ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Я.В. ДОГАДАЙЛО Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1553-0250
  • О.П. ЛЕВЧЕНКО Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine
  • Ю.А. БОДРА Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2021.37.76

Ключові слова:

результативний підхід, економічна результативність, логістична діяльність, діагностика, динамічний норматив

Анотація

У статті на підставі результатів аналізу особливостей сучасних умов господарювання була обґрунтована доцільність використання результативного підходу до управління діяльністю організацій та підприємств. Для забезпечення управління успіхом було удосконалено методичний підхід до діагностики економічної результативності логістичної діяльності на підставі використання методу динамічного нормативу. Запропонований методичний підхід, на відміну від існуючих, дозволяє під час інтегральної оцінки економічної результативності охарактеризувати рівень виконання умови ефективності використання ресурсів під час виконання логістичної діяльності. Для практичної реалізації запропонованого методичного підходу було, по-перше, розроблено алгоритм здійснення інтегральної оцінки методом динамічного нормативу на підставі адаптування методики його реалізації до сутності та змісту складного та багатогранного явища економічна результативність; по-друге, визначено перелік основних показників економічної результативності логістичної діяльності на основі системного підходу, що дозволив сформувати перелік показників, які відображають результати, витрати та ресурси логістичної діяльності у їх взаємозв’язку; по-третє, обґрунтовано динамічний норматив економічної результативності логістичної діяльності на підставі результатів дослідження, проведеного методом аналізу ієрархій. Запропонований динамічний норматив являє собою еталонну модель ефективності використання ресурсів організації для здійснення логістичної діяльності. Для отримання зазначених вище результатів були використані такі методи дослідження: історичний, узагальнення, абстрагування, порівняння, аналогії, моделювання, формалізації, аналізу, синтезу, дедукції, індукції, системний підхід, експертних оцінок, попарного порівняння, аналізу ієрархій та динамічного нормативу. Запропоновані результати досліджень можуть бути використані керівниками, які зацікавлені в організації логістичної діяльності відповідно до вимог успішного розвитку в сучасному бізнес-середовищі.

Біографії авторів

Я.В. ДОГАДАЙЛО, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

кандидат економічних наук, доцент, кафедра менеджменту

О.П. ЛЕВЧЕНКО, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

кандидат економічних наук, доцент, кафедра менеджменту

Ю.А. БОДРА, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

здобувач вищої освіти групи Е-41-17 факультету управління та бізнесу

Посилання

Mereste, U. (Eds.). (1985). Matrix modeling and complex analysis of business results. Tallinn: TPI [in Russian].

Tinits, M.U. (1985). On the formulas for the generalized efficiency comparison coefficient. Matrix modeling and complex analysis of business results. Tallinn: TPI [in Russian].

Pluta, W. (1977). Wielowymiarowa analiza porownawcza w badaniach ekonomacznych: metody taksonomiczne i analizy czynnikowej. [Comparative Multivariate Analysis in Economic Research: Taxonomy and factor analysis methods]. Warszawa: Panstwowe wydawnictwo ekonomiczne [in Polish].

Sheremet, D., & Sajfulin, R.S. (1996). Metodika finansovogo analiza [Financial analysis methodology]. Moscow: INFRA [in Russian].

Fashiev, H.A. (1998). Integral’naja ocenka konkurentosposobnosti gruzovogo avtomobilja [Integral assessment of the competitiveness of a truck.]. Avtomobil’naja promyshlennost’ – Automotive industr, 2, 1-3 [in Russian].

Malhas’jan, L.S. (2007). Upravlenie konkurentosposobnost’ju produkcii promyshlennyh predprijatij [Management of the competitiveness of products of industrial enterprises]. Extended abstract of candidate’s thesis. Krasnodar [in Russian].

Podinovskij, V.V., & Gavrilov, V.M. (1975). Optimizacija po posledovatel’no primenjaemym kriterijam [Optimization according to consistently applied criteria]. Moscow: Sovetskoe radio [in Russian].

Syroezhin, I.M. (1980). Sovershenstvovanie sistemy pokazatelej jeffektivnosti i kachestva [Improving the system of efficiency and quality indicators]. Moscow: Jekonomika [in Russian].

Sustainable Development Goals kick off with start of new year. (2015) news.un.org/en. Retrieved from: https://news.un.org/en/story/2015/12/519172-sustainable-development-goals-kick-start-new-year

THE GLOBAL GOALS. (n.d.). THE GLOBAL GOALS. For Sustainable Development. Retrieved from: https://www.globalgoals.org/

Pro Hlobalni tsili [THE GLOBAL GOALS]. (n.d.). Цілі сталого розвитку. UNITED NATIONS UKRAINE. Retrieved from: http://sdg.org.ua/ua/pro-hlobalni-tsili [in Ukrainian].

Natsionalna dopovid 2017 roku: Tsili staloho rozvytku: Ukraina [National Report 2017: Sustainable Development Goals: Ukraine]. (n.d.). un.org.ua/images. Retrieved from: http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf [in Ukrainian].

Pro tsili staloho rozvytku Ukrainy na period do 2030 roku [On the goals of sustainable development of Ukraine for the period up to 2030]. (2019). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text [in Ukrainian].

Bennett, N., & Lemoine, J.G. (2011). What VUCA Really Means for You. Harvard Business Review, 92, 1/2, 27-35.

Best practice was yesterday. Best thinking is in demand today and tomorrow. (n.d.) vuca-world.org. Retrieved from https://www.vuca-world.org/

Bawany, S. (2017). Leading in a Disruptive VUCA World. Singapore: Centre for Executive Education Pte Ltd (CEE). cee-global.com. Retrieved from: https://www.cee-global.com/.

Jordaan, B. (2018). Leading Organisations in Turbulent Times: Towards a Different Mental Model. Leading in a VUCA World. Retrieved from: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-98884-9_4.

Lehominova, S.V. (2017). Kontseptualni zasady stratehichnoho upravlinnia konkurentnymy perevahamy pidpryiemstv [Conceptual principles of strategic management of competitive advantages of enterprises]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky - Global and national economic problems, 18, 250–255 [in Ukrainian].

Dohadailo, Ya.V., Khamdaui, A., Kononenko, A.V. & Sukonna, N.H. (2020). Rezultatyvnyi pidkhid do upravlinnia pidpryiemstvom v umovakh konkurentsii [The performance approach to managing the enterprise in a competitive environment]. Proceedings from Wissenschaft für den modernen menschen / science for modern human: International scientific symposium (march 30-31, 2020). (pp. 40-46; 160-162). Karlsruhe: NetAkhatAV [in Ukrainian].

Dohadailo, Ya.V. (2015). Vymiriuvannia ekonomichnoi rezultatyvnosti diialnosti pidpryiemstva [Measuring an enterprise economic performance]. Ekonomika transportnoho kompleksu - Economics of the transport complex, 26, 76-89 [in Ukrainian].

Sumets, O.M. (2017). Lohistychni vytraty pidpryiemstv oliino-zhyrovoi haluzi: formuvannia ta otsiniuvannia [Logistic costs of enterprises of oil and fat industry: formation and evaluation]. Kharkiv: Vyd-vo NUA [in Ukrainian].

Luur, H.A. (1987). The use of generalized assessments of economic activity in the analysis of the work of economic objects of different levels of management. Methodological problems of modern statistics. Tallinn: TPI [in Russian].

Saaty, T. L. (2nd ed.). (2001). Decision making with dependence and feedback: the analytic network process: the organization and prioritization of complexity. Pittsburgh: RWS Publications.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-12

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ