DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2016.28.0.84

ОСНОВИ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ

O. KRYVORUCHKO

Анотація


Розглянуті теоретичні аспекти логістичного управління якістю як інтеграції логістичного менеджменту і базових положень управління якістю, що реалізовуються на основі концепції Total Quality Management. Логістичне управління якістю спрямоване на виробництво продукції (послуг) з урахуванням вимог споживачів і норм на основі підвищення ефективності використання наявних у розпорядженні матеріальних, фінансових, інформаційних і кадрових ресурсів.

Виділені основні ідеї логістичного підходу до управління якістю: 1) інтеграція логістики підприємства і управління якістю на основі методології загальної кібернетичної теорії систем; 2) процесний підхід до логістичного потоку і потоку формування якості; 3) принцип комплексності; 4) загальний акцент в організації матеріальних потоків і якості як потоку; 5) необхідність встановлення оптимального рівня обслуговування клієнтів (під клієнтом розуміється будь-який споживач товарів, робіт, послуг, пропонованих підприємством на ринку); 6) принцип взаємозв'язку і взаємовпливу процесів логістичного ланцюга; 7) необхідність створення і підтримки ділових, партнерських стосунків з іншими підприємствами.

Ключові слова


логістика; управління якістю; логістичне управління якістю; транспортна послуга; процеси; потік

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гиссин В.И. Управление качеством (2-е издание). – М. : ИКЦ "МарТ", Ростов-н/Д: Издательский центр "МарТ", 2003. – 400 с.


Всеобщее управление качеством : учебник для вузов / О.П. Глудкин, Н.М. Горбунов, А.И. Гуров, Ю.В. Зорин ; под ред. О.П. Глудкина. – М.: Радио и связь, 1999. – 600 с.


Сачков И.Ю. Концепция логистического управления качеством технологического процесса / И.Ю Сачков, Д.В. Антипов, Ю.Г. Гущян // Вестник Южно-уральского государственного университета. Серия: Экономика и Менеджмент. – Выпуск № 44 (303), 2012.


Самсонова М. В. Всеобщее управление качеством : учебное пособие / М. В. Самсонова. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 232 с.

Плоткин Б. К. Логистический менеджмент и концепция TQM : учебное пособие / Б. К. Плоткин. – С.Пб. : Изд-во СПбГЭУ, 2014. – 63 с.

Воробьев Д.О. Применение стандартов логистики в управлении качеством. – Режим доступа: http://quality.eup.ru/materialy13/log-uk.htm


Гушян Ю. Г. Логистический подход к обеспечению качества изготовления деталей машин // Управление, вычислительная техника и информатика. – Режим доступа : http://izdat.istu.ru/index.php/vestnik/article/ download/2163/931


Иванов С.В. Влияние логистики транспортной компании на качество оказываемых услуг // Евразийский международный научно-аналитический журнал проблемы современной экономики, n 2 (34), 2010. - Режим доступа: http://www.m-economy.ru/art.php?nartid=3130

Колобов А.А. Менеджмент высоких технологий. Интегрированные производственно-корпоративные структуры: организация, экономика, управление, проектирование, эффективность, устойчивость / А.А. Колобов, И.Н. Омельченко, А.И. Орлов. – М. : Издательство «Экзамен», 2008. – 621 с.

Криворучко О.М. Менеджмент якості на підприємствах автомобільного транспорту: теорія, методологія і практика : [монографія] / Оксана Миколаївна Криворучко. – Х. : Вид-во ХНАДУ, 2006. – 404 с.

Иващенко Т.И. Оптимизация процессов в транспортной логистике / Т.И. Иващенко // Ученые заметки ТОГУ: электронное научное издание. – 2015. – Том 6, № 1. - С. 224 – 228.

Управление процессами в транспортных логистических системах : учеб. пособие / В.М. Беляев, Л.Б. Миротин, А.Г. Некрасов, А.К. Покровский; под общ. ред. А.Г. Некрасова. - М.: МАДИ, 2011. - 128 с.

Pfohl H. Ch. Systemy logistyczne. Biblioteka Logistyke / H. Ch. Pfohl. – Poznań, 1998. – 420 s.