DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2018.32.0.17

ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО УДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА

O. KRYVORUCHKO

Анотація


Розглянуто існуючі методи удосконалення бізнес-процесів підприємства. Використання короткострокових методів більшою мірою орієнтовано на вдосконалення фрагментарних процесів у рамках функціонально-спеціалізованих структур управління з метою їх уніфікації та стандартизації в рамках ІSО. Найбільше розповсюдження мають в концепції загального управління якістю (TQM). Реалізація довгострокових методів здебільшого орієнтована на внесення значних змін у наявні бізнес-процеси і проектування нових їх видів, що відповідатимуть динаміці зовнішнього середовища. Запропоновано науково-методичні рекомендації щодо реалізації інтегрованого підходу до удосконалення бізнес-процесів, що передбачають використання методів системи менеджменту якості, безперервного менеджменту процесів та за необхідності впровадження реінжинірингу. Підхід ґрунтується на реалізації двох кіл. Перше коло передбачає таку послідовність дій: впровадження системи менеджменту якості та застосування відповідно її методів; застосування безперервного менеджменту процесів; реінжиніринг бізнес-процесів у вигляді систематичного виду – редизайн бізнес-процесів. Друге коло пов’язане з реалізацією реінжинірингу "з чистого аркушу" та передбачає: реінжиніринг; оптимізацію системи менеджменту якості та впровадження безперервного менеджменту процесів. Модель реалізації інтегрованого підходу до удосконалення бізнес-процесів ґрунтується на циклі Шухарта–Демінга (PDCA "Plan-Do-Check-Act" з врахуванням та акцентуванням уваги на діях з мотивації персоналу (М – motivation), враховуючи провідну роль у реалізації будь-яких методів та змін. В межах інтегрованого підходу сформовано систему доцільних методів удосконалення бізнес-процесів відповідно етапам їх удосконалення та циклу PDMCA. Запропонований підхід дозволить забезпечити системність опису, ідентифікації всіх аспектів діяльності підприємства; можливість прогнозування його поведінки з урахуванням дії факторів конкурентного середовища.

Ключові слова


бізнес-процеси; методи удосконалення бізнес-процесів; інтеграція методів; реінжиніринг; система менеджменту якості

Повний текст:

PDF

Посилання


Harrinhton, D. (2002). Optimizatsiia biznes-protsessov: documen­tirovaniie, analiz, upravlenie, optimizathiia [Optimization of business-processes: documentation, analysis, management, optimization]. Saint Petersburg: ABC BMikro [in Russian].

Andersen, B. (2003). Biznes-protsessy. Instrumenty sovershenstvovaniya [Business processes. Tools for improvement]. Moscow: RIA Standartyi i kachestvo [in Russian].

Hammer, M. & Champi, Dzh. (1977). Reinzhiniring korporacij: manifest revoljucii v biznese [Reengineering of corporations: the manifest of revolution in business]. SPb.: Izd-vo S-Peter. un-ta, Sankt-Peterburg [in Russian].

Eliferov, V.G. & Repin, V.V. (2006). Biznes-protsessy: reglamentatsiya i upravlenie [Business processes: regulation and management]. Moscow: Infra-M. [in Russian].

Repin, V.V. & Eliferov, V.G. (2004). Protsessnyiy podhod k upravleniyu. Modelirovanie biznes-protsessov [Process approach to management. Business Process Modeling]. Moscow: RIA Standartyi i kachestvo [in Russian].

Sheer, A.V. (1999). Biznes-protsessy. Osnovnyie ponyatiya. Teoriya. Metodyi [Business processes. The basic concepts. Theory. Methods]. Moscow: Vest-MetaTehnologiya [in Russian].

Oikhman, E.H. & Popov E. M. (1997) Reinzhynirinh byznesa: reinzhynirinh orhanyzatsiy i ynformatsyonnye tekhnolohii [Business reengineering: reengineering organizations and information technology]. Moscow: Finansy i statistika [in Russian].

Robson, M. & Ullakh, F. (1997). Prakticheskoe rukovodstvo po reinzhiniringu biznes-protcessov [Practical Guide to Business Process Reengineering]. Per. s angl. Moscow: IuNITI [in Russian].

Ippolitova, I.Ya. (2016) Efektuwnist zdisnennia reinzhiniringu bisnes-prozesiv na pidpruemstvi [Effectiveness of the implementation of business process reengineering at the enterprise]. Globalni ta nachionalni problemy ekonomiky – Global and national problems of Economics, 13, 264-270 [in Ukrainian].

Havrylchenko, O.V. (2018). Udoskonalennia biznes-protsesiv pidpryiemstva z vykorystanniam metodiv ekspertnoho analizu [Improvement of business processes of the enterprise using expert analysis methods]. Ekonomika i suspilstvo, 16, 270-276 [in Ukrainian].

Krivoruchko, O.N. (2015). Integratciia metodov sovershenstvovaniia biznes-protcessov predpriiatiia [Integration of business process improvement methods]. Ekonomіka transportnogo kompleksu – Economics of the transport complex, 25, 7-20 [in Russian].

Lutska, T.V. (2011). Metodychni pidkhody do upravlinnia biznes protsesamy pidpryiemstv sfery posluh [Methodological approaches to managing business processes at the services sector enterprises]. Ekonomika APK – Economics of AC, 4, 49-53 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Харрингтон Д. Оптимизация бизнес-процессов: документирование, анализ, управление, оптимизация / Д. Харрингтон. – СПб. : АЗБУКА БМикро, 2002. – 314 с.

Андерсен Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования [Текст] / Бьерн Андерсен; пер с англ. С. В. Ариничева; науч. ред. Ю. П. Адлер. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2003. – 272 с.

Хаммер М., Чампи Дж. Реинжиниринг корпораций: манифест революции в бизнесе / М. Хаммер, Дж. Чампи. – СПб.: Изд-во С-Петер. ун-та, 1977. – 160 с.

Елиферов В. Г. Бизнес-процессы: регламентация и управление [Текст]: учеб. пособие / В. Г. Елиферов, В. В. Репин; Институт экономики и финансов «Синергия». – М.: Инфра-М, 2006. – 318 с.

Репин В. В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов [Текст] / В. В. Репин, В. Г. Елиферов. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2004. – 408 с.

Шеер А. В. Бизнес-процессы. Основные понятия. Теория. Методы. Издание 2-е, переработанное и дополненное. / Пер. с англ. Михайлова Н. А. – М.: Весть –МетаТехнология, 1999. – 151 с.

Ойхман Е. Г. Реинжиниринг бизнеса: реинжиниринг организации и информационные технологии / Ойхман Е. Г., Попов Э. М. – М. : Финансы и статистика, 1997. –345 с.

Робсон М. Практическое руководство по реинжинирингу бизнес-процессов: Пер. с англ. / Робсон М., Уллах Ф. – М.: ЮНИТИ, 1997. – 322 с.

Іпполітова І.Я. Ефективність здійснення реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві / І.Я. Іпполітова // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – № 13. – С. 264–270.

Гаврильченко О.В. Удосконалення бізнес-процесів підприємства з використанням методів експертного аналізу / О.В. Гаврильченко // Економіка і суспільство. – 2018. – Вип. 16. – С. 270–276.

Криворучко О.Н. Интеграция методов совершенствования бизнес-процессов предприятия / О. Н. Криворучко // Економіка транспортного комплексу. – 2015. – Вип. 25. – С. 7–20.

Луцька Т.В. Методичні підходи до управління бізнеспроцесами підприємств сфери послуг / Т.В. Луцька // Економіка АПК. – 2011. – № 4. – С. 49–53.