DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2016.28.0.52

МЕТОДИ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ В ПІДПРИЄМСТВІ

Ya. DOGADAYLO

Анотація


В статті вирішується питання аналізу та систематизації існуючих методів бюджетного планування та вибору найбільш доцільних для використання в підприємствах дорожнього господарства. Основна мета дослідження полягає в уточненні класифікації існуючих методів бюджетного  планування  шляхом ретельного аналізу їх сутності, переваг і недоліків та обґрунтуванні видів методів бюджетування доцільних для використання підприємствами дорожнього господарства. В роботі уточнено сутність поняття «метод бюджетного планування» та удосконалено класифікацію методів бюджетного планування шляхом додавання цільового методу до ознаки вихідна база бюджетного планування та експериментально-дослідного, експертних оцінок та комплексного методів до ознаки спосіб розрахунку планових бюджетних показників. Запропонована класифікація дозволить комплексно охопити існуючи методи бюджетного планування та більш всебічно здійснювати планування діяльності з урахуванням не тільки існуючих тенденцій розвитку підприємства або їх відсутності, але і цільового розвитку підприємства, останнє відповідає вимогам управління підприємством в умовах ринку. На основі аналізу специфіки функціонування та принципів бюджетування для підприємств дорожнього господарства були обрані найбільш доцільні для використання методи бюджетного планування за кожною з шести ознак класифікації. Для класифікації та вибору методів бюджетного планування, доцільних для використання підприємствами дорожнього господарства, було застосовано наступні методи дослідження: абстрагування, логіко-теоретичне узагальнення, аналогії, моделювання, формалізація, аналіз, синтез, дедукція та індукція. Запропоновані результати досліджень можуть бути використані керівниками, їх заступниками з економічних питань та працівниками, які зацікавлені в дійовому впровадженні бюджетування в підприємстві. Застосування запропонованої класифікації методів та реалізація обраних методів бюджетного планування забезпечить підприємствам здійснення бюджетування згідно його принципам, що дозволить запобігти типових помилок бюджетування в сучасних умовах.

Ключові слова


бюджетування; метод; бюджетне планування; підприємство; класифікація; дорожнє господарство; вибір

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Догадайло Я.В. Теоретичні основи бюджетування на підприємстві / Я.В. Догадайло // Эффективные подходы к развитию предприятий, отраслей, комплексов. В 3 книгах. К. 2 : монография. – Одесса : КУПРИЕНКО СВ, 2013. – С. 46-63.


Меренкова Л.О. Види бюджетів підприємства та методи бюджетного планування [Електронний ресурс] / Л.О. Меренкова, О.І. Матюшенко // Коммунальное хозяйство городов. Научно-технический сборник. – 2007. - № 77. – С. 381-388. - Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/409/1/381-388_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf


Хруцкий В.Е. Внутрифирменное бюджетирование : Настольная книга по постановке финансового планирования / В.Е. Хруцкий, В.В. Гамаюнов. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 464 с.


Кузьмін О.Є. Бюджетування на підприємстві / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – К. : Кондор, 2008. – 312 с.


Догадайло Я.В. Вибір методів бюджетування підприємств дорожньої галузі / Я.В. Догадайло // Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2009». – Одесса : Черноморье, 2009. – Том 6. Экономика. – С. 14-16.


Мельник О.Г. Бюджетування в системі управління підприємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 „Економіка, організація і управління підприємствами” / О. Г. Мельник. — Львів, 2004. — 30 с.


Мельник О.Г. Методи бюджетного планування / О.Г. Мельник // Фінанси України. – 2003. - № 12. – С. 37-46.


Голов С.Ф. Управленческий учет / Голов С.Ф. - Х. : Фактор, 2009. – 784 с.


Савчук В.П. Управление прибылью и бюджетирование / Савчук В.П. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. – 432 с.


Аньшин В.М. Бюджетирование в компании: Современные технологии постановки и развития : учебн. пособ. / Аньшин В.М., Царьков И.Н., Яковлева А.Ю. – М. : Дело, 2005. – 240 с.


Бюджетирование: шаг за шагом / [Е. Добровольский, Б. Карабанов, П. Боровков и др.]. – С.Пб. : Питер, 2007. – 448 с.


Немировский И.Б. От стратегии до бюджета – пошаговое руководство / И.Б. Немировский, И.А. Старожукова. – М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2006. – 512 с.


Щиборщ К.В. Бюджетирование деятельности промышленных предприятий России / Щиборщ К.В. – М. : Дело и Сервис, 2004. – 592 с.


Марченко Е.М. Постановка бюджетирования и процесс развития информационной системы управления производственными предприятиями / Е.М. Марченко, С.В. Михайленко // Економіка підприємства. – 2005. - № 11. – С. 30.


Самочкін В.Н. Бюджетування як інструмент управління промисловим підприємством / В.Н. Самочкін, А.А. Калюкин, О.А. Тимофєєва // Фінанси України. – 2004. - № 12. – С. 55-59.


Гольдштейн Г.Я. Экономический инструментарий принятия управленческих решений. Основной бюджет фирмы. Система бюджетирования, ее роль в менеджменте / Г.Я. Гольдштейн, А.Н. Гуц. – Таганрог : Управленческий Портал. – 1999-2002. – 456 с.


Партин Г.О. Бюджетування у системі управління витратами підприємства / Г.О. Партин // Фінанси України. – 2003. - № 5. – С. 50-54.


Контроллинг как инструмент управления предприятием / [Ананькина Е.Л., Данилочкин С.В., Данилочкина Н.Г. и др.] ; под ред. Н.Г. Данилочкиной. – М. : ЮНИТИ, 2004. – 279 с. 


Качагіна Л.В. Бюджетування як найбільш ефективний напрямок фінансового менеджменту [Електронний ресурс] / Л.В. Качагіна // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. – 2009. - № 4 (20). – С. 65-69. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vkei/2009_4/15.pdf


Ілляшенко Т.О. Бюджетування як напрямок удосконалення системи управління діяльністю підприємств [Електронний ресурс] / Т.О. Ілляшенко, К.В. Іл­ляшенко, М.В. Скобенко // Вісник СумДУ. Серія «Економіка» – 2012. - № 3 – С. 36-44. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/VSU_ekon/2012_3/12toiudp.pdf


Меренкова Л.О. Критичний аналіз системи методів бюджетного і фінансового планування на підприємстві [Електронний ресурс] / Л.О. Меренкова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2009. - № 26. – С. 106-110. - Режим доступу: file:///G:/Chrome/Downloads/critical-analysis-of-budgetary-system-methods-and-enterprises-financial-planning.pdf


П’ятничук І.Д. Систематизація підходів до визначення принципів і методів бюджетування [Електронний ресурс] / І.Д. Пятничук // Науково-інформаційний вісник ЕКОНОМІКА. – 2015. - № 12. – С. 228-236. - Режим доступу: http://visnyk.iful.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/34-12-15.pdf


Большой Энциклопедический словарь [Электронный ресурс] // Академик. - Режим доступу: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/196602


Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] / [ред. Д.Н. Ушаков]. – М. : Гос. ин-т "Сов. энцикл."; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935-1940. (4 т.) - Режим доступу: http://ushakova-slovar.ru/description/metod/29675


Дорожнє виробництво. Організація, планування і управління: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / І.В. Кіяшко, М.С. Стороженко, В.М. Зінченко, Є.Д. Прусенко. – Х. : ХНАДУ, 2003. – 216 с.


Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради. – 2010. - № 50-51. – Ст. 572. - С. 1778 (з подальшими змінами і доповненнями). - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17