DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2018.31.0.80

ПОБУДОВА МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

O. LEVCHENKO, Ya. DOGADAYLO

Анотація


У статті в результаті аналізу існуючих моделей корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) підприємства набула подальшого розвитку модель КСВ підприємства, шляхом урахування пріоритетності її складових, що формується виходячи з характеру стратегії КСВ. Дану модель запропоновано розглядати у вигляді матриці, що складається: по вертикалі – з чотирьох видів відповідальності: економічної, правової, етичної та філантропічної; по горизонталі – з двох напрямів прояву цих складових: зовнішнього та внутрішнього. В основі матриці – економічна відповідальність, її внутрішній прояв полягає в отриманні економічних вигід підприємством, а зовнішній – у задоволенні потреб споживачів. Внутрішня складова правової відповідальності полягає в оформленні та здійсненні трудових відносин відповідно до вимог законодавства, зовнішня – відповідно до вимог суспільства до здійснення діяльності, що не суперечить правовим нормам. Внутрішня спрямованість етичної відповідальності полягає в забезпеченні можливості реалізації прав персоналу, акціонерів та інших учасників корпоративних відносин, зовнішня – відповідно діяльності підприємства кодексу корпоративної поведінки. Філантропічна відповідальність полягає у спонуканні підприємства до здійснення соціально корисних дій, добровільної участі в соціальних програмах та ін. Матрична форма моделі дозволяє визначити охоплені й перспективні напрями КСВ підприємства, наочно відобразити співвідношення внутрішнього і зовнішнього напрямів КСВ, виявити фактичний рівень КСВ і резерви її поліпшення в майбутньому, в межах кожної складової врахувати вплив фактора часу на розвиток КСВ і спостерігати за виконанням заходів, передбачених соціальною політикою, врахувати характер стратегії КСВ і специфіку діяльності підприємства. Для отримання описаних результатів були використані наступні методи дослідження: логіко-теоретичне узагальнення, абстрагування, порівняння, моделювання, формалізація, аналіз, синтез, дедукція, індукція та системний підхід. Запропоновані результати досліджень можуть бути використані працівниками підприємств, зацікавленими в ефективному розвитку корпоративної соціальної відповідальності.

Ключові слова


модель; корпоративна соціальна відповідальність; пріоритети; стратегія; підприємство

Повний текст:

PDF

Посилання


Carroll, A. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders. Business Horizons, 4 (34), 39-48.

Schwartz, M. & Carroll, A. (2003). Corporate social responsibility: a three-domain approach. Business Ethics Quarterly, 4 (13), 503-530 [in English].

Wartick, S.L. & Cochran, P.L. (1985). The evolution of the corporate social performance model. Academy of Management Review, 4 (10), 767 [in English].

Wood, D.J. (1991). Corporate social performance revisited - Academy of Management Review, 4 (16), 713 [in English].

Burlakova, Ju.M. (2014). Osoblyvosti upravlinnja realizacijeju ta rozvytkom korporatyvnoi’ social’noi’ vidpovidal’nosti [Specific features of managing the implementation and development of corporate social responsibility]. Nauchnii progress na rubeje tisyachiletii. Ekonomicheskie nauki - Scientific progress at the turn of the millennium. Economic sciences. Retrieved from: http://www.rusnauka.com/16_NPRT_2014/Economics/6_170126.doc.htm [in Ukrainian].

Gordijenko, L.A. (2014). Modeli korporatyvnoi’ social’noi’ vidpovidal’nosti [Models of corporate social responsibility]. Visnyk ONU imeni I.I. Mechnykova - Visnyk ONU named after I.I. Mechnikov, 2/5(19), 34-38 [in Ukrainian].

Lazorenko, O., Kolyshko, R. (2008). Posibnyk z KSV. Bazova informacija z korporatyvnoi’ social’noi’ vidpovidal’nosti [CSR training guide. Basic information on corporate social responsibility]. Кyiv: Energija [in Ukrainian].

Kolot, A.M. (2013). Korporatyvna social’na vidpovidal’nist’: evoljucija ta rozvytok teoretychnyh pogljadiv [Corporate social responsibility: evolution and development of theoretical views]. Ekonomichna teorija - Economic theory, 4, 5-27 [in Ukrainian].

Tulchinskii, G.L. & Terenteva, V.I. (2006). Brend_integrirovannii menedjment_kajdii sotrudnik v otvete za brend [Brand integrated management: every employee is responsible for the brand]. Moscow: Vershina [in Russian].

Levchenko, O.P. & Mishhenko, I.V. (2015). Model korporatyvnoi socialnoi vidpovidalnosti (KSV) pidpryjemstva [Corporate social responsibility model (CSR) of an enterprise]. Ekonomichni nauky - Economic sciences, 9, 132-135 [in Ukrainian].

Levchenko, O.P. & Mishhenko, I.V. (2015). Etapy formuvannja strategii korporatyvnoi socialnoi vidpovidalnosti (KSV) pidpryjemstva [Stages of deve-loping the corporate social responsibility strategy (CSR)]. Ekonomika transportnogo kompleksu - Economy of the transport complex, 25, 36-49 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Carroll A. The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders / A. Carroll // Business Horizons. – 1991. – Vol. 34, № 4. – P. 39–48.


Schwartz M. Corporate social responsibility: a three-domain approach / M. Schwartz, A. Carroll // Business Ethics Quaterly. – 2003. – Vol. 13, № 4. – P. 503−530.


Wartick S.L. The evolution of the corporate social performance model / S.L. Wartick,  P.L. Cochran // Academyof Management Review. – 1985. – Vol. 10, № 4. – 767 p.

 

Wood D.J. Corporate social performance revisited / D.J. Wood //AcademyofManagement Review. – 1991. – Vol. 16, № 4. – 713 p.


Бурлакова Ю.М. Особливості управління реалізацією та розвитком корпоративної соціальної відповідальності / Ю.М. Бурлакова // Научный прогресс на рубеже тысячелетий. Экономические науки – 2014. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/16_NPRT_2014/Economics/6_170126.doc.htm.

Гордієнко Л.А. Моделі корпоративної соціальної відповідальності / Гордієнко Л.А. // Вісник ОНУ імені І.І.Мечникова. – 2014. – Т.19. Вип. 2/5. – С. 34–38.

Лазоренко О. Посібник з КСВ. Базова інформація з корпоративної соціальної відповідальності / О. Лазоренко, Р. Колишко. – К. : Енергія, 2008. – 96 с.

Колот А.М. Корпоративна соціальна відповідальність: еволюція та розвиток теоретичних поглядів / А.М. Колот // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін. осв. і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – 2013. – № 4. – С. 5–27.

Тульчинский Г.Л. Бренд-интегрированный менеджмент: каждый сотрудник в ответе за бренд / Г.Л. Тульчинский, В.И. Терентьева. – Москва : Вершина, 2006. – 352 с.

Левченко О.П. Модель корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) підприємства / О.П. Левченко, І.В. Міщенко // Економічні науки : зб. наук. праць. – 2015. – № 9. – С. 132–135.

Левченко О.П. Етапи формування стратегії корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) підприємства / О.П. Левченко, І.В. Міщенко // Економіка транспортного комплексу : зб. наук. праць. – 2015. – Вип. 25. – С. 36–49.