DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2017.30.0.85

ПОКАЗНИКИ РІВНЯ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

N. BOCHAROVA, A. SHCHEPILINA

Анотація


Досліджено існуючі підходи до визначення рівня розвитку корпоративної соціальної відповідальності конкретних бізнес-компаній. Із урахуванням встановлених переваг та недоліків розроблено пропозиції щодо вдосконалення методик кількісних та якісних показників оцінки КСВ. Запропоновано згрупувати показники за такими складовими КСВ: економічною, соціальною, екологічною, філантропічною, етичною й технологічною. Для кожної складової КСВ встановлено відповідні аспекти. За аспектами наведено кількісні й якісні показники. Для кількісних показників наведено розрахункові формули. Для оцінки якісного розвитку КСВ відібрано основні групи стейкхолдерів: споживачі, засновники, працівники, постачальники, громадськість, державні та місцеві органи влади. Стосовно кожної групи визначено оцінні якісні показники як універсального характеру, так і з урахуванням особливостей роботи кожного підприємства, тобто його розміру, галузевої приналежності, сфери діяльності, особливостей господарської діяльності. Для визначення рівня розвитку КСВ на підприємстві запропоновано застосовувати п’ятирівневу шкалу. Для оцінки кількісних показників розраховані відповідні конкретні діапазони для бальної оцінки. Якісна оцінка стейкхолдерів виконується за запропонованими критеріями, що встановлені для відповідної бальної оцінки від «0» до «5» балів. За розробленою шкалою запропоновано оцінити рівень розвитку КСВ підприємства і встановити взаємозв’язок стадій життєвого циклу організації з рівнями розвитку корпоративної соціальної відповідальності.

Ключові слова


корпоративна соціальна відповідальність; показники оцінки КСВ; стейкхолдери; експерти; шкала визначення рівня КСВ; стадії життєвого циклу організації

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Friedman М. The Social Responsibility of Business is to increase its Profit / М. Friedman // New York Times Magazine. – 1970. – September, 13. –  Р. 122–126.

Carroll A. B. The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders / A. B. Carroll // Business Horizons. – 1991. – № 34 (4). – Р. 39–48.

Жойдик А.П. Развитие методов оценки корпоративной социальной ответственности российских компаний : дис. на соискание ученой степени кандидата экономических наук : 08.00.05 / Жойдик Алексей Петрович. – Москва, 2015. – 198 с.

Гончаров С.Ф. Корпоративная социальная ответственность / С.Ф. Гончаров, Н.А. Кричевский. – М. : Дашков и К°, 2006. – 196 с.

Євтушенко В. А. Оцінка корпоративної соціальної відповідальності: методи, об’єкти, показники / В. А. Євтушенко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – 2013. – № 46(1019). – С. 53–63.

 

Ворона О. В. Методичні підходи до оцінки рівня соціальної відповідальності / О. В. Ворона // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – № 30. – С. 127–133.

Березіна О. Ю. Кількісна оцінка соціальної відповідальності корпорацій / О. Ю. Березіна // Вісник Української академії банківської справи. – 2012. – № 1(32). – С. 97–101.

 

Бочарова Н.А. Удосконалення механізму впровадження корпоративної соціальної відповідальності на АТП / Н.А. Бочарова // Економіка транспортного комплексу: збірник наукових праць. – 2017. – Вип. 29. – С. 53–69.