АНАЛІЗ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ АУТСОРСИНГУ

Автор(и)

  • Т. О. ВОДОЛАЖСЬКА Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0158-3343
  • Т. Ю. СЕМЕНОВА Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2023.41.64

Ключові слова:

аутсорсинг, аутсорсингові послуги, ефективність аутсорсингу, підходи до оцінки ефективності аутсорсингу, сфери застосування аутсорсингу

Анотація

У статті реалізовано наукову розвідку новітніх досягнень та напрацювань українських і закордонних наукових діячів, фахівців-практиків щодо застосування сучасних інноваційних моделей господарювання, зокрема провадження аутсорсингу, що уможливлює раціоналізацію управлінської та виробничої діяльності підприємств і господарств усіх галузей шляхом передачі певної частини своїх функцій підприємствам-партнерам, забезпечуючи зниження загальних витрат та посилення власних конкурентних позицій.      

На підставі узагальнення розробок науковців, висвітлених у ряді новітніх джерел,  виділено вісім головних сфер застосування аутсорсингу, зокрема: ІТ-технології, бухгалтерський облік, маркетинг, логістика, управління персоналом, юридичне забезпечення, виробничо-господарська діяльність та виробництво комплектуючих.

Ретельний аналіз наукових праць, присвячених оцінюванню доцільності провадження аурсорсингу в сучасних реаліях, дозволив виділити певні проблемні питання, що потребують подальшого опрацювання та пошуку рішення: по-перше, різні науковці для оцінки ефективності аутсорсингових послуг застосовують множину відмінних методів та підходів, які потребують упорядкування; по-друге, проведення вибору найбільш доцільного підходу із цієї множини зумовлює необхідність у виділенні ключових переваг та недоліків кожного з них.

Основна мета статті – провести аналіз та систематизацію методів і підходів до оцінювання ефективності провадження аутсорсингових послуг різних сфер застосування, а також виявлення основних їх переваг та недоліків.

У підсумку дослідження на підставі ґрунтовного аналізу та узагальнення існуючих на теоретичному рівні та застосовуваних у практичній діяльності методів і способів оцінювання ефективності провадження аутсорсингу виділено пʼять основних науково-методичних підходів, кожному із яких надано характеристику змісту, окреслено ключові параметри та сформульовано позитивні і негативні риси, притаманні кожному з них. В якості найбільш доцільного означено пʼятий науково-методичний підхід.

Зазначені напрацювання є базисом для проведення подальших наукових розвідок, зокрема обґрунтування та вибору складників-показників інтегрального показника оцінювання ефективності аутсорсингу.

Біографії авторів

Т. О. ВОДОЛАЖСЬКА, Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

кандидат економічних наук, доцент

Т. Ю. СЕМЕНОВА, Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

здобувач вищої освіти-бакалавр 4-го року навчання

Посилання

Pererva, P.G., Nazarenko, S.M. (2021). Metodychnyi pidkhid do otsiniuvannia efektyvnosti vykorystannia IT-autsorsinhu [A methodical approach to evaluating the effectiveness of IT outsourcing]. Marketynh i tsyfrovi tekhnolohii – Marketing and digital technologies, 5, 3.18-29 [in Ukrainian].

Sadchikova, I.V., Khomenko, I.O., Horobinska, I.V. (2018). Suchasni tendentsii rozvytku rynku autsorsynhu: vitchyznianyi ta zarubizhnyi dosvid [Modern trends in the development of the outsourcing market: domestic and foreign experien¬ce]. Ekonomika ta upravlinnia na transporti – Economy and transport management, 6, 47-56. Retrieved from : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eut_2018_6_9. [in Ukrainian].

Lyakhovich, G.I. (2018). Rozrakhunok efektyvnosti bukhhalterskoho autsorsynhu [Calculation of the effectiveness of accounting outsourcing]. Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu : mizhnar. zb. nauk. prats. – Problems of theory and methodology of accounting, control and analysis: international. coll. of science works. Zhytomyr : ZhDTU, 39 (1). 83-87. Retrieved from : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptmbo_2018_1_14. [in Ukrainian].

Semenova, T.V., Kosheva, G.V. (2019). Obgruntuvannia dotsilnosti vykorystannia autsorsynhu transportnykh funktsii [Justification of the expediency of using the outsourcing of transport functions]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemst¬vamy – Economics and enterprise management, 37. 391-396. Retrieved from : http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/37_2019_ukr/58.pdf. [in Ukrainian].

Herasymiak, N.V., Kovalchuk, O.V., Datsenko, V.V. (2018). Metodychnyi pidkhid do otsiniuvannia efektyvnosti marketynhovoho zabezpechennia diialnosti pidpryiemstva [A methodical approach to evaluating the effectiveness of marketing support for the enterprise]. Ekonomika i suspilstvo – Economy and society, 19. 331-336. Retrieved from : http://economyandsociety.in.ua/journals/19_ukr/50.pdf. [in Ukrainian].

Vedernikov, M., Bazaliyska, N., Volyanska-Savchuk, L. (2022). Obgruntuvannia dotsilnosti peredachi biznes-protsesu upravlinnia personalom pidpryiemstva na HR-autsorsynh yak innovatsiinoi personal-tekhnolohii [Justification of the expediency of transferring the enterprise personnel management business process to HR outsourcing as an innovative personnel technology]. Innovation and Sustainability – Innovation and Sustainability, 2. 112–122. Retrieved from : https://ins.vntu.edu.ua/index.php/ins/article/view/45. [in Ukrainian].

Petryk, I.V. (2017). Autsorsynh biznes-protsesiv u funktsionuvanni intehrovanykh pidpryiemstv: monohrafiia. Lviv: Rastr-7. [in Ukrainian].

Stoliaruk, Kh.S., Davydova, D.Iu. (2020). Problemy autsorsynhu persona¬lu ta napriamy yikh vyrishennia [Problems of personnel outsourcing and ways to solve them]. Problemy ekonomiky – Problems of the economy, 2 (44). 295-302. Retrieved from : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2020_2_34. [in Ukrainian].

Zelynskyi, J.A. (2008). Outsourcing of tax advisory and accounting in a small company. Warsaw: ABC and Walters Kluwer Business. [in Polish].

Zabrodska, L.M. (2015). Autsorsynh – odyn iz napriamiv stratehichnoho rozvytku instrumentiv suchasnoho menedzhmentu [Outsourcing is one of the areas of strategic development of modern management tools]. Visnyk pisliadyplomnoi osvity – Bulletin of postgraduate education, 15. 44-62. Retrieved from : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpo_2015_15_7. [in Ukrainian].

Mykalo, O.I. (2014). Matrychnyi metod otsiniuvannia dotsilnosti zastosuvannia autsorsynhu promyslovymy pidpryiemstvamy [The matrix method of evaluating the expediency of using outsourcing by industrial enterprises]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 6. Retrieved from : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3132. [in Ukrainian].

Kostiuchenko, L.V. (2020). Metodolohiia stratehichnoho analizu lohisty¬chnoi diialnosti pidpryiemstva [Methodology of strategic analysis of the logistics activity of the enterprise]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 5. Retrieved from : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7872. [in Ukrainian].

Partyn, H.O., Didukh, O.V. (2014). Otsiniuvannia pidpryiemstvom-zamovnykom efektyvnosti autsorsynhovoi diialnosti za osnovnymy vydamy autsorsynhu [Evaluation by the customer company of the effectiveness of outsourcing activities according to the main types of outsourcing]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku – Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Management and entrepreneurship in Ukraine: stages of formation and problems of development, 794. 313-321. Retrieved from : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2014_794_45. [in Ukrainian].

Armstrong, M., Taylor S. (2020). Handbook of Human Resource Management Practices. London: Cogan Page Publishing. [in English].

Morhulets, O., Nyshenko, O. (2019). Method of assessment of enterprise ready for outsourcing implementation. Management, 2 (30). 26-37. Retrieved from : https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15457. [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-20

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ