DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2017.30.0.100

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПОРТФЕЛЬ» У СТРАТЕГІЧНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

V. SHYNKARENKO, M. BRUSENTSOVA

Анотація


Виникнення завдання визначення поняття «господарський портфель» повязане з необхідністю розробки загальної стратегії розвитку диверсифікованого підприємства. Остання, відповідно до результату І. Ансоффа, являє собою сукупність стратегій підрозділів підприємств. В наш час немає узагальненого поняття, що характеризує цю сукупність і має неоднозначне трактування, – «портфель», «бізнес-портфель», «господарський портфель» тощо. У статті обґрунтовано поняття «господарський портфель», його склад і призначення.

Під господарським портфелем АТП пропонується розуміти сукупність стратегічних одиниць бізнесу, що належать одній організації, які орієнтуються на обслуговування однієї або декількох стратегічних зон господарювання з метою задоволення потреб споживачів і отримання прибутку.


Ключові слова


портфель; стратегічна одиниця бізнесу; стратегічна зона господарювання

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Шершньова З.Е. Стратегічне управління : підручник / З.Е. Шершньова. – К. : КНЕУ, 2004. – 700 с.

Самогулов А.Б. Современное стратегическое управление : учебное пособие / А.Б. Самогулов, Д.Г. Богун, С.В. Карпенко. – К. : Фирма ИНКОС, 2011. – 384 с.

Гарковенко С.С. Маркетинг / С.С. Гарковенко. – К. : Лібра, 2004. – 710 с.

Ефремов B.C. Стратегия бизнеса / B.C. Ефремов. – М. : Финпресс, 1998. – 350 с.

Шинкаренко В.Г. Формирование стратегии развития автотранспортного предприятия : монография / В.Г. Шинкаренко, О.П. Левченко. – Х. : ХНАДУ, 2009. – 166 с.

Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. – М. : Экономика, 1989. – 416 с.

Боумен К. Основы стратегического менеджмента: / К. Боумен; пер. с англ. под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соловей. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 176 с.

Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Д. Сондерс / пер. с англ.-2-е изд. – М. : С.Пб. : К. : Вильямс, 1999. – 1152 с.

Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми : монографія / Н.В. Куденко. – К. : КНЕУ, 2002. – 245 с.

 

Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент : навч. посібник / Г.І. Кіндрацька. – К. : Знання, 2006. – 366 с.

 

Міщенко А.П. Стратегічне управління : навч. посібник / А.П. Міщенко. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 304 с.

Боброва В.Б. Основы маркетинга / В.Б. Боброва. – М. : Прогресс, 1991. – 210 с.

 

Корельский В.Ф. Биржевой словарь / В.Ф. Корельский, Р.В. Гаврилов. – М. : Международные отношения, 2000. – 1050 с.