DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2016.28.0.30

МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РОБОЧОЇ СИЛИ» ТА «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ»

A. NYKONENKO

Анотація


Незважаючи на велику кількість наукових праць, присвячених тематиці конкурентоспроможності працівників, на сьогоднішній день поняття «конкурентоспроможність робочої сили» та «конкурентоспроможність персоналу» не є розмежованими в достатній мірі. На основі маркетингового підходу в статті запропоновано нове бачення даних понять, яке дозволяє не тільки чітко ідентифікувати відмінності між ними, але й протиставити їх одне одному. Моделі комплексу маркетингу, які визначено в ході проведеного дослідження, можуть виступати основою для розробки методик оцінки конкурентоспроможності власника робочої сили на ринку праці та персоналу як головного чинника конкурентоспроможності підприємства.

Ключові слова


конкурентоспроможність робочої сили; конкурентоспроможність персоналу; комплекс маркетингу; маркетинг робочої сили; маркетинг персоналу

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Арапова О. М. Конкурентоспроможність персоналу та її значення у діяльності підприємства / О. М. Арапова, К. М. Горицька // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – 2015. – № 7. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4203

Васильчук Н. О. Методи оцінки конкурентоспроможності персоналу підприємства / Н. О. Васильчук // Економіка підприємства: теорія та практика : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 21 жовт. 2010 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол. : Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) [та ін.]. – К. : КНЕУ, 2010. – С. 49–51.

Гриценко Д. С. Методи оцінки конкурентоспроможності персоналу промислових підприємств / Д. С. Гриценко // Наукове товариство І. Кушніра [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=76577

Заїка Т. М. Самомаркетинг як напрям самореалізації на ринку праці [Електронний ресурс] / Т. М. Заїка // Сайт rusnauka.com. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/36_PVMN_2013/Economics/6_154343.doc.htm

Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского / Котлер Ф., Келлер К.Л. – С.Пб. : Питер, 2010. — 814 с.

Майстер Л. А. Поняття конкурентоспроможності персоналу та фактори його формування / Л. А. Майстер // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 4. – С. 222-229.

Павлова Н. Н. Маркетинговый подход к оценке конкурентоспособности товара / Н. Н. Павлова // Маркетинг в России и за рубежом. – № 1(39). - 2004. – С. 82-89.

Семикіна М. В. Науково-методичні засади управління продуктивністю праці / М. В. Семикіна // Економіка праці. Наук. вісн. ЧДІЕУ. – 2010. – № 2(6). – С. 160-167.

Урсакій Ю. А. Конкурентоспроможність персоналу як ключовий чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства / Ю. А. Урсакій // Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. – 2015. – Вип. 10. Ч. 4. – С. 147-150.

Цвєткова І. І. Конкурентоспроможність персоналу: сутність та місце у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства / І.І. Цвєткова // Культура народов Причерноморья. – 2006. – № 88. – С. 119-125.

Швець І. Методика оцінки конкурентоспроможності персоналу підприємства / І. Швець, Г. Швець // Схід. – 2012. – № 1 (115). – С. 127-132.