DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2018.32.0.49

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА

А. ОVCHARENKO

Анотація


За сучасних умов найбільш ефективним є застосування процесного підходу до різних сфер діяльності підприємства. Результатом його впровадження в діяльність підприємств стає логістичне управління, предметом якого є логістичні бізнес-процеси. Вони що є неперервною серією задач, вирішення яких здійснюється з метою досягнення певного результату, орієнтуючись на потреби споживача, пов’язані із зміною параметрів розміщення, часу, форми матеріальних, інформаційних і фінансових потоків на підприємствах ланцюга логістики. В статті розглянуто існуючі логістичні бізнес-процеси, підходи до їх класифікації та поставлено мету ідентифікувати логістичні бізнес-процеси автотранспортного підприємства АТП. Проаналізовано методи ідентифікації логістичних бізнес-процесів (моделі ІСО 9000, «Retail-H», Y-CIM, SCOR, Value Reference Model (VRM)). Враховуючи особливості використання розглянутих моделей, специфіки АТП, його місця в логістичному ланцюгу, розроблено гібридний варіант моделі ідентифікації логістичних бізнес-процесів. За основу гібридної моделі ідентифікації ЛБП прийнято SCOR-модель за її основною ідеологією узгодження принципу нерозривності матеріального і інформаційного потоків одночасно з функціональною інтеграцією. Доповнення даної моделі здійснено шляхом застосування класифікації логістичних бізнес-процесів по відношенню до створення цінності (для АТП – процеси постачання, виробництва, збуту) та подальшого опису процесів за системою характеристик. Модель логістичних бізнес-процесів АТП включає процеси планування (Planning), які розподіляють наявні ресурси для задоволення очікуваного попиту. виконання (Execution), які ініціюється попитом (запланованим або поточним), і змінюють стан фізичних продуктів; забезпечення (Enable), тобто процес, який готує, підтримує або управляє інформацією або відносинами, на яких основані процеси планування і виконання. Також SCOR-модель доповнена процесами управління.

Ключові слова


логістика; логістичний бізнес-процес; ідентифікація; планування; підтримка; управління логістичними бізнес-процесами

Повний текст:

PDF

Посилання


Horbenko, O. V. Rozvytok diialnosti lohistychnykh provaideriv v Ukraini [Development of Logistics Providers in Ukraine] [Elektronic resource]. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Upsal/2009_6/09govpau.pdf. [in Ukrainian].

Maliarets, L. M. (2010). Formalizatsiia zadach u kontrolinhu lohistychnoi diialnosti pidpryiemstva: monohrafiia [Formalization of tasks in controlling of logistic activity of enterprise]. Kharkiv: Publishing house KhNEU. [in Ukrainian].

Frolova, L.V. (2004). Lohistychne upravlinnia pidpryiemstvom: teoretyko-metodolohichni aspekty: monohrafiia [Logistic management of enterprise: theoretical and methodological aspects]. Donetsk: DonDUET im. M. Tuhan-Baranovskoho. [in Ukrainian].

Rutkovski, K. Vstup do menedzhmentu lohistyky [Introduction to logistics management]. Retrieved from: http://www.svitppt.com.ua/.../vstup-do-menedzhmentu-logistiki.html. [in Ukrainian].

Krykavskyi, Ye.V. & Kubiva, S. (2008). Ekonomika lohistychnykh system: monohrafiia [Economics of logistics systems: monograph]. Lviv : Publishing house of Natsional University Lvivska politekhnika. [in Ukrainian].

Shevchenko, I.V. (2017). Svitovyi dosvid efektyvnoho zdiisnennia lohistychnykh protsesiv na pidpryiemstvakh [World experience of effective realization of logistic processes on enterprises]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and national problems of economy, 16, 520-524 [in Ukrainian].

Vynohradskyi, M.D., Vynohradska, A.M. & Shkapova, O.M. (2002). Menedzhment v orhanizatsii [Management in organization]. Kyiv: Kondor. [in Ukrainian].

Shyshkin, V.O. & Reshetnova, A.V. (2016). Osoblyvosti optymizatsii systemy upravlinnia lohistychnymy biznes-protsesamy na promyslovykh pidpryiemstvakh [Features of optimization of logistic business processes control system on industrial enterprises]. Ekonomika i suspilstvo – Economy and society, 7, 536-541. [in Ukrainian].

Krykavskyi, Ye.V., Chornopyska, N.V. & Liulchak, Z.S. (2013). Vprovadzhennia protsesnoho upravlinnia u lohistychnu diialnist farmatsevtychnykh pidpryiemstv [Implementation of process management in logistics activities of pharmaceutical enterprises]. Upravlinnia, ekonomika ta zabezpechennia yakosti v farmatsii – Management, Economics and Quality Assurance in Pharmacy, 2(28), 9-16. [in Ukrainian].

Posylkina, O.V., Sahaidak-Nikitiuk, R.V. & Zahorii, H.V. (2011). Lohistychnyi menedzhment farmatsevtychnoho vyrobnytstva [Logistic management of pharmaceutical production]. Kharkiv: NFaU. [in Ukrainian].

Ponomarenko, V.S., Tankov, K.M. & Lepeiko, T.I. (2010). Lohistychnyi menedzhment [Logistic management]. Kharkiv: Publishing house INZhEK. [in Ukrainian].

Shynkarenko, V.G. & Ananko, I. M. (2014). Modeliuvannia lohistychnykh biznes-protsesiv [Modeling of logistics business processes]. Ekonomika transportnoho kompleksu – Economy of the transport complex, 23, 134-144. [in Ukrainian].

Demchenko, A.I. (2014). Podhody k identifikacii biznes-processov logisticheskoj sistemy predprijatija [Approaches to identification of business processes of enterprise logistics system]. Sovremennye nauchnye issledovanija i innovacii – Modern scientific research and innovations, 3. Retrieved from: http://web.snauka.ru/issues/2014/03/31843. [in Russian].

Christopher, M. (2005). Logistics and supply chain management. London: Pearson Education Limited.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Горбенко О. В. Розвиток діяльності логістичних провайдерів в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Горбенко. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Upsal/2009_6/09govpau.pdf.

Малярець Л. М. Формалізація задач у контролінгу логістичної діяльності підприємства: монографія / Л. М. Малярець, Г. Л. Матвієнко-Біляєва. – Харків : Видавництво ХНЕУ, 2010. – 227 с.

Фролова Л.В. Логістичне управління підприємством: теоретико-методологічні аспекти: монографія / Л. В. Фролова. – Донецьк : ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2004. – 161 с.

Рутковскі K. Вступ до менеджменту логістики / K. Рутковскі. – Режим доступу: http://www. svitppt.com.ua/.../vstup-do-menedzhmentu-logistiki.html

Крикавський Є. В. Економіка логістичних систем : монографія / Є. В. Крикавського, С. Кубіва. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 595 с.

Шевченко І.В. Світовий досвід ефективного здійснення логістичних процесів на підприємствах / І.В. Шевченко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – Випуск 16. – С. 520-524.

Виноградсъкий М.Д. Менеджмент в організації: навчальний посібник / М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шкапова. – К. : Кондор, 2002. – 654 с.

Шишкін В.О. Особливості оптимізації системи управління логістичними бізнес-процесами на промислових підприємствах / В.О. Шишкін, А.В. Решетньова // Економіка і суспільство: Мукачівський державний університет. – 2016. – Вип. № 7. – С. 536-541.

Крикавський Є.В. Впровадження процесного управління у логістичну діяльність фармацевтичних підприємств / Є.В. Крикавський, Н.В. Чорнописька, З.С. Люльчак // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2013. – № 2(28).  – С. 9-16.

Логістичний менеджмент фармацевтичного виробництва: монографія / О.В. Посилкіна, Р.В.Сагайдак-Нікітюк, Г.В. Загорій та ін. – Х. : НФаУ, 2011. – 772 с.

Пономаренко В. С. Логістичний менеджмент: Підручник / В. С. Пономаренко, К. М. Таньков, Т. І. Лепейко. За ред. д-ра екон. наук, проф. В. С. Пономаренка. – X.: ВД «ІНЖЕК», 2010. – 440 с.

Шинкаренко В.Г. Моделювання логістичних бізнес-процесів / В. Г. Шинкаренко, І. М. Ананко // Економіка транспортного комплексу. – 2014. – Вип. 23. – С. 134-144.

Демченко А.И. Подходы к идентификации бизнес-процессов логистической системы предприятия / А.И. Демченко // Современные научные исследования и инновации. – 2014. – № 3. – Режим доступу: http://web.snauka.ru/issues/2014/03/31843.

Christopher M. Logistics and supply chain management. – London: Pearson Education Limited, 2005. – 89 p.