DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2018.31.0.91

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ

O. KRYVORUCHKO, N. POPOVA

Анотація


Розглянуто існуючі підходи до оцінювання якості транспортно-логістичного обслуговування споживачів. Доведено, що використовувані показники характеризують у цілому систему логістичного обслуговування, подають загальну інформацію про відповідний рівень обслуговування; не акцентується увага на якості використаних ресурсів, окремих характеристиках процесу транспортно-логістичного обслуговування; не завжди оцінювання виконується з поглядів конкретних споживачів. Запропоновано теоретико-методичний підхід до оцінювання якості транспортно-логістичного обслуговування споживачів, який ґрунтується на розгляді ланцюжка її утворення «ресурси–система–процеси–результати», виходячи з визначення поняття якості як сукупності властивостей, характеристик (часу доставки, швидкості доставки, ритмічності обслуговування, збереження вантажів, гнучкості маршрутів тощо), що формується в результаті взаємопов’язаних видів діяльності, ресурсів і відповідної системи. Підхід передбачає встановлення показників, що спрямовані на оцінювання окремих характеристик процесу; враховується критичність відмови процесу транспортно-логістичного обслуговування для одержання запланованого результату та впливу неякісного функціонування процесу на реалізацію інших процесів. Розроблено методичне забезпечення визначення комплексного показника якості транспортно-логістичного обслуговування споживачів методом нечіткого логічного висновку на основі частинних показників, які спрямовані на оцінювання основних характеристик ресурсів, системи та процесу. Запропонований підхід дозволить одержати об’єктивну оцінку рівня якості транспортно-логістичного обслуговування споживачів, встановити найбільш критичні умови та своєчасно вжити необхідних заходів.

Ключові слова


транспортно-логістичне обслуговування; якість транспортно-логістичного обслуговування споживачів; оцінка якості; якість ресурсів транспортно-логістичного обслуговування; якість системи транспортно-логістичного обслуговування

Повний текст:

PDF

Посилання


Krykavskyi, Ye.V. (2006). Lohistyka. Osnovy lohistyky [Logistics. Fundamentals of Logistics]. Lviv: Lvivska politekhnik [in Ukrainian].

Chukhrai, N. (2006). Lohistychne obsluhovuvannia. [Logistic service] Lviv: Lvivska politekhnika [in Ukrainian].

Dzhonson, D., Vud, D., Vordlou, D.& Merfi-ml. P. (2002). Sovremennaia logistika [Modern logistics].Moscow: Viliams [in Russian].

Bauersoks, Donald Dzh., Deivid, Dzh. Kloss (2005). Logistika: integrirovannaia tcep postavok [Logistics: the integrated chain of deliveries]. Moscow: Olimp-Biznes [in Russian].

Tishin, P.Ia. (2016). Logisticheskoe obsluzhivvnie kak instrument vliianiia na effektivnost biznesa [Logistic Service as Instrument of Influence on Efficiency of Business]. Vestnik IuUrGU. Seriia «Ekonomika i menedzhment» - Bulletin of JuUrGU. Series: Economics and management, 10, 1, 169-174 [in Russian].

Hryhorak, M. Yu., Karpun, O.V. (2010). Lohistychne obsluhovuvannia [Logistic service]. Nats. aviatsiinyi un-t [in Ukrainian].

Tankov, K.M. Leonova, Iu.O., Bakhuret, O.V. (2011). Lohistyka [Logistics]. Kharkiv: Kharkivskyi nats. ekonomichnyi un-t [in Ukrainian].

Mirotin, L. (2002) Transportnaia logistika [Transport logistics]. Moscow: Ekzamen [in Russian].

Stryzhychenko, K.A. (2008). Modeli upravlinnia transportno-lohistychnym obsluhovuvanniam pidpryiemstv torhovelnoi merezhi [Models of Managing Transport-Logistic Service of Enterprises of Trade Network]. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vdie/2008_1_2/files/26.pdf [in Ukrainian].

Gadzhinskii, A. M. (2012). Logistika [Logistics]. Moscow: Dashkov i K°» [in Russian].

Mirotin, L.B. Tashbaev, Y.E., Kasenov, A.G. (2002). Logistika: obsluzhivanie potrebitelei [Logistics: Consumer Service]. Moscow: INFRA-M [in Russian].

Sergeev, V.I. (2014). Upravlenie tcepiami postavok. [Management of Delivery Chains]. Moscow: Iurait [in Russian].

Dybskaia, V.V., Zaitcev, E.I., Sergeev, V.I., Sterligova, A.N. at ee. (2004). Korporativnaia logistika. 300 otvetov na voprosy professionalov [Corporate Logistics. 300 Answers for the Questions of Professionals]. Moscow: Infra-M [in Russian].

Krivoruchko, O.N. (2017). Integrirovannye protcessy transportno-logisticheskogo obsluzhivaniia potrebitelei [Integrated Processes of Transport-Logistics Service of Consumers]. Ekonomіka transportnogo kompleksu: zbіrnik naukovikh pratc - Economics of the transport complex, 29, 86-99 [in Russian].

Kane, M.M., Ivanov, B.V., Koreshkov, V.N.& Skhirt-ladze, A.G. (2008). Sistemy, metody i instrumenty menedzhmenta kachestva [Systems, Methods and Instruments of Quality Management]. SPb.: Piter [in Russian].

Kryvoruchko, O.& Sukach, Yu.O. (2012). Menedzhment biznes-protsesiv avtotransportnykh pidpryiemstv [Management of Business Processes of Motor Transport Enterprises]. Kharkiv: KhNADU [in Ukrainian].

Mentzer, John T; Flint, Daniel J. and Hult, Tomas M. (2001). Logistics Service Quality as a Segment-Customized Process. The Journal of Marketing. 65 (4). 82-104 URL: http://www.jstor.org/stable/3203500.

Banerjee, Abhijit (2011). Principles and Advantages of Logistics Outsourcing. Knowledge Professionals and the Indian KPO Market, 2. 11-15.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Крикавський Є. В. Логістика. Основи логістики / Є. В. Крикавський. – Львів : Львівська політехніка, 2006. – 456 с.

Чухрай Н. Логістичне обслуговування / Н. Чухрай. – Львів : Львівська політехніка, 2006. – 292 с.


Современная логистика / Д. Джонсон, Д.Ф. Вуд, Д.Л. Вордлоу, П.Р. Мерфи-мл.; пер. с англ. А.И. Мороза, С.Г. Тригуб и др. – 7-е изд. – М. : Вильямс, 2002. – 615 с.


Бауэрсокс Доналд Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок / Доналд Дж. Бауэрсокс, Дейвид Дж. Клосс; пер. с англ. – 2-е изд. – М. : ЗАО Олимп-Бизнес, 2005. – 640 с.

Тишин П.Я. Логистическое обслуживание как инструмент влияния на эффективность бизнеса / П.Я. Тишин // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». – 2016. – Т. 10, № 1. – С. 169–174.

 

Григорак М. Ю. Логістичне обслуговування / М. Ю. Григорак, О. В. Карпунь. – К. : Нац. авіаційний ун-т, 2010. – 152 с.

Таньков К. М. Логістика / К. М. Таньков, Ю. О. Леонова, О. В. Бахурець. – Х. : Харківський нац. економічний ун-т, 2011. – 132 с.


Транспортная логистика : учебник для транспортных вузов / под общей ред. Л.Б. Миротина. – М. : Экзамен, 2002. – 512 с.


Стрижиченко К.А. Моделі управління транспортно-логістичним обслуговуванням підприємств торговельної мережі http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vdie/2008_1_2/files/26.pdf.


Гаджинский А. М. Логистика : учебник / А. М. Гаджинский. – 20-е изд. – М. : Дашков и К°, 2012. – 484 с.


Миротин Л.Б. Логистика: обслуживание потребителей : учебник / Л.Б. Миротин, Ы.Э. Ташбаев, А.Г. Касенов. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 190 с.


Сергеев В.И. Управление цепями поставок: учебник для бакалавров и магистров / В.И. Сергеев. – М. : Юрайт, 2014. – 479 с.


Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / В.В. Дыбская, Е.И. Зайцев, В.И. Сергеев, А.Н. Стерлигова и др.; под общ. ред. проф. В.И. Сергеева. – М. : Инфра-М, 2004. – 976 с.


Криворучко О.Н. Интегрированные процессы транспортно-логисти­ческого обслуживания потребителей // О.Н. Криворучко // Економіка транспортного комплексу: збірник наукових праць. – 2017. – Вип. 29. – С. 86–99.


Системы, методы и инструменты менеджмента качества : учеб. пос. / М.М. Кане, Б.В. Иванов, В.Н. Корешков, А.Г. Схиртладзе. – С.Пб. : Питер, 2008. – 560 с.


Криворучко О.М. Менеджмент бізнес-процесів автотранспортних підприємств : монографія / О.М. Криворучко, Ю.О. Сукач. – Х. : ХНАДУ, 2012. – 244 с.


Mentzer, John T; Flint, Daniel J. and Hult, Tomas M. (2001), Logistics Service Quality as a Segment-Customized Process, The Journal of Marketing.2001. – 65 (4). – Рp. 82–104. URL: http://www.jstor.org/stable/3203500

Banerjee A. Principles and Advantages of Logistics Outsourcing / Abhijit Banerjee // Knowledge Professionals and the Indian KPO Market. – 2011. – № 2. – P. 11–15.