ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА ПІДВИЩЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЇЇ РЕГІОНІВ

Автор(и)

  • О. В. КУДРЯВЦЕВА Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002., Україна https://orcid.org/0000-0001-6488-1941

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2022.40.53

Ключові слова:

держава, регіон, конкурентоспроможність, міжнародна конкурентоспроможність

Анотація

В роботі виявлено ряд глибинних проблем, пов’язаних із недооцінкою ре­гіональної конкурентоспроможності. Перша, фундаментальна обставина полягає у тому, що уряд зазвичай керується міркуваннями вищого ідеологічного порядку – як зміцнення обо­роноздатності чи зростання життєвого рівня громадян, отже для політиків конкуренто­спроможність є не самоціль, а підлеглий засіб, нехай і важливий. Політичні цілі уряду мо­жуть досягатися й іншими засобами. Друга обставина пов'язана з цілим блоком технічних складнощів. Конкурентоспроможність – явище комплексне і з цього важко піддається не тільки прямому регулюванню, а й формалізації. Зрештою, третя обставина пов'язана із самим порядком функціонування держави. В роботі також виділено і обґрунтовано три варіанти, які пропонує світова практика у вирішенні протиріч між просторовою організа­цією економіки та адміністративно-політичним устроєм. Виявлено проблему розмежуван­ня повноважень по «вертикалі» між центральними, регіональними та місцевими органами влади. Запропоновано перелік завдань, які необхідно вирішувати центральним органам вла­ди у сфері підвищення регіональної конкурентоспроможності, а також розглянуто варіан­ти економічної політики які може реалізувати уряд по цим напрямам. Це обумовило більш детально проаналізувати вплив держави на конкурентоспроможність регіону, та запропо­нувати відповідну методику яка складається з шості етапів. На першому етапі проводить­ся загальна оцінка конкурентоспроможності країни та конкретного регіону – визначають­ся галузі спеціалізації, тип конкурентної стратегії, основні детермінанти конкурентоспро­можності. Далі досліджуються цілі регіональної політики держави за весь вибраний період часу; виділяються основні «поворотні точки», коли політика зазнавала суттєвого перегля­ду. Потім на основі проведеної періодизації досліджуються період за періодом, та прово­диться оцінка ефективності державної політики з погляду її впливу на регіональну конку­рентоспроможність. На основі проведеного дослідження та аналізу сучасних тенденцій в економіці та політиці, визначаються перспективні проблеми регіональної конкурентоспро­можності та завдання держави, що випливають звідси. Отримані результати аналі­зуються з погляду інтересів держави та її регіонів.

Після цього в роботі розглянуто та проаналізовано два підходи до кількісної оцінки конкурентоспроможності. Даний аналіз дав змогу зробити висновок, що жоден із наведених показників, взятий окремо, не описує всієї повноти картини. Тому при аналізі вони повинні використовуватися спільно, доповнюючи та уточнюючи один одного.

Біографія автора

О. В. КУДРЯВЦЕВА, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002.

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту

Посилання

Herasymchuk, Z. V. (2011). Konkurentospromozhnist: teoriia, metodolohiia, praktyka, monohrafiia [Competitiveness: theory, methodology, practice: monograph]. Lutsk, Nadstyria [in Ukraine].

Honcharuk, T. I. (2010). Konkurentsiia i konkurentospromozhnist: zmist i rozvytok v perekhidnii ekonomitsi : monohrafiia [Competition and competitiveness: content and development in a transition economy: monograph]. Sumy, VVP Mriia-1 LTD, UABS [in Ukraine].

Kozak, Yu. H. (2015) Mizhnarodna ekonomika: pidruchnyk [International Economy: a textbook]. Kyiv, TsUL [in Ukraine].

Iermakova, O.A. (2017) Instytutsiini vazheli vdoskonalennia rehionalnoi innovatsiinoi polityky Ukrainy v konteksti hlobalnykh vyklykiv : monohrafiia [Institutional levers for improvement of regional innovation policy of Ukraine in the context of global challenges: monograph]. Odesa, IPREED NANU [in Ukraine].

Drahan, O. I. (2006) Upravliannia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstv : teoretychni aspekty : monohrafiia [Management of the competitiveness of enterprises: theoretical aspects: monograph]. Kyiv : DAKKKiM [in Ukraine].

Arkhiiereva, S.I., Reshetniak, N.B. (2007). Kurs ekonomichnoi teorii [Course of economic theory]. Kharkiv [in Ukraine].

Porter, M. (2019). Konkurentna perevaha. Yak dosiahaty stabilno vysokykh rezultativ [Competitive advantage. How to achieve consistently high results]. Kyiv, «Nash foromat» [in Ukraine].

Dunning, J.H. (1992). Multinational enterprises and the global economy. London. [in English].

Nicholas, J.M. (2018) Lean production for competitive advantage. A comprehensive guide to lean methods and management practices. 2-th ed. Taylor & Francis Group, LLC [in English].

Barney, J. B., Hesterly, W. S. (2015) Strategic Management and Competitive Advantage : Concept and cases. Global edition : 5-th edition. Boston. [in English].

Di Foggia, G. (2021) Energy-Efficient Products and Competitiveness in the Manufacturing Sector. Journal of Open Innovation: Technology, Market and Complexity. 7, 33, 1-14. [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-29

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ