МОДЕЛЬ АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • О. KRYVORUCHKO Харківський національний автомобільно-дорожній універси¬тет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002. http://orcid.org/0000-0003-0967-7379

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2020.36.0.129

Ключові слова:

логістичний підхід, логістична діяльність, результативність логістичної діяльності, можливості, результати

Анотація

Забезпечення успішного функціонування підприємств, зниження загаль­них витрат, одержання якісного логістичного обслуговування досягається викорис­танням логістичних підходів, здійсненням результативної логістичної діяльності. У цьому випадку необхідно оцінювати логістичну діяльність, її ефективність та резуль­тативність. Однак у сучасній літературі та практичній діяльності відсутні комплексні моделі оцінювання логістичної діяльності, що потребує їхнього розроблення. У роботі розроблено комплексну модель оцінювання результативності логістичної діяльності як постійного динамічного процесу на підставі використання теоретичних положень загаль­ного управління якістю (TQM) та премій Європейської досконалості якості. Розроблення та стандартизація логістичних процедур дозволяє оцінювати отримані результати не тільки після здійснення логістичної діяльності, але і в оперативному режимі, тобто на кожному окремому етапі її реалізації. Критерії оцінювання результативності логістич­ної діяльності подані двома групами, одна з яких оцінює можливості логістичної системи, а інша результати.

Початком реалізації логістичних процесів є певні обмеження, що є зовнішніми та внутрішніми факторами логістичної діяльності. Процеси логістичної діяльності також розглядають як сукупність логістичних бізнес  і організаційних процесів логістичного менеджменту.

Логістичні бізнес-процеси (взаємопов’язана сукупність операцій і функцій, що перетворюють ресурси підприємства на певний результат, що задається логістичною стратегією) ідентифікуються залежно від специфіки діяльності підприємства. Найбільш розповсюдженими з них є бізнес-процеси постачання, виробництва і збуту.

Організаційні процеси логістичного менеджменту спрямовані на регулювання логістичних операцій, функцій, функціональних сфер різних господарюючих суб’єктів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій і технічних засобів. 

Результати є сукупністю логістичних (витрати, тривалість циклу, якість, задо­волення споживачів тощо) та організаційних результатів (задоволення персоналу, позиція у суспільстві тощо). Комплексність моделі оцінювання результативності логіс­тичної діяльності полягає в поєднанні оцінювання можливостей та результатів, встановленні невідповідностей між максимально можливим та фактичним рівнем з подальшим розробленням заходів щодо покращення відповідних сфер роботи.

Біографія автора

О. KRYVORUCHKO, Харківський національний автомобільно-дорожній універси¬тет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002.

доктор економічних наук, професор, кафедра ме­неджменту

Посилання

Krykavskyi, Ye., Pokhylchenko, O.& Fertch, M. (2017). Lohistyka ta upravlinnia lantsiuhamy postavok [Logistics and supply chain management]. Lviv: Vy-vo Natsionalnoho universytetu «Lviska politekhnika». [in Ukrainian].

Hryhorak, M. Iu. (2017). Intelektualizatsiia rynku lohistychnykh posluh: kontseptsiia, metodolohiia, kompetentnist [Intellectualization of the logistics services market: concept, methodology, competence]: monohrafiia. Kyiv: Sik Hrup Ukraina. [in Ukrainian].

Frolova, L. V. (2005). Mekhanizmy lohistychnoho upravlinnia torhovel­nym pidpryiemstvom [Mechanisms of logistics management of a commercial enterprise]: monohrafiia. Donetsk: DonDUET im. M. TuhanBaranovskoho. [in Ukrainian].

Chornopyska, N. V. (2015). Metodychni pidkhody do otsiniuvannia lohistychnoi diialnosti pidpryiemstva [Methodical approaches to the evaluation of logistics activities of the enterprise]. Visnyk NU "Lvivska politekhnika" Bulletin of Lviv Polytechnic National University, 608. 265–271 [in Ukrainian].

Reshetnik, M., Shumaev, V. (2005). Otsenka izderzhek i effektivnosti funktsionirovaniya logisticheskoy sistemyi predpriyatiya [Estimation of costs and efficiency of the enterprise logistics system]. RIS, 1, 44–47 [in Russian].

Zyiryanov, A., Sinagatullin, T. (2009). Logistizatsiya raspredelitelnyih sis­tem: opredeleniya, otsenka effektivnosti [Distribution system logistics: definitions, performance evaluation]. Resursyi. Informatsiya. Snabzhenie. Konkurentsiya Resources. Information. Supply. Competition. 1. 21–24 [in Russian].

Hadetska, S. V., Serhiienko, O. A.& Matvieieva, O. O. (2017). Pobudova modelei otsinky ta analizu efektyvnosti lohistychnoi diialnosti pidpry­iem­stv na osnovi SWOT-analizu [Construction of models for evaluation and analy­sis of the efficiency of logistics activities of enterprises based on SWOT-analysis]. Biznes-inform Business inform, 1, 292–301. Retrieved from: https://cyberleninka.ru/ article/n/pobudova-modeley-otsinki-ta-analizu-efektiv-nosti-logistichnoyi-diyalnosti-pidpriemstv-na-osnovi-swot-analizu/viewer [in Ukrainian].

Strunin, V. V., Selivonchyk, A. V. (2017). Kompleksnyi analiz lohistych­noi systemy pidpryiemstva ta vyznachennia efektyvnosti vid yii vprovadzhennia [Comprehensive analysis of the logistics system of the enterprise and determining the effectiveness of its implementation]. Efektyvna ekonomika Efficient economy, 1, Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5386 [in Ukrainian].

Kovbasa, O. M., Kholokhorenko, D. S. & Chalyi, D. R. (2019). Aspekty vyznachennia efektyvnosti lohistychnoi diialnosti pidpryiemstva [Aspects of determining the efficiency of logistics activities of the enterprise]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemtsvamy Economics and business management, 3 (20), 242–248. Retrieved from: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/20_2019/38.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-27

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ