DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2016.28.0.108

ЕКСПРЕС-ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

L. АCHKASOVA

Анотація


В статті вирішуються питання аналізу існуючих підходів до оцінки ефективності управління підприємством. Основна мета статті полягає в удосконаленні методичного підходу до експрес-оцінки ефективності управління підприємством за рахунок застосування нормативної системи показників. Вона дозволяє упорядкувати показники шляхом присвоєння їм відповідних закономірностей співвідношення темпів їх росту. В роботі обґрунтовано застосування нормативної системи показників, запропонована така система, яка відповідає правилам її побудови. На її основі проведений аналіз звітних даних автотранспортного підприємства і зроблені висновки про рівень ефективності управління на підприємстві.  Стаття містить описання кроків та результат експрес-оцінки. Методика дозволяє швидко отримати результат оцінки, визначити напрямки покращення управління і не потребує великої кількості вихідної інформації для розрахунків.

Ключові слова


ефективність управління підприємством; нормативна система показників; ранговий метод

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Мересте У. Матричная концепция изучения экономической эффективности / У. Мересте // Изучение эффективности производства. – Таллинн : ТПИ, 1981. – С. 15-37


Лафта Дж. К. Эффективность менеджмента организации / Лафта Дж. К. Учебное пособие. – М. : Русская Деловая Литература, 2009. – 320 с.


Тищенко А.Н. Экономическая результативность деятельности предприятий : монография / Тищенко А.Н., Кизим Н.А., Догадайло Я.В. – Х. : ИД «ИНЖЭК», 2005. – 144 с.


Каплан Р. С. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Каплан Р. С., Нортон Д. П. – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004. – 320 с.


Мазур И. И. Эффективный менеджмент / под общей ред. И.И. Мазура. – М. : Высшая школа, 2013. – 555 с.


Сыроежин И. М. Совершенствование системы показателей эффективности и качества / И. М. Сыроежин. – М. : Экономика, 1990. – 192 с.


Высочина М.В. Аналіз методів оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства [Електронний ресурс] http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/KNP/161/knp161_86-89.pdf


Синк, Скотт Д. Управление производительностью: планирование, измерение и оценка, контроль и повышение / Синк, Скотт Д. – М. : Прогресс, 1999. – 528 с.