DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2018.32.0.152

МЕТОД СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ БУХГАЛТЕРСЬКИХ РАХУНКІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ CVP-АНАЛІЗУ

Ya. DOGADAYLO, A. LABOONSKAYA

Анотація


В статті на підставі аналізу існуючих методів класифікації витрат за критерієм реагування на зміни в обсязі діяльності була обґрунтована доцільність використання в якості інструменту CVP-аналізу метод статистичного аналізу бухгалтерських рахунків. Він дозволяє здійснити класифікацію з урахуванням динамічного характеру середовища підприємства. На підставі розроблених критеріїв були виявлені та усунені недоліки обраного методу. В результаті удосконалено метод статистичного аналізу бухгалтерських рахунків шляхом використання іншого підходу до визначення величин змінних та постійних витрат, що дозволяє максимально враховувати сезонні коливання обсягу діяльності підприємства протягом року. На підставі використання удосконаленого методу були класифіковані витрати підприємств дорожнього господарства на постійні та змінні у постатейному розрізі. Планування та контроль витрат за запропонованими статтями дозволить в будь-який час визначати змінні витрати на одиницю діяльності та постійні витрати без повторного використання методу класифікації витрат. Окрім того в статті уточнено сутність CVP-аналізу в сучасних умовах. Під ним пропонується розуміти інструмент управління процесом досягнення оперативних цілей підприємства шляхом безперервного системного удосконалення роботи підприємства на підставі систематичного відстеження та вивчення залежності між змінами об’єму діяльності, загальними надходженнями від реалізації продукції, витратами та прибутком. Для отримання описаних результатів були використані наступні методи дослідження: логіко-теоретичне узагальнення, абстрагування, порівняння, аналогія, моделювання, формалізація, аналіз, синтез, дедукція, індукція, системний підхід, статистичного аналізу, аналізу бухгалтерських рахунків, прямого розрахунку, графічний, спрощеного статистичного аналізу, конструктивно-аналітичний, статистичний, статистичного аналізу бухгалтерських рахунків. Запропоновані результати досліджень можуть бути використані керівниками підприємств, їх заступниками з економічних питань та працівниками, які зацікавлені в ефективному управлінні підприємством в сучасних умовах.


Ключові слова


постійні витрати; змінні витрати; CVP-аналіз; управління; підприємство

Повний текст:

PDF

Посилання


Drury, C. (2018). Management and Cost Accounting. New Jersey: CENGAGE. (10d ed.). Retrieved from https://www.cengage.co.uk/books/9781473748873/

Atkinson, A.A., Kaplan, E.M., Matsumura, E.M., & Young, S.V. (2012). Management Accounting: Information for Decision-Making and Strategy Execution. (6d ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Golov, S.F. (2018). Upravlins’kyj oblik [Management Accounting]. Kyiv: Centr navchal’noi’ literatury [in Ukrainian].

Kondratova, S.V., & Umrihina, M.V. (2014). Operacionnii analiz kak instrument effektivnogo upravleniya kompaniei v novoi ekonomike [Operational analysis as a tool for effective company management in the new economy]. Ekonomicheskii analiz: teoriya i praktika – Economic analysis: theory and practice, 34(385), 28-35. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/v/operatsionnyy-analiz-kak-instrument-effektivnogo-upravleniya-kompaniey-v-novoy-ekonomike[in Russian].

Horngren, Ch.T., Datar, S.M., & Rajan, M.V. (2015). Cost accounting. A managerial emphasis. (15d ed.). New Jersey: Pearson Education.

Kenneth, A.M., & Wim, A.VdS. (2017). Management Control Systems. Performance Measurement, Evaluation and Incentives. (4d ed.). New York: Pearson.

Mann, R., & Mayer, E. (2004). Controlling for beginners. Profit management system. (Yu.G. Jukova, Trans). Moscow: Finansi i statistika.

Khan, D., & Hungenberg, H. (2005). Cost-oriented controlling concepts. (Yu. L.G. Golovach, M.L. Lukashevich, Trans).Moscow: Finansi i statistika.

Dogadajlo, Ja.V. (2007). Udoskonalennja metodu klasyfikacii’ vytrat na postijni ta zminni [Improvement of the method to classificate the constant costs and variable costs]. Ekonomika transportnogo kompleksu – Economy of the transport complex, 11, 36-49. [in Ukrainian].

Butynec’, F.F., Davydjuk, T.V., & Kanurna, Z.F. et. al. (2005). Buhgalters’kyj upravlins’kyj oblik [Account Management Accounting]. (3d ed.). F.F. Butynec’ (Ed.). Zhytomyr: Ruta. [in Ukrainian].

Vahrushina, M.A. (2011). Upravlencheskii analiz [Management Analysis]. (7d ed.). Moscow: OMEGA [in Russian].

Vahrushina, M.A., & Samarina, M.B. (2010). Upravlencheskii analiz: voprosi teorii, praktika provedeniya [Managerial analysis: theory questions, the practice of realization]. Moscow: Vuzovskii uchebnik, INFRA M [in Russian].

Shirokobokov, V.G., Yanovskii, L.P., & Yanovskaya M.L. (2004). Konstruktivno analiticheskii metod differenciacii zatrat [Constructive-analytical method of cost differentiation]. Upravlenie finansami predpriyatiya – Enterprise Finance Management, 2, 39-46. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Drury C. Management and Cost Accounting [eBook version] / Colin Drury. – [10th Edition]. – New Jersey: CENGAGE, 2018. – 866 p. – Retrieved from https://www.cengage.co.uk/books/9781473748873/

Atkinson A.A. Management Accounting: Information for Decision–Making and Strategy Execution / A.A. Atkinson, R.S. Kaplan, E.M. Matsumura, S.V. Young. – [6th Edition]. –New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2012. — 551 p.

Голов С.Ф. Управлінський облік / Голов С.Ф. – К.: Центр навчальної літератури, 2018. – 400 с.

Кондратова С.В. Операционный анализ как инструмент эффективного управления компанией в новой экономике [Электронный ресурс] / С.В. Кондратова, М.В. Умрихина // Экономический анализ: теория и практика. – 2014. – № 34 (385). – С. 28 – 35. – Режим доступу до журн.: https://cyberleninka.ru/article/v/operatsionnyy-analiz-kak-instrument-effektivnogo-upravleniya-kompaniey-v-novoy-ekonomike

Horngren Ch.T.  Cost accounting. A managerial emphasis/ Ch.T. Horngren, S.M. Datar, M.V. Rajan. – [15th Edition]. –New Jersey: Pearson Education, Inc., 2015. — 940 p.

Kenneth A.M.  Management Control Systems. Performance Measurement, Evaluation and Incentives / A.M.  Kenneth, A.VdS. Wim. – [4th Edition]. –New York: Pearson, 2017. — 773 p.

Манн Р. Контроллинг для начинающих. Система управления прибылью / Р. Манн, Э. Майер ; пер. с немец. Ю.Г. Жукова. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 304 с.

Хан Д. ПиК. Стоимостно-ориентированные концепции контроллинга / Хан Дитгер, Хунгенберг Харальд; [пер. с немец. Л.Г. Головач, М.Л. Лукашевич и др.]. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 928 с.

Догадайло Я. В. Удосконалення методу класифікації витрат на постійні та змінні / Я.В. Догадайло // Економіка транспортного комплексу. – 2007. – Вип. 11. – С. 107–112.

Бухгалтерський управлінський облік / [Бутинець Ф. Ф., Давидюк Т. В., Канурна З. Ф. та інш.] ; за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – [3-є вид.]. – Житомир: Рута, 2005. – 480 с.

Вахрушина М.А. Управленческий анализ: учеб. пособ. / М.А. Вахрушина. – [7-е изд. пер. и доп.].– М.: ОМЕГА – Л, 2011. – 400 с.

Вахрушина М.А. Управленческий анализ: вопросы теории, практика проведения: монография / М.А. Вахрушина, Л.Б. Самарина – М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2010. – 144 с. 

Широкобоков В.Г. Конструктивно-аналитический метод дифференциации затрат / В.Г. Широкобоков, Л.П. Яновский, М.Л. Яновская // Управление финансами предприятия. – 2004. – №2. – С.39–46