DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2017.30.0.76

МІСЦЕ І РОЛЬ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ В ЗАГАЛЬНІЙ ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ

L. АCHKASOVA

Анотація


У статті розглянуто підходи до визначення поняття «логістична сис­тема». Аналіз існуючих підходів дозволяє зробити висновок, що всі автори сходяться в тому, що логістична система складається з окремих взаємопов’язаних елементів, які мають функціональні зв’язки для оптимізації управління матеріальним потоком.

Визначено основні положення, які обумовили виділення транспортної логістики в окрему самостійну сферу. Були окреслені елементи транспортної логістики, які ви­зна­ча­ють склад задач, що вона вирішує.

Розгляд основних логістичних процесів підприємства – постачання, виробництво та збут – показав, що кожний з цих процесів містить процес транспортування, і дозволив зробити висновок про невід’ємність цього процесу в більшості логістичних операцій.

Аналіз задач, які вирішуються транспортною логістикою, дозволив дійти висновку про її роль в узгодженості дій та інтересів безпосередніх учасників логістичних процесів. Ця узгодженість стосується технічних, технологічних і економічних питань. Таким чином, транспортна логістика забезпечує узгодженість транспортно-логістичної підсистеми з іншими підсистемами логістичної системи.

Функціональний підхід до логістичної системи дозволяє визначити основні функціональні сфери, які втрачають свій ізольований характер при здійсненні логіс­тичних операцій. Серед всіх функціональних областей лише транспортна логістика є обов’язковою складовою на будь-якому рівні управління матеріальними потоками і в будь-якому логістичному процесі.

Основний висновок роботи полягає в тому, що транспортна логістика є не­від’ємною частиною логістичної системи, яка забезпечує технічну, технологічну та економічну узгодженість всіх її підсистем і відіграє вирішальну роль в оптимізації управління матеріальними потоками.

Ключові слова


транспортна логістика; логістична система; задачі транспортної логістики; функціональні області логістичної системи

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Пономарьова Ю.В. Логістика : навч. посіб. / Ю.В. Пономарьова. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с.

Економічна енциклопедія : у трьох томах. Т. 2. / Редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.). – К.: Академія, 2000. – 864 с.

Кальченко А.Г. Логістика: навч. посіб. / А.Г. Кальченко. – К. : КНЕУ, 2006. – 467 с.

Сергеев В.И. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / В.И. Сергеев. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 976 с.

Родников А.Н. Логистика : Терминологический словарь / А.Н. Род­ников. – М. : ИНФРА-М, 2012. – 184 с.

Гаджинский А.М. Логистика : учебник для высших и средних специальных учебных заведений / А.М. Гаджинский. – М. : Маркетинг, 2004. – 342 с.

Транспортна логістика. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki.

Смирнов І.Г. Транспортна логістика : навч. пос. / І.Г. Смирнов, Т.В. Косарева. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 224 с.

Галяутдинов Р.Р. Транспортная логистика: понятие, виды транспорта, типы перевозок / Р.Р. Галяутдинов // Сайт преподавателя экономики, 2014. – Режим доступу : http://galyautdinov.ru/post/transportnaya-logistika.

 

Савенкова Т.И. Логистика : учеб. пособие для студентов / Т. И. Савенкова. – 5-е изд., стер. – М. : Омега-Л, 2010. – 256 с.

Белый К. Транспортная логистика / К.Белый. – Режим доступу : http://fingeniy.com/transportnaya-logistika/