КЛАСИФІКАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Т.О. ВОДОЛАЖСЬКА Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0158-3343

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2022.39.103

Ключові слова:

стратегія, логістика, логістична стратегія, ознаки класифікації логістичних стратегій, логістична діяльність

Анотація

У статті здійснено наукову розвідку найновішої наукової та практич­ної літератури, що включає напрацювання і досягнення сучасних вчених у галузі страте­гічного управління логістичною діяльністю підприємств, зокрема публікацій з розробки ло­гістичної стратегії. Встановлено, що нині цей напрямок проходить первинний етап свого розвитку, водночас є одним із провідних та найбільш затребуваних. Цей факт певною мі­рою спричиняє та пояснює існування проблемних питань вироблення логістичних страте­гій, що виступають предметом обговорень та дискусій наукових діячів, зокрема стосовно їх класифікації, тому зумовлюють необхідність подальших ретельних опрацювань.

Основна мета статті - удосконалити класифікацію логістичних стратегій шляхом виявлення, обґрунтування та впорядкування їх ознак та видів.

Розгорнутий аналіз наукових робіт, присвячених розробці логістичної стратегії підприємства, дозволив констатувати факт їх існування та застосування поодинці, тоб­то спостерігається відсутність певної системності, впорядкованості та взаємозалеж­ності між окремими видами логістичних стратегій. Водночас у більшості праць авторами не деталізується ознака їх класифікації, що зумовлює відсутність ієрархічного уявлення (виділення першорядних та другорядних таких класифікаційних ознак).

У дослідженні доведено, що логістичну стратегію слід розглядати як поглиблення бізнес-стратегії підприємства. На підставі дефініції терміна «логістична стратегія» та виявлених відповідних її істотних ознак здійснено групування логістичних стратегій на двох рівнях: перший рівень передбачає виділення загальних логістичних стратегій відповідно до типу бізнес-стратегії підприємства (стратегія мінімізації загальних логістичних витрат; поліпшення якості логістичного сервісу; інноваційна логістична стратегія); другий рівень окреслює підтипи логістичних стратегій першого рівня згідно із відповідними напрямками і програмами дій.

Пропонована класифікація логістичних стратегій підприємства є базисом для мо­делювання їх видів залежно від цілей, умов та можливостей кожного окремого підприєм­ства, а також є  підставою для подальших наукових досліджень та розробок у цій галузі.

Біографія автора

Т.О. ВОДОЛАЖСЬКА, Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Vodolazhska, T.O. (2021). Lohistychna stratehiia pidpryiemstva: sutnist poniattia [Logistics strategy of the enterprise]. Ekonomika transportnoho kompleksu – Economics of the transport complex, 37, 48-60 [in Ukrainian].

Rudkivskyi, O.A. (2018). Lohistychna stratehiia pidpryiemstva, oriientovana na produktyvnist: pokaznyky otsinky [Enterprise-oriented logistics strategy : evaluation indicators]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy – Economics and enterprise management, 20, 125-131 [in Ukrainian].

Ilchenko, N.B. (2016). Lohistychni stratehii v torhivli [Logistics strategies in trade]. Kyiv: Ky-yiv. nats. torh. ekon. Un-t. URL: https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/ebee6b4b3d12d4cd18180f0f18338a1a.pdf [in Ukrainian].

Palchyk, I.M. (2014). Formuvannia lohistychnoi stratehii pidpryiemstva u suchasnykh umovakh hospodariuvannia [Formation of the logistics strategy of the enterprise in modern business conditions]. Efektyvna ekonomika - Efficient economy, 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3575[in Ukrainian].

Tymoshchuk, O.M., Melnyk, O.V., Somin, O.A. (2018). Formuvannia lohistychnoi stratehii pidpryiemstv vodnoho transportu [Formation of logistics strategy of water transport enterprises]. Ekonomika ta derzhava. Ekonomichni nauky - Economy and state. Economic sciences, 3, 40-44. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/3_2018/10.pdf [in Ukrainian].

Shyshkin, V., Bakhmetova, Y. (2019). Perspektyvy vykorystannia lohistychnoi stratehii yak umova zabezpechennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [The Perspectives of the Logistics Strategy Use as the Condition of Enterprise’s Competitive Ability Providing]. Modern Economics - Modern Economics, 14, 296-300. URL: https://doi.org/10.31521/modecon.V14(2019)-46 [in Ukrainian].

Mykhalitska, N.Ia., Veresklia, M.R. (2020). Lohistychnyi menedzhment [Logistics management]. Lviv: Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav [in Ukrainian].

Stock, J.R., Lambert, D. M. (2001). Strategic Logistics Management. New York: McGraw-Hill / Irwin Professional Publishing. [in English].

Redka, V.S. (2012). Sutnist ta osnovni vydy lohistychnykh stratehii ta yikhnie mistse u systemi upravlinnia pidpryiemstvom [The essence and main types of logistics strategies and their place in the enterprise management system]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia: Lohistyka - Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Series: Logistics, 735, 187–191. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/16034/1/27-Redka-187-191.pdf [in Ukrainian].

Kryvoruchko, O.M., Ovcharenko, A.H. (2021). Rozrobka stratehii yakosti lohistychnoho obsluhovuvannia spozhyvachiv [Development of quality strategies for logistics customer service]. Ekonomika transportnoho kompleksu – Economics of the transport complex, 38, 61-76. URL : http://etk.khadi.kharkov.ua/article/view/249632/246995 [in Ukrainian].

Kuchmieiev, O.O. (2018). Osoblyvosti pobudovy stratehii upravlinnia lohistychnoiu systemoiu torhovelnoho pidpryiemstva [Features of building a management strategy for the logistics system of a trading company]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu - Scientific Bulletin of Uzhhorod National University, 20, 72-75. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/20_2_2018ua/16.pdf [in Ukrainian].

Krykavskyi, Ye.V, Pokhylchenko, O.A., Fertch, M. (2017). Lohistyka ta upravlinnia lantsiuhamy postavok [Logistics and supply chain management]. Lviv ꞉ Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu «Lvivskoi politekhniky» [in Ukrainian].

Bielecki, M., Lodz, B. (2017). Total logistics management concept and principles in manufacturing enterprise. Business Logistics in Modern Management, 17, 93-107. URL: https://econpapers.repec.org/article/osibulimm/ v_3a17_3ay_3a2017_3ap_3a93-107.htm [in English].

Kovalenko, H.O., Chukina, I.V. (2021) Lohistychni stratehii silskohospodarskykh pidpryiemstv [Logistics strategies agricultural enterprises]. Agrosvit – Agrosvit, 1-2, 65–70. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/1-2_2021/8.pdf [in Ukrainian].

Mizina, O., Amelnitskaya, O., Gretska, I. and Soroka, O. (2020). Upravlinnia lohistychnoiu diialnistiu enerhopostachalnykh pidpryiemstv [Logistics activity management of energy supply enterprises]. Efektyvna ekonomika - Efficient economy, 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7883 [in Ukrainian].

Aloshkina, L.P. (2019). Innovatsiina lohistychna stratehiia yak instrument optymizatsii biznes-protsesiv ahrarnykh pidpryiemstv [Innovative logistics strategy as a tool for optimizing business processes of agricultural enterprises]. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. Ser.: Ekonomika - Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Ser.: Economics, 2, 57-61. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdue_2019_2_11 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-26

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ