DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2019.34.0.142

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОНТРОЛЮ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

L. АCHKASOVA

Анотація


Функція контролю дозволяє забезпечувати досягнення поставлених цілей організацією. Це витратна функція, тому питання оцінки ефективності контролю є актуальними. Категорія ефективності є комплексною і багатогранною, цим пояснюється вплив на ефективність контролю багатьох факторів. Незважаючи на активність дискусії щодо ефективності контролю, досі мало уваги приділяється методиці її оцінки. Метою статті є розробка методики оцінки ефективності контролю персоналу підприємства.

Для розробки вищеозначеної методики оцінки були використані методи шкалювання для надання кількісної оцінки якісним показникам і переводу показників до порівняльного вигляду; аналізу ієрархій для визначення значущості критеріїв оцінки ефективності контролю персоналу підприємства; методи порівняння і експертного опитування для порівняння значущості різних критеріїв між собою; метод радара для визначення комплексної оцінки і побудови цільової і фактичної моделі ефективності контролю персоналу підприємства.

      У статті отримала подальший розвиток методика оцінки ефективності контролю, яка на відміну від існуючих має комплексний характер і враховує специфіку роботи різних груп персоналу автотранспортного підприємства: персоналу апарату управління, водіїв і ремонтних робочих.

Отримана методика дозволяє підприємствам підвищити рівень ефективності своєї діяльності, прибуток і конкурентоздатність за рахунок оптимізації функції контролю і підвищення її дієвості, виявити найбільш слабкі місця в існуючій системі контролю і розробити заходи для їх удосконалення.

Отримані результати, що полягають в розробці методики оцінки ефективності контролю персоналу підприємства дозволяють здійснювати подальші дослідження питань оцінки ефективності контролю робіт, що виконуються на підприємстві і визначення тих з них, які негативно впливають на ефективність контролю.

Ключові слова


ефективність контролю; модель ефективності контролю; метод аналізу ієрархій; метод радара; критерії ефективності контролю

Повний текст:

PDF

Посилання


Achkasova, L.M. (2019). Kryterii otsinky efektyvnosti kontroliu pratsivnykiv pidpryiemstva [Criteria for assessing the effectiveness of control of employees of the enterprise]. Ekonomika transportnoho kompleksu - Economy of the transport complex, 33,108-119 [in Ukrainian].

Khomiakov, V.I. Menedzhment pidpryiemstv[Enterprise Management]. PidruchnykyTextbooks. URL: https://pidruchniki.com/15660721/menedzhment/metod_analizu_iyerarhiy_instrument_dlya_priynyattya_rishen_pri_strategichnomu_planuvanni[in Ukrainian].

Kupalova, H.I. Teoriia ekonomichnoho analizu [The theory of economic analysis]. Navchalni materialy onlain - Study materials online. URL: https://pidruchniki.com/13331222/ekonomika/porivnyannya[in Ukrainian].

Osipov, G.V. (2014). Matematicheskie metody v sovremennyh social’nyh naukah [Mathematical methods in modern social sciences]. Studref – Studreff. URL: https://studref.com/391868/sotsiologiya/metody_shkalirovaniya[in Russian].

Mizinceva, M.F. & Sardarjan, A.R. Ocenka personala: bazovyj kurs [Personnel Assessment: Basic Course]. Pidruchnyky dlia studentiv onlain - Online tutorials for students. URL: https://stud.com.ua/50988/menedzhment/kilkisni_metodi_otsinki [in Ukrainian].

Kupalova, H.I. Teoriia ekonomichnoho analizu [The theory of economic analysis]. Navchalni materialy onlain - Study materials online.URL: https://pidruchniki.com/16400221/ekonomika/funktsionalno-vartisniy_analiz[in Ukrainian].

Litvinova, V.O. (2017). Hrafichni metody doslidzhennia u analizi rivnia konkure-ntospromozhnosti produktsii [Graphic research methods in the analysis of the level of product competitiveness]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy. Ser. Infrastruktura rynku - Business Economics and Management. Series. Market infrastructure, 4, 53-56 [in Ukrainian].

Seredynska, V.M. & Zahorodna, O.M. (2012). Konkurentospromozhnist produktsii: znachennia ta sfera zastosuvannia [Product competitiveness: value and scope]. Biznes-inform. Ser. Ekonomika - Business information. Series. Economy, 4, 93-98 [in Ukrainian].

Skibitska, L.I. & Skibitska, O.M. (2007). Menedzhment: Navchalnyi posibnyk [Management: textbook]. K.: Tsentr uchbovoi literatury. [in Ukrainian].

Pantylieiev, V.P. (2008). Vnutrishnohospodarskyi kontrol: metodolohiia ta orhanizatsiia: Monohrafiia [Internal control: methodology and organization]. K.: Informatsiino-analitychne ahenstvo. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ачкасова Л.М. Критерії оцінки ефективності контролю працівників підприємства. Економіка транспортного комплексу. 2019. Вип. 33. С. 108-119

 

Хомяков В.І. Менеджмент підприємств. Підручники: веб-сайт. URL: https://pidruchniki.com/15660721/menedzhment/metod_analizu_iyerarhiy_instrument_dlya_priynyattya_rishen_pri_strategichnomu_planuvanni (дата звернення: 21.10.2019)

 

Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу. Навчальні матеріали онлайн: веб-сайт. URL: https://pidruchniki.com/13331222/ekonomika/porivnyannya (дата звернення: 21.10.2019)

 

Осипов Г.В. Математические методы в современных социальных науках, 2014. Студреф: веб-сайт. URL: https://studref.com/391868/sotsiologiya/metody_shkalirovaniya (дата звернення: 21.10.2019)

 

Мизинцева М.Ф., Сардарян А.Р. Оценка персонала: базовый курс.
Підручники для студентів онлайн: веб-сайт. URL: https://stud.com.ua/50988/menedzhment/kilkisni_metodi_otsinki(дата звернення: 21.10.2019)

 

Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу. Навчальні матеріали онлайн:: веб-сайт. URL: https://pidruchniki.com/16400221/ekonomika/funktsionalno-vartisniy_analiz (дата звернення: 21.10.2019)

 

Літвінова В.О. Графічні методи дослідження у аналізі рівня конкурентоспроможності продукції. Економіка та управління підприємствами. Сер. Інфраструктура ринку. 2017. Вип. 4. С. 53-56.

 

Серединська В.М., Загородна О.М. Конкурентоспроможність продукції: значення та сфера застосування. Бізнес-інформ. Сер. Економіка. 2012. Вип. 4. С. 93-98.

 

Скібіцька Л.І., Скібіцька О.М. Менеджмент: навч.посіб. К.: Центр учбової літератури, 2007. 340с.

 

Пантилєєв В.П. Внутрішньогосподарський контроль: методологія та організація: монографія. Київ: Інформ. аналіт. агенство, 2008. 491с.