DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2018.32.0.5

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИНЦИПІВ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

V. SHYNKARENKO

Анотація


Кожний вид діяльності для того щоб бути ефективним повинен мати теоретичне обґрунтування. Головне, в останньому є наявність принципів – правил, основних переконань, поглядів на речі й т.п.. Аналіз існуючих точок зору на склад принципів управління конкурентоспроможністю підприємств показав, що пропонований різними авторами перелік принципів не корелюють один з одним, при представленні переліку принципів не вказується метод і ознака(і) їх виділення; зі складу принципів важко виділити ті з них, які слід використовувати для окремих елементів процесу управління конкурентоспроможністю підприємства.

Метою статті є обґрунтування складу принципів управління конкурентоспроможністю підприємства в цілому і його складових елементів. Для вирішення цієї задачі пропонується використовувати диференційований підхід – визначення принципів окремо для кожного елемента процесу управління конкурентоспроможності підприємства. У якості елементом процесу управління пропонується: розробка бачення, формування місії, установлення цілей, аналіз зовнішнього середовища функціонування підприємства, аналіз потенціалу підприємства, установлення альтернатив і проблем розвитку підприємства, установлення плану-завдання кожної стратегічної одиниці бізнесу (СЕБ),виявлення конкурентних переваг кожної СЕБ, складання стратегії і її доробка, реалізація стратегії, контроль і координація реалізації стратегії, оцінка рівня конкурентоспроможності.

Аналіз сутності кожного елементів процесу управління дозволив установити  необхідні принципи управління по кожному елементу й підприємству в цілому. Використання представлених принципів дозволить дослідникам приймати ефективні і якісні рішення по управлінню конкурентоспроможністю підприємств.

Ключові слова


вид діяльності; принцип; управління; конкурентоспроможність; підприємство

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bolshoi Ekonomicheskii Slovar [Great Economic Dictionary] (2002).

Pod red. A.N. Fzrialssana. Moskow: Instutut novoi ekonomiki, 1280. [in Russian].

Fatkhutdinov, R. A. (2004). Upravleniia konkurentosposobnostu orhani-zatsii: Ucheb. Posobie [Management of competitiveness of organizations: Textbook]. Moskov: Izdatelstvo Ekonomika, 544. [in Russian].

Klimenko, S.L., Omelchenko, T.V. & Barabas, D.O. (2008). Upravleniia konkurentospromognistu pidpryiemstva: Ucheb. рosobiе [Managing the competi-tiveness of the company: Textbook]. Kuyv: KNEU, 520. [in Ukrainian].

Gavrish, A.D., Kukharuk, O.A. (2013). Printsipi upravlenia rivnem konkyrentosposobnostu pidpryiemstva [Principles of managing competitiveness of enterprises]. Elektronne Naukove Fakhove Vidannya Efectyvna ekonomika –

Efficient economics. Dnipropetrovsk State Agrarian-Economic University, 2.269. [in Ukrainian].

Alabushev, D. B., Bayeva, D.A., Buynov, A.S., Butrin, A.G., Weisman, E.D. et al. (2010). Upravleniia konrerentosposobnostu promushlenogo predpriyatiya: metodologiya, metody, modeli [Managing the competitiveness of an industrial enterprise: methodology, methods, models]. Moscow: Izdatelstvo Ekonomika, 269. [in Russian].

Martinenko, M.M (2003). Osnovy menedgmentu: Uchebnik. [Funda­mentals of Management: Textbook]. Kuyv: Karavella, 496. [in Ukrainian].

Khmil, F.I. (2003). Osnovy menedgmentu: Pidruchnuk. [Basics of management: Textbook]. Kuyv: Academidav, 608. [in Ukrainian].

Shinkarenko, V. G. (2017). Sustema upravleniia konkurentosposob-nosobnostu avtotransportnogo predpriatia [A system for managing the competitiveness of a motor transportation company]. Collective monograph Theoretical, Methodological and Practical Aspects and Competitiveness of the Company. Pod red. prof. O.G. Yamkovogo. Odesa: Atlant, 65-97. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. – М. : Институт новой экономики, 2002. – 1280 с.


Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организаций : Учебное пособие / Р.А. Фатхутдинов. – М. : Изд-во Эскимо, 2004. – 544 с.


Управління конкурентоспроможністю підприємства: Навчальний посібник / С.Л. Клименко, Т.В. Омельченко, Д.О. Барабась, О.С. та ін. – К. : КНЕУ, 2008. – 520 с.


Гавриш О.А. Принципи управління рівнем конкурентоспроможності підприємств / О.А. Гавриш, А.Д. Кухарук // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка», Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – 2013. – № 2.


Управление конкурентоспособностью промышленного предприятия: методология, методы, модели / Д.Б. Алабушев, Д.А. Баева, А.С. Буйнов, А.Г. Бутрин, Е.Д. Вайсман и др. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2010. – 269 с.


Мартиненко Н.М. Основы менеджмента: Учебник. – К.: Каравелла, 2003. – 496 с.


Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник / Ф.І. Хміль. К.: Академвидав, 2003. – 608 с.


Шинкаренко В. Система управления конкурентоспособностью автотранспортного предприятия / В.Г. Шинкаренко // Колективна монографія «Теоретичні, методологічні та практичні аспекти конкурентоспроможністю підприємств» За загальної редакцією професора О.Г. Янкового. Одеса. Атлант, 2017. – 517 с.