DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2019.34.0.99

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАЧАННЯ ВАНТАЖІВ У ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІШАНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

L. VOLYNETS

Анотація


У статті досліджено транспортно-технологічний процес змішаних перевезень вантажів, який передбачає доставку вантажів від пункту відправлення до пункту призначення, якщо для процесу переміщення використовується більше одного виду транспорту.

Доведено, що за останні роки зміни в країні та світі суттєво вплинули на вантажообіг і політику перевезень на автомобільному, залізничному, авіаційному та морському видах транспорту. Для будь-якого виду транспорту в нашій державі актуальним на даному етапі розвитку економіки є завоювання й утримання конкурентних переваг. Саме це є ключовим фактором успіху транспортного підприємства в конкурентній боротьбі. Тому необхідно проводити комплексні заходи, спрямовані на перетворення будь-якого товариства на успішне комерційне підприємство, котре надаватиме якісні транспортні послуги.

Безсумнівно, для всіх видів транспорту України перспективним напрямком є подальший розвиток змішаних перевезень, які користуються попитом як в нашій державі, так і на європейському та світовому ринках. Слід враховувати, що взаємодія різних видів транспорту є не лише основою економіки, а й інтегрує Україну до транспортної системи Європи та Азії.

Виявлено недоліки транспортного комплексу України, які потребують логістичного підходу. Визначено чинники, що негативно впливають на розвиток змішаних перевезень, та обґрунтовано шляхи їх нейтралізації.

Обґрунтовано, що при виборі найбільш пріоритетних напрямків розвитку транспортної галузі уряди європейських країн надають особливого значення забезпеченню чистоти атмосфери, схоронності екології навколишнього середовища від шкідливих викидів, забезпеченню безпеки життєдіяльності людей.

Запропоновано метод мережевого планування, який дозволяє на основі вихідної інформаці, вказати термін початку роботи кожної ланки логістичного ланцюга, обчислити час, необхідний для виконання всього комплексу робіт, виявити критичні роботи, несвоєчасне виконання яких спричиняє зміни в загальному часі виконання усього комплексу, а також некритичні події, невеликі затримки при виконанні яких не позначаються на загальній тривалості роботи всіх ланок транспортного ланцюга.

Ключові слова


логістика; управління ланцюгами постачання; транспортна галузь; змішані перевезення; мережевий графік

Повний текст:

PDF

Посилання


Volynets, L.M. (2016). Vprovadzhennia Khartii yakosti, yak instrumenta pidvyshchennia efektyvnosti lohistychnykh posluh na rynku mizhnarodnykh perevezen [The implementation of Quality Charter as a tool to increase the efficiency of logistics services in the international transport market] Upravlinnia proektamy, systemnyi analiz i lohistyka. Ch.2: Seriia «Ekonomichni nauky» - Project management, systems analysis and logistics. Part 2: Series «Economics», 18, 5-11[in Ukrainian].

Vorkut, T.A., Petunin, A.V. & Tkachuk, L.M. (2017). Naukovo-metodychni pidkhody do upravlinnia zbalansovanym rozvytkom lohistychnykh system mizhnarodnykh transportnykh korydoriv [Scientific methodological approaches to managing the balanced development of international transport corridors logistics systems]. Ekonomika ta upravlinnia na transporti - Economics and management on transport, 5, 94-101[in Ukrainian].

Gurnak, V.M. & Volynets, L.M. (2018). Problemy synkhronizatsii vyrishennia pytan optymizatsii eksportnykh vantazhopotokiv ta rozvytku infrastruktury riznykh vydiv transportu dlia efektyvnoi yikh vzaiemodii[Problems of synchronization of the decision of issues of optimization of export traffic flows and development of infrastructure of different types of transport for their effective interaction]. Zbirnyk naukovykh prats derzhavnoho universytetu infrastruktury ta tekhnolohii. Seriia «Ekonomika i upravlinnia» - Collection of scientific works of the State University of Infrastructure and Technologies. Series "Economics and Management", 41(1), 7-17 [in Ukrainian].

Konventsiya Organizatsii Obedinennykh Natsii o mezhdunarodnykh smeshannykh perevozkakh gruzov, Zheneva, 24 maya 1980 g. [United Nations Convention on International Multimodal Transport of Goods, Geneva, 24 May 1980] (n.d.) ci.uz.gov.ua. Retrieved from:http://ci.uz.gov.ua/org/un/conv80 comb.html.

Konventsiia pro mizhnarodni multymodalni perevezennia vantazhiv [Convention on International Multimodal Freight Transport]. (n.d.) treaties.un.org. Retrieved from: https://treaties.un.org/doc/Treaties/1980/05/19800524%2006-13%20PM/Ch_XI_E_1.pdf [in Ukrainian].

Dmytrychenko, M.F., Vikovych, I.A., Samsin, I.L. & Zinko, R.V. (2012). Mizhnarodni perevezennia [International transportation]. Lviv: Lviv Polytechnic National University [in Ukrainian].

Multymodalni perevezennia: suchasni tekhnolohii [Multimodal transportation: drying of technologia]. Retrieved from: http://www.expresstrans.net/gruzak.html.

Pidlisny,P.I., Patkevich,N.O.& Tsvetov,Yu.V. (2016). Rol konteineryzatsii zmishanykh vantazhnykh perevezen u rozvytku svitovoi torhivli [The role of containerization of mixed freight transport in the development of world trade]. Ekonomichnyi forum - Economic forum, 3, 67-81[in Ukrainian].

Sokolova, O.E. (2014). Teoretychni osnovy orhanizatsii ta rozvytku multymodalnykh perevezen v Ukraini [Theoretical basis of organization and development of multimodal transportation in Ukraine]. Ekonomichnyi prostir - Economic space, 83, 91-103 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Волинець Л.М. Впровадження Хартії якості, як інструмента підвищення ефективності логістичних послуг на ринку міжнародних перевезень. Управління проектами, системний аналіз і логістика. Серія «Економічні науки». 2016. № 18. Ч.2.C. 5-11.

 

Воркут Т.А., ПетунінА.В., Ткачук Л.М. Науково-методичні підходи до управління збалансованим розвитком логістичних систем міжнародних транспортних коридорів. Економіка та управління на транспорті. 2017. Вип. 5.

 

Гурнак В.М., Волинець Л.М. Проблеми синхронізації вирішення питань оптимізації експортних вантажопотоків та розвитку інфраструктури різних видів транспорту для ефективної їх взаємодії. Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Економіка і управління».2018. Вип. 41 (1). С. 7-17.

 

Конвенция Организации Объединенных Наций о международных смешанных перевозках грузов, Женева, 24 мая 1980 г. [Електронний ресурс]. URL: http://ci.uz.gov.ua/org/un/conv80comb.html.

 

Конвенція про міжнародні мультимодальні перевезення вантажів[Електронний ресурс]. URL: https://treaties.un.org/doc/Treaties/1980/05/19800524%2006-13%20PM/Ch_XI_E_1.pdf.

 

Міжнародні перевезення: навч. посіб. / М.Ф. Дмитриченко, І.А. Вікович, І.Л. Самсін, Р.В. Зінько. Львів: Вид-во Львів. політехніка, 2012.308с.

 

Мультимодальні перевезення: сучасні технології. [Електронний ресурс]. URL: http://www.expresstrans.net/gruzak.html.

 

Підлісний П., БрайковськаА. Передумови організації мультимодальних перевезень вантажів вітчизняними операторами на міжнародному ринку транспортних послуг. Економіст. 2011. № 10. С. 64-67.

 

Соколова О.Є. Теоретичні основи організації та розвитку мультимодальних перевезень в Україні. Економічний простір. 2014. № 83. С. 91-103.