УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА АТП

Автор(и)

  • Н. А. БОЧАРОВА Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4371-0187
  • І. В. ФЕДОТОВА Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3277-0224

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2022.40.132

Ключові слова:

контроль, системний підхід, система внутрішнього контролю, статті витрат, процесний підхід, функціонально-вартісний аналіз

Анотація

Розглянуто процес управління підприємством з позиції реалізації функції контролю через основні функції: планування, організацію, стимулювання й регулювання. Проаналізовано зміст поняття контролю як управлінської діяльності, функції управління, набору процедур й як системи. Під контролем пропонується розуміти основну функцію управління, реалізація якої необхідна для формування системи обробки інформації, отриманої шляхом спостереження, регулювання й відображення реальних фактів й результатів функціонування підприємства. Ця система спрямована на підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок порівняння одержуваних результатів із плановими й нормативними, виявлення причин виникнення можливих відхилень та своєчасного їхнього усунення, а також недопущення появи негативних відхилень у майбутньому періоді. Запропоновано використовувати системний підхід щодо організації внутрішнього контролю на підприємстві. Обґрунтовано необхідність поділу заключного й послідуючого контролів, тобто виділення четвертого етапу в системі внутрішнього контролю. Розроблено систему внутрішнього контролю, що складається з чотирьох етапів: попередній контроль, поточний контроль, заключний контроль, послідуючий контроль. Проведено порівняльну характеристику кожного етапу системи внутрішнього контролю АТП за наступними ознаками: суб'єкт контролю, об'єкт контролю, мета контролю, завдання контролю, час проведення, джерела інформації, характер контролю, можливість внесення попереджуючий коректив. Розроблено кожен етап системи внутрішнього контролю АТП за допомогою процесного підходу IDEF0. Запропоновано рекомендації щодо впровадження кожного етапу системи внутрішнього контролю АТП. Розглянуто структуру витрат АТП. Виділені найбільш вагомі статті витрат: паливно-мастильні матеріали, податки й збори в складі собівартості, заробітна плата, амортизація. Проаналізовано структуру накладних витрат за наступними статтями: загальновиробничі витрати, витрати на утримання апарата управління, непродуктивні витрати, витрати, що виключаються. Запропоновано використовувати функціонально-вартісний аналіз накладних витрат по трьох етапах: інформаційно-підготовчий, творчо-аналітичний, реалізаційно-контрольний. Заборонована методика дозволить підвищити ефективність діяльності автотранспортних підприємств.

Біографії авторів

Н. А. БОЧАРОВА, Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

кандидат економічних наук, доцент

І. В. ФЕДОТОВА, Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

доктор економічних наук, доцент

Посилання

Butynetsʹ, F.F., Vyhovsʹka, N.H., Malyuha, N.M., Petrenko, N.I. (2002). Kontrolʹ i reviziya: Pidruchnyk dlya studentiv spetsialʹnosti “Oblik i audyt” vyshchykh navchalʹnykh zakladiv [Control and revision: Textbook for students majoring in "Accounting and Audit" of higher educational institutions]. Zhytomyr: PP “Ruta”. [in Ukrainian].

Bilukha, M.T., Dmytrenko, M.H., Mykytenko, T.V. (2006). Finansovyy kontrolʹ: teoriya, reviziya, audyt: pidruchnyk [Financial control: theory, audit, audit: textbook]. Kyiv: Ukrayinsʹka akademiya oryhinalʹnykh idey. [in Ukrainian].

Bolʹshakova, O.Yu., Kravchenko, H.O. (2017). Metodolohichni pryntsypy finansovoho kontrolyu: pryntsyp nezalezhnosti [Methodological principles of financial control: the principle of independence]. Finansovyy kontrolʹ – Financial control, 2 (19), 44-48. [in Ukrainian].

Napadovsʹka, L.V. (1999). Sutnistʹ ta znachennya vnutrishnʹoho kontrolyu v rynkovykh umovakh upravlinnya pidpryyemstvom [The essence and significance of internal control in market conditions of enterprise management]. Zbirnyk Dnipro¬petrovsʹkoho Derzhavnoho Finansovo-Ekonomichnoho Instytutu – Collection of the Dnipropetrovsk State Financial and Economic Institute, 2, 40-44. [in Ukrainian].

Byelohurov, V.P. (2003). Osnovy upravlinnya: navch. posibnyk [Basics of management: Education. manual]. Kharkiv: Kosnum. [in Ukrainian].

Belova, I.M., Didorenko, T.V. (2018). Orhanizatsiya vnutrishnʹoho kontrolyu diyalʹnosti pidpryyemstv hotelʹno-restorannoho biznesu [Didorenko T.V. Organization of internal control of the hotel and restaurant business]. Molodyy vchenyy – A young scientist, 6, 369-375. [in Ukrainian].

Bondarenko, N.M., Shachanina, Yu.K. (2017). Orhanizatsiya vnutrishnʹohospodarsʹkoho kontrolyu vykorystannya osnovnykh zasobiv na vitchyznyanykh pidpryyemstvakh ta shlyakhy yoho vdoskonalennya [Organization of intra-economic control of the use of fixed assets at domestic enterprises and ways of its improvement]. Naukovyy visnyk Khersonsʹkoho derzhavnoho universytetu (Seriya Ekonomichni nauky) – Scientific Bulletin of Kherson State University (Economic Sciences Series), 23 (3), 119-122. [in Ukrainian].

Vasylik, O.D., Leonenko, P.M., Yukhymenko, P.I., Ilʹyenko, A.A. (2005). Teoriya finansiv: Navchalʹnyy posibnyk [Theory of finance: Study guide]. Kyiv: Tsentr navchalʹnoyi literatury. [in Ukrainian].

Vyhovsʹka, N.H., Lytvynchuk, I.V. (2018). Efektyvnistʹ kontrolyu mistsevykh finansiv u systemi byudzhetnoho menedzhmentu [Effectiveness of control of local finances in the budget management system]. Ekonomika i suspilʹstvo – Economy and society, 15, 650-655. [in Ukrainian].

Hermanchuk P.K., Stefanyk, I.B., Ruban, N.I. (2017). Derzhavnyy finansovyy kontrolʹ: reviziya ta audit [State financial control: revision and audit]. Kyiv: AVT. [in Ukrainian].

Dikanʹ, L.V., Shcherbakov, O.I., Olʹkhovsʹkyy, Yu.A. Kontrolʹ v byudzhetnykh ustanovakh: navch.-metod. posib. dlya samost. vyvch. Dystsypliny [Control in budgetary institutions: educational method. manual for self studied disciplines]. Kharkiv: INZHEK. [in Ukrainian].

Drozd, I.K. (2016). Yednistʹ zovnishnʹoho ta vnutrishnʹoho kontrolyu v systemi finansovo-ekonomichnoho kontrolyu [Unity of external and internal control in the system of financial and economic control]. Finansy Ukrayiny – Finances of Ukraine, 3 (124), 135-140. [in Ukrainian].

Zhdan, T.A. (2018). Ekonomichna sutnistʹ ta zmist ponyattya «derzhavnyy finansovyy kontrolʹ» [The economic essence and content of the concept of "state financial control"]. Naukovyy zhurnal «Prychornomorsʹki ekonomichni studiyi» – Scientific journal "Black Sea Economic Studies", 16,161-168. [in Ukrainian].

Zamula, I.V., Tanasiyeva, M.M. (2021). Vnutrishniy kontrolʹ: navch. posib [Tanasiyeva M.M. Internal control: training. manual]. Chernivtsi: Tekhnodruk. [in Ukrainian].

Koblyansʹka, I.O., Sirenko, A.A., Koblyansʹka, H.Yu. (2018). Metodyka i orhanizatsiya obliku ta vnutrishnʹoho kontrolyu zapasiv pidpryyemstva v systemi upravlinnya aktyvamy [Methodology and organization of accounting and internal control of the company's stocks in the asset management system]. Suchasna ekonomika – Modern Economics, 7, 85-97. [in Ukrainian].

Martynenko, M.M. (2003). Osnovy menedzhmentu: pidruchnyk [Fundamentals of management: a textbook]. Kyiv: Karavela. [in Ukrainian].

Melikhova, T.O., Troyan, O.V., Laureanti, D.S. (2019). Udoskonalennya metodyky vnutrishnʹoho kontrolyu vytrat na vyrobnytstvo dlya pidvyshchennya ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstva [Improving the methodology of internal control of production costs to increase the economic security of the enterprise]. Ahrosvit – Agroworld, 3, 34-41. [in Ukrainian].

Melʹnyk, T.H., Dymnich, V.V. (2018). Orhanizatsiya bukhhaltersʹkoho obliku ta kontrolyu vlasnoho kapitalu [Organization of accounting and control of own capital]. Molodyy vchenyy – A young scientist, 3 (55), 670-675. Retrieved from: file:///C:/Users/ASUS/Downloads/molv_2018_3(2)__63.pdf. [in Ukrainian].

Minchenko, M.M. (2004). Biznes-plan yak uzahalʹnena forma planuvan¬nya ta kontrolyu finansovo-hospodarsʹkoyi diyalʹnosti pidpryyemstva v umovakh rynkovoyi ekonomiky [Business plan as a generalized form of planning and control of the financial and economic activity of the enterprise in the conditions of the market economy]. Finansovyy kontrolʹ – Financial control, 1 (18), 36-39. [in Ukrainian].

Osadcha, O.O. (2017). Unifikatsiya oblikovoho zabezpechennya kontrolyu formuvannya finansovykh rezulʹtativ subʺyektiv hospodaryuvannya: dys. na zdobuttya vchen. stupenya dok. ekon. nauk.: 08.00.09 «Bukhhaltersʹkyy oblik, analiz ta audyt» [Unification of accounting support for control of the formation of financial results of economic entities: dissertation. to obtain a degree. degree doc. economy Sci.: 08.00.09 "Accounting, analysis and audit"]. Kiyv. [in Ukrainian].

Pashkevych, M.S., Shyshkova, N.L. (2017). Kontrolʹ: nezalezhnyy, vnutrishniy, derzhavnyy: navch. posib.: u 2 ch. CH. 1. Nezalezhnyy audytorsʹkyy ta vnutrishnʹohospodarsʹkyy kontrolʹ [Control: independent, internal, state: education. tutorial: in 2 h. Part 1. Independent audit and internal control]. Dnipro: NHU. Retrieved from: http://nmu.org.ua. [in Ukrainian].

Fomina, T.V., Puhachenko, O.B. (2019). Vnutrishniy kontrolʹ kapitalu u dootsinkakh: [pidrozdil 5.12.]. Emergence of public development: financial and legal aspects : monograph [Internal control of capital in mark-ups: [section 5.12.]. Emergence of public development: financial and legal aspects : monograph]. United Kingdom, Coventry: Agenda Publishing House, 520-529. [in English].

Mochernyy, S.V. (2002). Ekonomichna entsyklopediya: U trʹokh tomakh. T. 1. [Economic encyclopedia: In three volumes. T. 1.]. Kyiv: Vydavnychyy tsentr “Akademiya”. [in Ukrainian].

Pavlenko, P.M., Filonenko, S.F., Babich, K.S. (2013). Informatsiyni systemy i tekhnolohiyi: navch. Posib [Information systems and technologies: education. manual]. Kyiv: NAU. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-29

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають