ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • O. KRYVORUCHKO Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002., Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0967-7379

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2020.35.0.5

Ключові слова:

логістичний підхід, логістичне управління персоналом, кадрова логістика, система кадрової логістики

Анотація

З метою найбільш ефективного використання персоналу, задоволення потреб підприємства у персоналі та запитів працівників з мінімальними витратами ресурсів та часу доцільним є застосування логістичного підходу. Однак у сучасній літературі та практичній діяльності відсутнє визначення понять логістичного підходу до управління персоналом,  система управління кадровою логістикою є недосконалою тощо. Це ускладнює комплексне вирішення завдань щодо забезпечення підприємства необхідними кадрами певної кваліфікації в необхідний час, в необхідній кількості та в потрібному місці з вигідними для підприємства витратами. У роботі розмежований та встановлений зміст основних понять логістичного підходу до управління персоналом. Логістичне управління персоналом визначено як процес або діяльність, яка підпорядкована визначеній меті, здійснюється в логічній послідовності, безперервно, може бути організована на стратегічному та тактичному рівнях і містить планування, організацію, реалізацію та контроль руху персоналу в логістичній системі. Кадрову логістику  розглядають як процес оптимізації та раціоналізації кадрових потоків з метою їх узгодження з іншими логістичними потоками та підвищення ефективності забезпечення та використання персоналу підприємства.

Сформовано систему кадрової логістики як сукупність трьох підсистем: управління вхідними, внутрішніми та вихідними кадровими потоками. Основними відмінностями цієї системи є кадрові потоки, що розглядаються від підприємства як постачальника роботи до споживача (потенційного або наявного персоналу або персоналу, що звільнюється). Передбачено реалізацію всіх основних функцій управління (планування, організація, розвиток, мотивація і контроль персоналу). До складових системи належить елемент «інформаційна, організаційна та психологічна підтримка». Враховано, що оптимізація кадрових потоків ґрунтується па певній сукупності вихідних положень: кадрова система розглядається як складна система, що має низку підсистем; кожна підсистема володіє власним критерієм оптимальності, що визначає її внутрішні (іманентні) інтереси; функціонування структури є процесом взаємодії цих підсистем.

Перспективи подальших досліджень полягають у розробленні підходів до реалізації відповідних методів управління кадровою логістикою.

Біографія автора

O. KRYVORUCHKO, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002.

доктор економічних наук, професор, кафедра менеджменту

Посилання

Chemekov, V. (2002). Kadrovaya logistika – vzglyad na kar’eru [Personnel logistics – a career perspective]. Tekhnologiya upravleniya Management technology, 12, 25–28. [in Russian].

Kormin, N. (2008). Primenenie kadrovoj logistiki v upravlenii personalom organizacii [Application of personnel logistics in the organization’s personnel management]. Vestnik CHelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta – Bulletin of Chelyabinsk State University, 7 (108), 138–142. Retrieved from: http://lib.csu.ru/vch/108/023.pdf [in Russian].

Serbin, V. (2004). Osnovy logistiki: ucheb. Posobie [Fundamentals of Logistics: Textbook]. Taganrog: TRTU [in Russian].

Melnykova, K. V. (2016). Kadrova lohistyka v systemi suchasnoho upravlinnia trudovymy resursamy [Personnel logistics in the system of modern labor management]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia “Ekonomichni nauky” Scientific Bulletin of Kherson State University. Series «Economic Sciences», 17, 58–60. [in Ukrainian].

Leontieva I. O. (2016). Kadrova lohistyka v systemi upravlinnia vodnotransportnym pidpryiemstvom [Personnel logistics in the water transport enterprise management system]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia “Ekonomichni nauky” Scientific Bulletin of Kherson State University. Series «Economic Sciences», 20, 111–114. [in Ukrainian].

Mishyna, S.V. & Mishyn O.Yu. (2017). Naukovo-teoretychni zasady vprovadzhennia kadrovoi lohistyky v sferi sotsialnoi roboty [Scientific and theoretical principles of personnel logistics implementation at the field of social work]. Mukachivskyi derzhavnyi universytet Mukachevo State University, 12, 492499. Retrieved from: http://economyandsociety.in.ua/journal/12_ukr/83.pdf

Harmash, S. V. (2014) Obgruntuvannia neobkhidnosti zastosuvannia lohistychnoho pidkhodu v systemi upravlinnia personalom pidpryiemstva [Substantiation of necessity of logistic approach application at the personnel management system of the enterprise]. Visnyk NTU “KhPI” Bulletin of NTU «KPI», 65 (1107), 165–170. [in Ukrainian].

Mishyna, C. V. & Mishyn, O. Yu. (2019). Formuvannia systemy upravlinnia dilovoiu kar’ieroiu personalu na zasadakh lohistychnoho pidkhodu [Formation of the system of the personnel business career management on the basis of logistic approach]. Efektyvna ekonomika An efficient economy, 2. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6884. doi: 10.32702/2307-2105-2019.2.34

Kolomyc, O. N., Voznyuk, I. O. & Nesterov V. V. (2019). Kadrovaya logistika v sisteme predpriyatiya [Personnel logistics at the enterprise system]. Nauchnyj vestnik YUIM Scientific Bulletin of YIM. 1, 53–58. [in Russian].

Bondaruk, O. V. (2013). Vykorystannia kadrovoi lohistyky v upravlinni personalom orhanizatsii [The use of personnel logistics at the organization’s personnel management]. Problemy sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv. Seriia “Ekonomika” Problems of socio-economic development of regions. Economy Series, 263 (ХIV), 40–46 [in Ukrainian].

Polishchuk I. (2014). Zastosuvannia lohistychnoi kontseptsii kadrovoho menedzhmentu [Application of the logistic concept of personnel management]. Ukrainska nauka: mynule, suchasne, maibutnie Ukrainian Science: Past, Present, Future, 19/ 2, 186–191. [in Ukrainian].

Hrynko O. V. & Bunetska A. A. (2017). Lohistychnyi pidkhid v upravlinni personalom vitchyznianykh pidpryiemstv [Logistic approach at personnel management of domestic enterprises]. Ekonomika i rehion: nauk. visn. PoltNTU Economics and Region: Scien. Bulletin PoltNTU, 2 (63), 74–79. [in Ukrainian].

Frolova L. V. & Timokhina, O. O. (2013). Lohistychna kadrova systema v systemi upravlinnia kadrovym potentsialom pidpryiemstva [Logistic personnel system at the system of the enterprise human resources management]. Modern directions of theoretical and applied researches. Retrieved from: https://www.sworld.com.ua/konfer30/405.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-25

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ