼязаної сукупності структурних елементів. Наведено характеристику теоретико-методологічного, аналітичного та практичного базису, що розкривають основні напрямки формування життєздатного підприємства на засадах сталого розвитку. Сформовані концептуальні основи управління життєздатним підприємством автомобільного транспорту дозволяють структурувати основні компоненти концепції з метою забезпечення ефективного управління життєздатним підприємством на основі збалансованості головних складових. Це в сукупності сприятиме розробці інноваційних підходів і методів управління життєздатним підприємством, забезпечуючи ефективність роботи та формування стратегічних переваг на конкурентних ринках.

Біографії авторів

І. В. ФЕДОТОВА, Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

доктор економічних наук, доцент

Н. А. БОЧАРОВА, Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

The ILO centenary. Our story, your story. Chapter 8. Sustainable enterprises. Businesses for people and planet. (2023). International Labour Organization (ILO). Retrieved from: https://www.ilo.org/100/en/story/enterprises/ [in English].

Andryushchenko, I.Ye. (2016). Konzeptualna model zabezpechennya zhyttyezdatnosti promyslovogo pidpryyemstva. [Conceptual model of ensuring the viability of an industrial enterprise]. Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoyi vlasnosti: zbirnyk naukovykh prats - Theoretical and practical aspects of economics and intellectual property: collection of scientific papers, 14, 219-225. [in Ukrainian].

Bondarenko, V.M. (2010). Monitorynh i diahnostyka zhyttyezdatnosti pidpryyemstva (za materialamy aktsionernykh tovarystv Zakarpatskoyi oblasti): dys. ... kand. ek. nauk: 08.00.04. [Monitoring and diagnosis of enterprise viability (based on joint-stock companies of the Transcarpathian region) (PhD Thesis in Economics: 08.00.04)]. Uzhhorod. [in Ukrainian].

Martynenko, V.P. (2006). Stratehiya zhyttyezdatnosti pidpryyemstv promyslovosti: navch. posib. [Strategy of viability of industrial enterprises: a tutorial]. Kyiv: Tsentr navchalnoyi literatury. [in Ukrainian].

Slava, S.S., & Bondarenko, V.M. (2008). Strukturyzatsiya zhyttyezdatnoho rozvytku: analiz pidkhodiv ta definitsiy. [Structuring of viable development: analysis of approaches and definitions]. Regionalna ekonomika - Regional economy, 4(50), 208-214. [in Ukrainian].

Serhiieva, L.N. (Ed.). (2011). Modelyuvannya upravlinnya zhyttyezdatnistyu komertsiynoho banku. [Modeling of managing the viability of a commercial bank]. Zaporizhzhia: KPU. [in Ukrainian].

Serhiieva, L.N., & Knyshenko, T.M. (2010). Kontseptualni osnovy upravlinnya zhyttyezdatnistyu komertsiynoho banku z urakhuvannyam pryntsypiv harmniynosti struktury. [Conceptual foundations of managing the viability of a commercial bank with regard to the principles of harmony of structure]. Ekonomika Krymu: zbirnyk naukovykh prats - Economics of Crimea: collection of scientific works, 3(32), 158-163. [in Ukrainian].

Fedotova, I.V. (2020). Teoretyko-metodolohichni zasady upravlinnya zhyttyezdatnistyu pidpryyemstv avtomobilnoho transportu: monohrafiya. [Theoretical and methodological principles of managing the viability of road transport enterprises: a monograph]. Kharkiv: FOP Brovin O.V. [in Ukrainian].

Fedotova, I.V. (2020). Upravlinnya zhyttyezdatnistyu pidpryyemstva: sutnist ta kontseptualni polozhennya. [Enterprise viability management: essence and conceptual framework]. Ekonomichnyy zhurnal Odeskoho politekhnichnoho universytetu - Economic Journal Odessa Polytechnic University, 2(12), 94-101. [in Ukrainian].

Guley, A.I. (2013). Upravlinnia stalym rozvytkom u suchasnykh umovakh na vitchyznianykh kharchovykh pidpryiemstvakh [Sustainable development management in modern conditions in domestic food enterprises]. Investytsii: praktyka ta dosvid - Investment: Practice and Experience, 19, 24-27. [in Ukrainian].

Pilipenko, S.M. (2020). Stratehichne upravlinnia pidpryiemstvom na zasadakh kontseptsii staloho rozvytku [Strategic management of enterprises based on the concept of sustainable development]. Ekonomika ta suspilstvo - Economics and Society, 21, 79-85. [in Ukrainian].

Lazorenko, T., & Sholom, I. (2020). Teoretychni zasady kontseptsii upravlinnia stiikym rozvytkom pidpryiemstva [Theoretical fundamentals of the concept of enterprise sustainable development management]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk - Galician Economic Bulletin, 6(67), 175-184. [in Ukrainian].

Demidenko, L.M. (2013). Kontseptualni pidkhody do zabezpechennia stiikoho rozvytku pidpryiemstva [Conceptual approaches to ensuring sustainable development of the enterprise]. Naukovi pratsi Poltavskoi derzhavnoi aharnoi akademii - Scientific Works of Poltava State Agrarian Academy, 2(7), 1, 92-97. [in Ukrainian].

Elkington, J. (2000). Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of the 21st Century Business. Oxford: Capstone Publishing. [in English]

Burynska, O.I. (2016). Evoliutsiia kontseptsii staloho rozvytku yak holovnoi paradhmy novoho tysiachlittia [Evolution of the concept of sustainable development as the main paradigm of the new millennium]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo - Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: International Economic Relations and World Economy, 7(1), 57-60. [in Ukrainian].

Honcharova, S.Y., Honcharov, A.B. & Agramakova, N.V. (2015). Formuvannya modeli upravlinnya stalym rozvytkom pidpryyemstva (orhanizatsiyi) [Building the Model of Control for Sustainable Development of Enterprise (Organization)]. Biznes Inform - Business Inform, 1, 372-377. [in Ukrainian].

Zaytseva, L.O. (2019). Intehratsiya staloho rozvytku v diyalnist kompaniy [Integration of sustainable development into the activities of companies]. Ekonomika ta Derzhava - Economy and the State, 11, 55-60. [in Ukrainian].

Kuzmina, O.S. (2015). Analiz pidkhodiv do traktuvannya ponyattya “stalyi rozvytok pidpryyemstva” [Analysis of approaches to interpreting the concept of “sustainable development of the enterprise”]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu - Bulletin of Khmelnytskyi National University, 5(1), 13-21. [in Ukrainian].

Pakulin, S.L., & Pakulina, A.A. (2016). Upravlinnya stalym rozvytkom suchasnoho pidpryyemstva [Management of sustainable development of a modern enterprise]. Traektoriya Nauki - Trajectory of Science, 2(3), 2.1-2.17. Retrieved from: http://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/50. [in Ukrainian].

Fedotova, I.V., & Bocharova, N.A. (2022). Formuvannya modeli kontseptsii staloho rozvytku zhyttyezdatnoho avtotransportnoho pidpryyemstva [Formation of a concept model of sustainable development of a viable motor transport enterprise]. Ekonomika transportnoho kompleksu - Economics of transport complex, 40, 110-131. [in Ukrainian].

Bilodid I.K. (Eds.) (1973). Slovnyk ukrayinskoi movy: [v 11 t.] / AN Ukrayinskoi SSR, Inst. movoznav. im. O. O. Potebni. Buryachok A.A., Dotsenko P. P. (Eds.). [Ukrainian language dictionary: [in 11 vol.] / Academy of Sciences of the Ukrainian SSR, O.O. Potebnya Institute of Linguistics. Vol. 4: I-M]. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian].

Shershnyova, Z.Ye. (2004). Stratehichne upravlinnya. Pidruchnyk [Strategic management. Textbook]. 2nd ed. Kyiv: KNEU. [in Ukrainian].

Ortina, H.V. (2010). Metodolohichni kontseptsiyi vyznachennya stratehichnoho upravlinnya pidpryyemstvom [Methodological concepts of defining strategic enterprise management]. Efektyvna ekonomika - Efficient economy, 4. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=197. [in Ukrainian].

Pokropyvnyy, S.F. (Eds). (2001). Ekonomika pidpryyemstva: pidruchnyk [Enterprise economics: a textbook]. 2nd ed. Kyiv: KNEU. [in Ukrainian].

Ruliev, V.A. & Hutkevych, S.O. (2011). Menedzhment: navch. posibnyk [Management]. Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury. [in Ukrainian].

Shehda, A.V. (2002). Menedzhment: navchalnyi posibnyk. [Management: textbook]. Kyiv: Znannia. [in Ukrainian].

Fayol, H. (2013). General and industrial management / Translated by Constance Storrs, foreword by L. Urwick. New York, Pitman Publishing Corporation. [in English].

Dudnyk, I.M. (2009). Vstup do zahalnoi teorii system. [Introduction to the general theory of systems]. Kyiv: Kondor. [in Ukrainian].

Prokopenko, T.O. (2019). Teoriia system i systemnyi analiz: navch. posib. [Theory of systems and system analysis: textbook]. Cherkasy: CDTU. [in Ukrainian].

Parubets, O.M. (2013). Ekonomiko-orhanizatsiyni pryntsypy vzayemodiyi subʺyektiv transportnykh merezh [Economic and organizational principles of interaction of transport network entities.]. Efektyvna ekonomika - Efficient economy, 2. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1795. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-20

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ