DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2018.32.0.75

ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. KRYVORUCHKO, Y. SUKACH

Анотація


В статті розглядаються основні підходи до управління бізнес-процесами підприємства. Управління бізнес-процесами в наш час здебільшого розглядається в контексті реалізації стратегії розвитку та забезпечення конкурентоздатності підприємства і виконується фрагментарно в залежності поставлених цілей керівництвом. Питання оперативного управління бізнес-процесами, тобто на рівні конкретних виконавців, взагалі не вирішується. Дослідження питання оперативного управління бізнес-процесами має важливість як в теоретичному, так і в практичному відношенні. Основною метою дослідження є розробка науково-методичних рекомендацій щодо оперативного управління бізнес-процесами підприємства. Авторами запропоновано процес оперативного управління бізнес-процесами, що відрізняється оцінкою окремих процесів за параметрами тривалість, вартість і якість та розробкою коригуючих і попереджуючих заходів з метою їхнього поліпшення. Також в процесі оперативного управління виділено три інформаційних блоки: блок зовнішньої інформації, блок внутрішньої інформації та блок пам’яті. В блок зовнішньої інформації надходить вся сукупність зовнішньої відносно функціонування бізнес-процесів інформації: інформація про дії конкурентів, про попит на послуги, про вимоги споживачів, про зміни в макросередовищі тощо. Блок внутрішньої інформації зберігає дані про поточний стан підприємства та про зміни у мікросередовищі. Блок пам’яті являє собою збережену інформацію про рівень функціонування бізнес-процесів. Запропоновані науково-методичні рекомендації щодо оперативного управління бізнес-процесами можуть застосовуватися для будь-яких підприємств і організацій. Реалізація запропонованого процесу оперативного управління бізнес-процесами дозволяє виявити проблемні місця в реалізації бізнес-процесів підприємства та визначити в подальшому необхідні коригуючі чи забезпечуючі заходи щодо їхнього поліпшення. 

Ключові слова


процесний підхід до управління; бізнес-процес; система процесного управління; менеджмент бізнес-процесів; оперативне управління бізнес-процесами

Повний текст:

PDF

Посилання


Novak, V.O., Matvieiev, V.V., Bondar, V.P., Karpenko, M.O. et al. (2010). Informatsiini systemy v menedzhmenti: pidruchnyk [Information systems in management: textbook]. К.: Karavelа. [in Ukrainian].

Morshchenok, T.S. (2014). Teoretychni aspekty upravlinnia biznes-protsesamy v konteksti realizatsii stratehii rozvytku pidpryiemstva [Theoretical aspects of business process management in the context of implementation of the enterprise development strategy]. BIZNES-INFORM – BUSINESS-INFORM, 11, 295-302. [in Ukrainian].

Miheenko, K.S. (2010). Upravlinnia biznes-protsesamy pidpryiemstva na osnovi zbalansovanoyi systemy pokaznykiv [Management of business processes of the enterprise on the basis of a balanced system of indicators]. Ekonomika ta konkurentospromozhnist pidpryiemstv – Economics and competitiveness of enterprises, 5, 74-76. [in Ukrainian].

Abdykeev, N.M., Danko, T.P., Ildemenov, S.V., Kyselyov, A.D. et al. (2007). Reynzhynyrynh byznes-protsessov [Business-processes reengineering: textbook]. M.: Eksmo. [in Russian].

Elyferov, V.G., Repyn, V.V. (2004). Biznes-protsessy. Rehlamentatsyia i upravlenye [Business-processes. Regulation and management]. M.: Infra-M. [in Russian]

Tupkalo, V.N., Tupkalo, S.V. (2010). Metodyka optymyzatsyy orhanyzatsyonnoi struktury predpryiatyia na osnove restrukturyzatsyy systemy tekhnolohycheskykh byznes-protsessov [Methodology of optimizing the organizational structure of the enterprise on the basis of restructuring of the system of technological business processes]. Das Management, 4, 25-29. [in Russian].

Bytiukov, S. (2005). Avtomatyzatsyia Skvoznykh Byznes-Protsessov Predpryiatyi S Yspolzovanyem BPEL [Automation of BPEL through-line business processes]. Oracle Magazine/Russkoe izdanye – Oracle Magazine/Russian edition. Retrieved from: http://citcity.ru/11225. [in Russian].

Shevchenko, T.O. (2010). Ohliad ta analiz suchasnykh system upravlinnia naskriznymy biznes-protsesamy [Review and analysis of advanced management systems through business processes]. Systemy obrobky informatsii – Information processing systems, 2(83), 222-224. [in Ukrainian].

Esypova, K.A. (2012). Doslidzhennia metodiv upravlinnia biznes-protsesamy turystychnykh pidpryiemstv [Research methods of business process management of tourism enterprises]. Ekonomichni nauky. Seriya: Ekonomika ta menedzhment – Economic sciences. Series: Economics and Management, 9(34), 1, 111-120. [in Ukrainian].

Esypova, K.A. (2010). Teoretychni zasady upravlinnia biznes-protsesamy turystychnoho pidpryiemstva [The theoretical basis of business process management of tourism enterprises]. Ekonomichni nauky. Seriya: Ekonomika ta menedzhment – Economic sciences. Series: Economics and Management, 7(26), 1, 40-52. [in Ukrainian].

Lipych, L.H., Ivankiv, O.Ya. (2010). Systema upravlinnia yakistiu na pidpryiemstvakh komunalnoho hospodarstva [Quality management system at utilities enterprises]. Visnyk natsionalnoho universytetu Lvivska politekhnika – Bulletin of the National University Lviv Polytechnic, 683, 371-375. [in Ukrainian].

Lisovska, L.S., Ivanets, L.V. (2011). Menedzhment yakosti u systemi produktovykh innovatsii [Quality management in the food innovation system]. Visnyk natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» – Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic", 698, 200-207. [in Ukrainian].

Klymchuk, M.M. (2011). Systema upravlinnia biznes-protsesamy na pidpryiemstvakh alternatyvnoi enerhetyky [System of management of business processes at the enterprises of alternative energy]. Ekonomichni nauky – Economic sciences, 7. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpen/2011_7/39SUB.pdf [in Ukrainian].

Serhieieva, O.V. (2011). Formuvannia stratehichnykh zmin pidpryiemstva na osnovi zbalansovanoi systemy pokaznykiv [Formation of strategic changes on the basis of a balanced system of indicators]. NBU Im. Vernadskoho. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Tiru/2011_31_1/Sergeeva.pdf. с. 3. [in Ukrainian].

Bondarenko, O.N. (2005). Upravlenye proyzvodstvom na osnove sbalansyrovannoi systemy pokazatelei [Production management based on a balanced scorecard]. Rossyiskoe Predprynymatelstvo – Russian business, 11(71), 18-22. Retrieved from: http://www.creativeconomy.ru/articles/7223/. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Інформаційні системи в менеджменті: Підручник / В.О. Новак, В.В. Матвєєв, В.П. Бондар, М.О. Карпенко. – К.: Каравела, 2010. – 536 с.


Морщенок Т.С. Теоретичні аспекти управління бізнес-процесами в контексті реалізації стратегії розвитку підприємства / Т.С. Морщенок // БІЗНЕС-ІНФОРМ. – 2014. – № 11. – С. 295-302.


Міхеенко К.С. Управління бізнес-процесами підприємства на основі збалансованої системи показників / К.С. Міхєєнко // Економіка та конкурентоспроможність підприємств. – 2010. – № 5. – С. 74-76.


Реинжиниринг бизнес-процессов / Н.М. Абдикеев, Т.П. Данько, С.В. Ильдеменов, А.Д. Киселев. – М. : Эксмо, 2007. – 592 с.


Елиферов В.Г. Бизнес-процессы. Регламентация и управление / В. Г. Елиферов, В. В. Репин. Серия: Учебники для программы MBA. – М.: Инфра-М, 2004. – 320 с.


Тупкало В.Н. Методика оптимизации организационной структуры предприятия на основе реструктуризации системы технологических бизнес-процессов / В.Н. Тупкало, С.В. Тупкало // Das Management. – 2010. – № 4. – С. 25 – 29.


Битюков С. Автоматизация сквозных бизнес-процессов предприятий с использованием BPEL [Електронний ресурс] / С. Битюков // Oracle Magazine/Русское издание. – 2005. – Режим доступу до журналу : http://citcity.ru/11225.


Шевченко Т.О. Огляд та аналіз сучасних систем управління наскрізними бізнес-процесами / Т.О. Шевченко // Системи обробки інформації. – 2010. – Вип. 2(83). – С. 222-224.


Єсіпова К.А. Дослідження методів управління бізнес-процесами туристичних підприємств / К.А. Єсіпова // Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент»: зб. наук. праць. Луцький національний технічний університет. – 2012. – Вип. 9(34). – Ч. 1. – С. 111-120.


Єсіпова К.А. Теоретичні засади управління бізнес-процесами туристичного підприємства / К.А. Єсіпова // Економічні науки. Серія: Економіка та менеджмент: Зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 7(26). – Ч. 1. – С. 40 – 52.


Ліпич Л.Г. Система управління якістю на підприємствах комунального господарства / Л.Г. Ліпич, О.Я. Іванків // Вісник національного університету «Львівська політехніка». – 2010. – № 683. – С. 371 – 375.


Лісовська Л.С. Менеджмент якості у системі продуктових інновацій / Л.С. Лісовська, Л.В. Іванець // Вісник національного університету «Львівська політехніка». – 2011. – № 698. – С. 200–207.


Климчук М.М. Система управління бізнес-процесами на підприємствах альтернативної енергетики [Електронний ресурс] / М.М. Климчук // Економічні науки: Зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 7. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpen/2011_7/39SUB.pdf


Сергєєва О.В. Формування стратегічних змін підприємства на основі збалансованої системи показників [Електронний ресурс] /О.В. Сергєєва // НБУ ім. Вернадського. – 2011. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Tiru/2011_31_1/Sergeeva.pdf. с. 3


Бондаренко О.Н. Управление производством на основе сбалансированной системы показателей [Електронний ресурс] / О.Н. Бондаренко // Российское предпринимательство. – 2005. – № 11(71). – С. 18-22. – Режим доступу до журн.: http://www.creativeconomy.ru/articles/7223/