DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2016.28.0.17

МОДЕЛЬ ЖИТТЄЗДАТНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

I. FEDOTOVA

Анотація


Запропоновано модель системи управління інноваційною діяльністю підприємства на базі методичного апарату кібернетичного моделювання життєздатних систем. Обґрунтовано використання системного підходу, використовуваного в концепції життєздатних систем, та більш прогресивного процесно-орієнтованого підходу, що дозволить підвищити універсальність розробленої моделі. Система управління інноваційною діяльністю підприємства представлена у вигляді суб’єкта (метасистеми) та об’єкта управління (операційного елементу), який запропонований у вигляді базових бізнес-процесів підприємства. Запропонована модель системи управління інноваційною діяльністю підприємства розроблена з використанням принципів побудови життєздатних систем, яка дозволяє зіставити потреби і можливості підприємства та реалізувати його потенціал, забезпечити стабільність функціонування підприємства, впровадження інновацій та адаптацію до умов зовнішнього середовища. Система управління інноваційною діяльністю підприємства може застосовуватися для будь-яких підприємств і організацій. За допомогою запропонованої системи управління особи, що приймають рішення, зможуть на різних рівнях управління здійснювати узгоджене прийняття і реалізацію рішень щодо управління інноваційною діяльністю підприємства.

Ключові слова


інновація; інноваційна діяльність; система; життєздатна система; системний підхід; процесний підхід; бізнес-процес

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Закон України «Про інноваційну діяльність» № 40 від 13.07.2002 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України: [сайт]. - Режим доступу до журналу: http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index.

Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент : учебник для вузов / И.Т. Балабанов – С.Пб. : Питер, 2001. – 304 с.

Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент / P.A. Фатхутдинов. – С.Пб. : Питер, 2005. – 448 с.

Оголева Л.Н. Инновационный менеджмент / Л.Н. Оголева, В.М. Радиковский, В.Н. Сумароков и др.; под ред. Л.Н. Оголевой. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 238 с.

Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент : підручник / С.М. Ілляшенко. – Суми : ВТД ― Університетська книга, 2010. – 334 с.

Innovation Management – Part 1: Innovation Management System: UNE-CEN/TS 16555-1:2013. - [Чинний від 2013-08-06]. — EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION: Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels, 2013. - 24 р. – Режим доступу до журн. : https://webshop.ds.dk/Files/Files/Products/M266665_attachPV.pdf

Шинкаренко В.Г. Система управління інноваційною діяльністю в АТП / В.Г. Шинкаренко, О.В. Клепікова // Економіка транспортного комплексу. – Х. : ХНАДУ, 2010. – Вип. 16. – С. 73-81.

Рошка М.С. Управління інноваційною діяльністю торговельного підприємства / М.С. Рошка // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. - № 4. - T. 2. – С. 123-127.

Оліх Л. Системно-функціональний підхід в управлінні інноваційною діяльністю підприємства / Л. Оліх, А. Маслюківська // Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя: Економiка. – 2012. – Вип. 136.– Режим доступу до журн. : http://cyberleninka.ru/article/n/system-functional-approach-in-enterprises-innovation-activity-management

Волков О.І. Економіка та організація інноваційної діяльності [Текст] : підручник (третє видання) / І.О. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан та інші ; під ред. О.І. Волкова та М.П. Денисенко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 662 с.

Теленчук В.С. Теоретичні засади управління інноваційною діяльністю підприємства [Електронний ресурс] / В.С. Теленчук // Актуальні проблеми сучасної науки: матеріали шостої Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. – 2010. – Режим доступу до журн. : http://intkonf.org/telenchuk-vs-teoretichni-zasadi-upravlinnyainnovatsiynoyu-diyalnistyu-pidpriemstva/.

Красношапка В.В. Формування системи управління інноваціями на підприємстві [Електронний ресурс] / В.В. Красношапка, Т.В. Пархоменко // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2014. – Режим доступу до журн. : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2940.

Бутнік-Сіверський О.Б. Теоретичні аспекти трансформації виробничої системи в умовах інноваційної діяльності / О.Б. Бутнік-Сіверський, А.Г. Жарінова // Збірник наукових праць. – К. : НДІ інтелектуальної власності. – 2008. - № 6. - С. 188-216.

Машковцев П.В. Формирование системы инновационной деятельностью в рамках процессного управления предприятием / П. В. Машковцев // Вестник Казанского технологического университета. - 2012. – Вып. 3. – Т. 15. – С. 176-178.

Гринько Т.В. Концепция адаптивного управления инновационным развитием промышленного предприятия // Экономика промышленности. – 2010. – Вып. 4 (52). – С. 113-119. – Режим доступу до журн. : http://econindustry.org/arhiv/html/2010/st_52_17.pdf

Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком : навч. посіб. / С.М. Ілляшенко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми : ВТД “Університетська книга”; К. : Видавничий дім “Княгиня Ольга”, 2005. – 324 с.

Бир Ст. Мозг фирмы / Ст. Бир. – М.: УРСС, 2005. – 416 с.

Федотова І.В. Формування моделі життєздатної системи управління АТП / І.В. Федотова // Економіка транспортного комплексу. Збірник наукових праць. – Х. : ХНАДУ, 2013. – Вип. 22. – С. 109-120.