DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2018.31.0.122

ВСТАНОВЛЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ОКРЕМОГО ВИДУ БІЗНЕСУ»

M. BRUSENTSEVA

Анотація


Процес формування стратегії маркетингу в сучасній науковій літературі розглянуто досить широко, однак, незважаючи на значну кількість наукових праць та наявність істотних результатів, до цього часу проблему формування стратегії маркетингу окремого виду бізнесу на українських підприємствах, яка є однією зі складових маркетингової діяльності підприємства, не можна вважати до кінця вирішеною. На сьогодні відсутнє чітке визначення поняття «стратегія маркетингу окремого виду бізнесу». У статті проаналізовано наукові праці зарубіжних та вітчизняних авторів у сфері стратегії маркетингу. Для вирішення поставленої проблеми було розглянуто значення самого слова «поняття». Далі було прийнято рішення використати системний підхід, важливим аспектом якого є вироблення нового, єдиного і більш оптимального підходу до пізнання, з гарантованою метою отримати найбільш повне і цілісне уявлення про проблему. Базуючись на цьому, було визначено місце маркетингової стратегії бізнесу в загальній стратегії підприємства. Це дозволило здійснити подальший розгляд питання на емпіричному рівні, що відбувається на підставі наявних дефініцій у широкому сенсі «стратегія маркетингу» та у цільовому сенсі «стратегія маркетингу окремого виду бізнесу». Визначення поняття на теоретичному рівні здійснювалося на підставі ключових елементів визначення самої стратегії. До них відносяться: задум, наміри та кінцеві результати. На основі виокремлення трьох елементів, із загального переліку ознак, сформовано основні характеристики, що необхідно використати в побудові нового поняття, враховуючи всі недоліки у попередніх підходах дослідників. Встановлено сутність ключового поняття «маркетингова стратегія окремого виду бізнесу», що передбачає дослідження можливостей на основі стратегічного управління, формування цілей і задач, плану дії окремої організаційної одиниці, цільового ринку, що реалізується за допомогою комплексу інструментів маркетингу: розвитку процесу виробництва, впливу на покупців, якості товару чи послуги, конкурентних переваг – для досягнення маркетингових цілей. Запропоноване визначення дозволить здійснити подальший детальний розгляд проблеми формування стратегії маркетингу окремого виду бізнесу.

Ключові слова


стратегія; маркетинг; бізнес; формування стратегії; стратегія маркетингу

Повний текст:

PDF

Посилання


Bazhan, M.P. et al. (Eds.). (1982). Ukrainian Soviet Encyclopedia vol. 8: Olenfini-Poplin. (2d. ed.) [Ukrainian Soviet Encyclopedia], Kyiv: Holov. red. Ukr. Entsyklopedii [in Ukrainian].

Utkin, E.A. (1998). Spravochnik po marketingu [Marketing Guide]. Moscow: EKMOS [in Russian].

Mazur, O.V. (2012). Marketynhova stratehiia yak zasib vykhodu pidpryiemstva APK na zovnishnii rynok [Marketing Strategy as a Means of Entering External Market by the Enterprise of Agroindustrial Complex]. Zbirnyk naukovykh prats VNAU. Seriia: Ekonomichni nauky - Collection of scientific works of VNAU Series: Economic Sciences, 4, 2, 138-144 [in Ukrainian].

Ansoff, I. (1989). Strategicheskoe upravlenie [Strategic Management]. Moscow: Ekonomika [in Russian].

Timonin, O.M., & Oliinyk, S.S. (1999). Stratehii marketynhu [Marketing Strategies]. Kharkiv: Oko [in Ukrainian].

Chukhrai, N.I., & Moroz, L.A. (1999). Marketynh [Marketing]. Lviv: Lvivska politekhnika [in Ukrainian].

Doyl, P. (2003). Marketing menedzhment i strategiya [Marketing Management and Strategy]. Saint Petersburg: Piter [in Russian].

Assel, G. M. (1999). Marketing: printsipy i strategiya [Marketing: Principles and Strategy]. Moscow: INFRA-M [in Russian].

Dey, Dzh. (2003). Strategicheskiy marketing [Strategic Marketing]. Moscow: Ekmo [in Russian].

Kudenko, N.V. (2005). Stratehichnyi marketynh [Strategic Marketing]. Kiev: KNEU [in Ukrainian].

Khershgen, Kh. (2000). Marketing: osnovy professionalnogo uspekha [Marketing: The Basics of Professional Success: Textbook for Universities]. Moscow: INFRA [in Russian].

Kim, S.A. (2008). Marketing [Marketing]. Moscow: Dashkov i K° [in Russian].

Uolker-ml., O., Boid-ml, Kh., Larshe, Zh.-K., & Mallinz, Dzh. (2006). Marketynhova stratehiia. Kurs MVA [Marketing Strategy. MBA course]. Moscow: Vershyna [in Ukrainian].

Bronikova, T.S., & Chernyavskiy, A.G. (1999). Marketing [Marketing]. Taganrog: TGRU [in Russian].

Krevens, D. V. (2008). Strategicheskiy marketing [Strategic Marketing]. Moscow: Vilyams [in Russian].

Alferov, A.V., & Bezrudnaya, A.G. (2004). Metody marketingovoy deyatelnosti v uchrezhdeniyakh srednego professionalnogo obrazovaniya [Methods of Marketing Activities in Secondary Vocational Education Institutions]. Saint Petersburg: GIEU [in Russian].

Katernyuk, A.V. (2008). Osnovy sovremennogo marketinga [Fundamentals of Modern Marketing]. Rostov on Don: Feniks [in Russian].

Kotler, F., Armstrong, G., Vong, V., & Sonders, D. (2012). Osnovy marketinga [Basics of Marketing]. Moscow: Vilyams [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Українська радянська енциклопедія / голов. ред. М. П. Бажан. – 2-е вид. – К.: Голов. ред. Укр. Енциклопедії, 1977–1985. Т. 8: Оленфіни-Поплін. – Київ. – 1982. –527 с.


Уткин Э. А. Справочник по маркетингу / Э. А. Уткин. – М. : ЭКМОС, 1998. – 462 с.


Мазур О. В. Маркетингова стратегія як засіб виходу підприємства АПК на зовнішній ринок / О.В. Мазур // Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. – 2012. – № 4 (70). – Том 2. – С. 138–144.


Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. – М. : Экономика, 1989. – 520 с.


Тімонін О.М. Стратегії маркетингу : навчальний посібник / О.М. Тімонін, С.С. Олійник. – Х. : Око, 1999. – 184 с.


Чухрай Н.І. Маркетинг : збірник вправ : навчальний посібник  / Н.І. Чухрай, Л.А. Мороз. – Львів : Львівська політехніка, 1999. – 244 с.


Дойль П. Маркетинг, менеджмент и стратегия / П. Дойль. – С.Пб. : Питер, 2003. – 544 с.


Ассель Г. М. Маркетинг: принципы и стратегия / Г. М. Ассель. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 804 с.


Дей Дж. Стратегический маркетинг / Дж. Дей. – М. : Экмо, 2003. – 640 с.


Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг : навч. посібн. / Н.В. Куденко. – К. : КНЕУ, 2005. – 152 с.


Хершген Х. Маркетинг: основы профессионального успеха : учебник для вузов / Х. Хершген ; пер. с нем. – М. : ИНФРА, 2000. – 334 с.


Ким С.А. Маркетинг / С.А. Ким. – М.: Дашков и К, 2008. – 240 с.


Уолкер-мол. О. Маркетингова стратегія. Курс МВА / О. Уолкер-мол., Х. Бойд-мол., Ж.-К. Ларше, Дж. Маллінз. – М. : Вершина, 2006. – 496 с.


Броникова Т.С. Маркетинг / Т.С. Броникова, А.Г. Чернявский. – Таганрог : ТГРУ, 1999. – 103 с.


Кревенс Д. В. Стратегический маркетинг / Д. В. Кревенс; пер. с англ. – 6-е изд. – М. : Вильямс, 2008. – 512 с.


Aлфёров А.В. Методы маркетинговой деятельности в учреждениях среднего профессионального образования / А.В. Алфёров, А.Г. Безрудная. – С.Пб. : ГИЭУ, 2004. – 155 с.


Катернюк А.В. Основы современного маркетинга / А.В. Катернюк. – Ростов на Дону : Феникс, 2008. – 666 с.


Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг, В. Вонг, Д. Сондерс. – М. : Вильямс, 2012. – 752 с.