DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2016.28.0.41

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ

V. SHYNKARENKO, V. MALOV

Анотація


Розглянуті існуючі підходи до обґрунтування інноваційної діяльності як об’єкта управління: виділення об’єкта як системи із зовнішнього середовища; представлення його як сукупності процесів; встановленні їх переваги і недоліки.

Запропоновано обґрунтування і візуальне представлення об’єкта управління інноваційної діяльності підприємства поєднанням процесного підходу з функціональним. Реалізація запропонованого підходу дозволить отримувати інформацію про функціонування не тільки процесу в цілому, але й кожної функції управління.

Ключові слова


інновації; діяльність; підприємство; управління; бізнес-процес; функції

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця та ін.; НАН країни. – К. : 2015. – 336 с.


Руководство Осло. Рекомендации по сбору і анализу данных по инновациям. Третье издание / ОЭСР; Евростат; пер. с англ. изд. второе исправленное. – М., 2010. – С. 31.


Закон України "Про інноваційну діяльність" № 40-1 від 04.07.2002 р. [Електронний ресурс] – Доступний з http:// zakon.rada.gov.ua/


Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент / И.Т. Балабанов. – С.Пб. : Издательство «Питер», 2000. – 208 с.


Ильин В.В. Моделирование бизнес-процессов. практический опыт разработчика / В.В. Ильин. – М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2006. – 176 с.


Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика : підручник / С.М. Ілляшенко. – Суми : ИТД «Университетская книга», 2008. – 120 с.


Инновационный менеджмент / Л.Н. Оголева, В.М. Радиковский, В.Н. Сумароков и др.; под ред. Л.Н. Оголевой. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 238 с.


Инновационный менеджмент : учебник для вузов / С.Д. Ильенкова, Л.М. Гольдберг, С.Ю. Ягудин и др. ; под ред. С.Д. Ильенковой. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 327 с.


Інноваційні процеси в змішаній економіці: монографія у 2-х т. / В.Г. Федоренко [та ін.] ; під ред. В.Г. Федоренка, Н.П. Денисенко. – К. : Пік ДСЗУ, 2008. – Т. 1. – 194 с.


Клепікова О.В. Модель інноваційної діяльності на підприємстві / О.В. Клепікова // Економіка транспортного комплексу : зб. наук. праць. – Х. : ХНАДУ. – Вип. 15. – 144 с.


Ковальчук В.М. Економічна сутність інновацій у ринковій економіці перехідного типу / В.М. Ковальчук // Академічний огляд. – 2005. – № 1. – С. 12-17.


Лепейко Т.І. Інноваційний менеджмент : навчальний посібник / Т.І. Лепейко, В.О. Каюда, С.В. Лукашов. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2005. – 440 с.


Петрович Й.М. Управління діяльністю організаційно-виробничих систем : навч. посіб. / Й.М. Петрович. – К. : Знання, 2013. – 510 с.


Покропівний С.Ф. Інноваційний менеджмент у ринковій системі господарювання / С.Ф. Покропівний // Економіка України. – 1995. – № 2. – С. 24.


Соловьев В.П. Инновационная деятельность как системный процесс в конкурентной экономике (Синергетические эффекты инноваций) / В.П. Соловьев. – К. : Феникс, 2006. – 560 с.


Социально-экономический потенциал устойчивого развития : учебник / под ред. проф. Мельника М.Г. (Украина) и проф. Л. Хенса (Бельгия). – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2008. – 1120 с.


Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент / Р.А. Фатхутдинов. – С.Пб.: Питер, 2002. – 400 с.


Федулова І.В. Теоретичні положення визначення категорій інноваційний процес та інноваційна діяльність / І.В. Федулова // Проблеми науки. – 2007. – № 2. – С. 2-7.


Чухрай Н.І. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві : підручник / Н.І. Чухрай, Патора Р. – К. : КОНДОР, 2006. – 398 с.


Шинкаренко В.Г. Накладные расходы автотранспортных предприятий / В.Г. Шинкаренко. – М. : Транспорт, 1983. – 64 с.


Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла коньюктуры / Й.А. Шумпетер. – М. : Прогресс, 1982. – 456 с.


Удовиченко Е.Т. Комплексные автоматизированные системы управления качеством: (методы и средства проектирования) / Е.Т. Удовиченко, Ю.И. Койфман, Ю.А. Банин. – М. : Издательство стандартов, 1989. – 192 с.