ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Н.А. БОЧАРОВА Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0003-4371-0187

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2021.38.18

Ключові слова:

корпоративне управління, система корпоративного менеджменту, модель PEST, зовнішнє середовище, внутрішні стейкхолдери

Анотація

У статті встановлено необхідність розрізняння понять системи корпоративного управління та системи корпоративного менеджменту. Досліджено  складові елементи цих систем за загальними характеристиками: користувацька орієнтація, суб’єкт, об’єкт, основні учасники, цільове спрямування, вплив середовища на систему, показники ефективності. Виявлено зв’язок та взаємодію між системами корпоративного управління та корпоративного менеджменту. Розглянуто точки зору вчених на вплив зовнішнього та внутрішнього середовища компаній при формуванні систем. Запропоновано систему корпоративного менеджменту, що включає взаємозв’язок суб’єкта та об’єкта управління, який в якості основних підсистем має такі блоки: блок стратегічного планування, блок прийняття рішень з ключових питань, блок координації роботи керівників та робочого персоналу, блок ефективності управління та розвитку компанії. Блок стратегічного планування передбачає збір й обробку інформації для визначення можливих сценаріїв розвитку компанії, формування припустимих стратегічних альтернатив, їх оцінку й вибір. Блок прийняття рішень з ключових питань служить для трансформації обраної стратегії в конкретні цільові показники (індикатори стратегічного розвитку). Блок координації роботи керівників та робочого персоналу дозволяє пов’язати стратегічні цілі й ключові показники ефективності, визначені для компанії в цілому, з фінансовими та операційними планами окремих бізнес-одиниць і підрозділів, забезпечивши їхнє зіставлення і несуперечливість. Блок ефективності управління та розвитку компанії повинен надати результати аналізу діяльності компанії у вигляді фінансової звітності та висновків, отриманих з її обробки та аналізу, керівництву та зацікавленим стейкхолдерам. Запропонована система корпоративного менеджменту дозволить покращити ефективність визначення методів й підходів, застосування яких вимагається для реалізації функцій корпоративного менеджменту й стратегічного планування, та прискорить визначення процесів (регламентів) взаємодії між підрозділами, відповідальними за виконання тих чи інших управлінських функцій.

Біографія автора

Н.А. БОЧАРОВА, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

кандидат економічних наук, доцент, кафедра менеджменту

Посилання

Pro zatverdzhennya Pryntsypiv korporatyvnoho urpavlinnya. Zakon Ukrainy vid 22.07.2014 № 955. [About the statement of Principles of corporate management. The Law of Ukraine from 22.07.2014 № 955]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr955863-14#Text [in Ukrainian].

Vasylʹkivsʹkyy, D.M. (2018). Systema korporatyvnoho upravlinnya promyslovymy kholdynhamy [Corporate management system of industrial holdings]. Ekonomika ta upravlinnya pidpryyemstvamy – Economics and business management, 14, 292-300. [in Ukrainian].

Dybach, I.L. (2020). Korporatyvne upravlinnya zakladamy vyshchoyi osvity: teoretyko-metodolohichni aspekty: monohrafiya [Corporate management of higher education institutions: theoretical and methodological aspects: monograph]. Kherson: Publishing house «Helvetyka». [in Ukrainian].

Ihnatyeva, I.A. & Harafonova, O.I. (2013). Korporatyvne upravlinnya [Corporate governance]. Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury. [in Ukrainian].

Kraynik, O.M. (2017). Natsionalʹna modelʹ korporatyvnoho menedzhmentu: osoblyvosti formuvannya [National model of corporate management: features of formation]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 20, 10-14. [in Ukrainian].

Moroz, O.V., Karachyna, N.P. & Khalimon, T.M. (2007). Korporatyvne upravlinnya na pidpryyemstvakh Ukrayiny: postpryvatyzatsiynyy etap evolyutsiyi: Monohrafiya [Corporate governance in enterprises of Ukraine: post-privatization stage of evolution: Monograph]. Vinnytsia: UNIVERSUM-Vinnytsia. [in Ukrainian].

Mostenska, T.L., Novak, V.O., Lutskyy, M.H. & Symonenko YU.H. (2008). Korporatyvne upravlinnya [Corporate governance]. Kyiv: Karavela. [in Ukrainian].

Pohrebnyak, A.Yu. (2018). Yakistʹ korporatyvnoho upravlinnya: henezys ponyattya [The quality of corporate governance: the genesis of the concept]. Pidpryyemnytstvo ta innovatsiyi – Entrepreneurship and innovation, 5, 34-39. [in Ukrainian].

Romanyuk, V.M. (2015). Kontseptualʹnyy analiz teoretychnykh pidkhodiv do sutnosti korporatyvnoho upravlinnya [Conceptual analysis of theoretical approaches to the essence of corporate governance]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 7. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4195 [in Ukrainian].

Smyth, D. (2019). What Is Corporate Management? Management. October 16. Retrieved from: https://bizfluent.com/info-8087507-corporate-management.html

Tsaruk, M. (2018). Sutnistʹ korporatyvnoho upravlinnya: oblikovi aspek¬ty [The essence of corporate governance: accounting aspects]. Instytut bukhhaltersʹ¬koho obliku, kontrolʹ ta analiz v umovakh hlobalizatsiyi – Institute of Accounting, Control and Analysis in the context of globalization, 3-4, 92-100. [in Ukrainian].

Shkilnyak, M. (2018). Menedzhment u systemi korporatyvnoho upravlinnya [Management in the system of corporate governance]. Visnyk Ternopilʹsʹkoho natsionalʹnoho ekonomichnoho universytetu – Bulletin of Ternopil National Economic University, 2, 7-20. [in Ukrainian].

Kenton, W. (2020). PEST Analysis. Corporate finance & accounting. November 14. Retrieved from: https://www.investopedia.com/terms/p/pest-analysis.asp

Nazarchuk, T.V. & Kosiyuk, O.M. (2016). Menedzhment orhanizatsiy: Navchalʹnyy posibnyk [Management of organizations: Textbook]. Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury. [in Ukrainian].

Osovska, H.V., Maslovska, L.TS. & Osovskyy, O.A. (2015). Menedzhment orhanizatsiy: pidruchnyk [Management of organizations: a textbook]. Kyiv: Kondor-Vydavnytstvo. [in Ukrainian].

Bocharova, N.A. (2021). Rozmezhuvannya ponyatʹ «korporatyvne upravlinnya» ta «korporatyvnyy menedzhment» [Distinguishing between the concepts of "corporate governance" and "corporate management"]. Ekonomika transportnoho kompleksu – Economics of the transport complex, 37, 21-35. [in Ukrainian].

Babyak, N.D. & Paskalova, A.H. (2015). Zbalansovana systema pokaznykiv v otsintsi efektyvnosti upravlinnya vytratamy molokopererobnoho pidpryyemstva [Balanced system of indicators in assessing the cost management of a dairy enterprise]. Innovatsiyna ekonomika – Innovative economy, № 4 [59], 87-92. [in Ukrainian].

Pestovska, Z.S. & Hrytsenko, Ye.H. (2017). Formuvannya finansovoyi stratehiyi pidpryyemstva na osnovi modyfikatsiyi systemy zbalansovanykh pokaznykiv [Formation of the financial strategy of the enterprise on the basis of modification of the system of balanced indicators]. Akademichnyy ohlyad – Academic review, 2 (47), 21-31. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-25

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ