DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2017.30.0.115

ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА

Ya. DOGADAYLO

Анотація


У статті в результаті аналізу існуючих підходів удосконалено мето­дич­ний підхід щодо оцінки потенціалу підприємства шляхом забезпечення кількісної оцінки складових потенціалу підприємств дорожнього господарства з урахуванням їх вагомості, впливу на потенціал чинників зовнішнього середовища та специфічних умов функціонуван­ня підприємств дорожньої галузі. Під потенціалом підприємства розуміється узагальнююча динамічна характеристика внутрішніх ресурсів підприємства, що формують його можливості та забезпечують розвиток у цільовому напрямку з урахуванням чинників зовнішнього середовища. Об’єктивність оцінки досягається на підставі застосування методу секторів, що дозволяє під час згортання системи показників аналізу потенціалу підприємства урахувати характер стратегії розвитку підприємства. Для практичної реалізації запропонованого методичного підходу було обґрунтовано систему показників аналізу потенціалу підприємств дорожнього господарства, обрано метод щодо визначення вагомості кожної складової потенціалу підприємства, розроблено матрицю перспективної оцінки потенціалу, що ураховує вплив на нього чинників зовнішнього середовища, та визначено послідовність дій щодо оцінки потенціалу підприємств дорожнього господарства. Для отримання описаних результатів було використано такі методи дослідження, як логіко-теоретичне узагальнення, абстрагування, порівняння, моделювання, формалізація, аналіз, синтез, дедукція, індукція, системний підхід, метод експертних оцінок, метод попарного порівняння та метод секторів. Запропоновані результати досліджень можуть бути використані працівниками організацій дорожнього господарства, зацікавленими у сталому розвитку організацій як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективах.

Ключові слова


потенціал; ресурси; ефективність; оцінка; підприємство; дорожнє господарство; вагомість

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Федонін О. М. Потенціал підприємства: формування та оцінка / О. М. Федонін, І. М. Репіна, О. І. Олексюк. – К. : КНЕУ, 2004. – 316 с.

Догадайло Я. В. Сутність поняття «потенціал підприємства» / Я.В. Догадайло, Я.Е. Кісельова // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку V міжнар. наук.-практ. конф., 1 листопада 2016 р. – Х. : Монограф, 2016. – С. 32–35.

Абрамова О. С. Удосконалення методики оцінки стратегічного потенціалу дорожніх підприємств / О.С. Абрамова, О.В. Крікун // Економіка транспортного комплексу : зб. наук. праць. – 2006. – Вип. 10. – С. 174–178.

Батова Т.Н. Маркетинговый потенциал предприятия : монография / Т.Н. Батова, В.А. Крылова. – М. : Издательский дом Академии Естествознания, 2016. – 234 с.

Градов А.П. Экономическая стратегия фирмы : учебное пособие / А.П. Градов, В.В. Глухов, Ю.П. Григорьев. – С.Пб. : СпецЛит, 2003. – 960 с.

Добикіна О. К. Потенціал підприємства: формування та оцінка / О. К. Добикіна, В.С. Рижиков, С.В. Касьянюк, М. Є. Кокотько. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 208 с.

Дробитько Н.А. Диагностика конкурентоспособности и стратегического потенциала предприятия / Н.А. Дробитько // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. праць. – 2005. – № 3(15). – С. 32–34.

Зміцнення та ефективе використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств: монографія / В.С. Шебанін, І.І. Червен, О.В. Шебаніна, М.І. Кареба. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 204 с.

Конкурентоспособность предприятия: оценка, диагностика, стратегия : монография / Ю.Б. Иванов, А.Н. Тищенко, Н.А. Дробитько, О.С. Головко. – Х. :ХГЭУ, 2003. – 312 с.

Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства : навч. посіб. / Н.С. Краснокутська. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.

Краснокутська Н. С. Управління потенціалом торговельного підприємства : монографія. / Н.С. Краснокутська – Х. : Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2012. – 322 с.

Криворучко О.М. Потенціал і розвиток автотранспортного підприємства : навч. посіб. / О.М. Криворучко, І.С. Пипенко. – Х. : ХНАДУ, 2014. – 196 с.

Лапин Е. В. Оценка экономического потенциала предприятия : монография / Е. В. Лапин. – Сумы : Университетская книга, 2004. – 360 с.

Мартиненко М.М. Стратегічний менеджмент : підруч. / М.М. Мартиненко, І.А. Ігнатієва. – К. : Каравела, 2006. – 320 с.

Отенко И.П. Стратегическое управление потенциалом предприятия : монография / И.П. Отенко. – Х. : ХНЭУ, 2006. – 256 с.

Пипенко І.С. Обґрунтування складу потенціалу підприємства / І.С. Пи­пенко // Економіка транспортного комплексу : зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 19. – С. 17–25.

Пипенко І.С. Процес оцінювання потенціалу підприємства / І.С. Пи­пенко // Економіка транспортного комплексу : зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 23. – С. 111–124.

Потенциал предприятия: компоненты, оценка, выбор стратегии развития : монография / В.А. Скворцов ; под науч. ред. В.А. Скворцова, И.Г. Бабени. – Витебск : ВГТУ, 2017. – 192 с.

Сизов В.С. Стратегическое управление воспроизводственным процессом : монография / В.С. Сизов. – М. : Экономистъ, 2004. – 238 с.

Тищенко О.М. Оцінка ефективності використання економічного потенціалу / О.М. Тищенко. – К. : ВНТУ, 2004. – 350 с.

Толпежніков Р. Управління потенціалом промислового підприємства: формування організаційно-економічного механізму / Р. Толпежніков // Економіка. – 2012. – № 6 (120). – С. 81–85. – Режим доступу: http://skhid.com.ua/article/view/16651/14261.

Шинкаренко В.Г. Сучасне розуміння потенціалу підприємства / В.Г. Шинкаренко, О.М. Криворучко, І.С. Пипенко // Економіка транспортного комплексу : зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 18. – С. 47–58.

Rothaermel F.T. Strategic Management / Rothaermel F.T. – 3rd ed. – McGraw-Hill, 2017. – 580 p.

Gamble J. Essentials of Strategic Management: The Quest for Competitive Advantage / J.E. Gamble, M.A. Peteraf, A.A. Thompson, Jr. – 4th Edition. – McGraw-Hill Education, 2015. – 480 p.

 

 

Догадайло Я.В. Обґрунтування складу потенціалу підприємства дорожньої галузі / Я.В. Догадайло // Економіка транспортного комплексу : зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 16. – С. 182–191.

Малхасьян Л. С. Управление конкурентоспособностью продукции промышленных предприятий : автореф. дис. канд. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность)» / Л. С. Малхасьян. – Краснодар, 2007. – 24 с.

Фасхиев Х.А. Технико-экономическая оценка грузовых ав-томобилей при разработке / Х.А. Фасхиев, И.М. Костин. – Набережные Челны : КамПИ, 2002. – 480 с.

Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий : пер. с англ / Т. Саати. – М. : Радио и связь, 1993. – 320 с.

Догадайло Я. В. Оцінка потенціалу підприємства / Я.В. Догадайло, К.К. Кліменко // Регіональна, галузева та суб’єктна економіка України на шляху до євроінтеграції : матеріали IХ Міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2017 р. – Х., 2017. – Ч. 2. – С. 91–92.