DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2017.30.0.65

ПОНЯТТЯ «ЯКІСТЬ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ»

O. KRYVORUCHKO

Анотація


Уточнено поняття «якість транспортно-логістичного обслуговування споживачів» на основі фундаментальних уявлень про якість як сукупність суттєвих ознак, особливостей і властивостей, які відрізняють один предмет або явище від інших і надають йому визначенності, а також застосуванні сучасного підходу до її розуміння як результату взаємодії зацікавлених осіб, в ході якої формується необхідний набір властивостей, здатних задовольнити наявні й виникаючі потреби. Якість транспортно-логістичного обслуговування (ТЛО) споживачів є  сукупністю властивостей і характеристик, що виникають в результаті взаємодії споживача з постачальниками (іншими зацікавленими сторонами), АТП (іншими транспортно-логіс­тич­ними фірмами), пов’язаних з переміщенням вантажів і (або) пасажирів у просторі та в часі із застосуванням транспортних засобів, наданням необхідного комплексу послуг, ступінь (рівень) яких дозволяє задовольняти різні постійно змінювані соціально-еко­но­мічні потреби. Якість ТЛО є результатом відповідних процесів логістичного обслуговування (пропозиції, безпосередньо ТЛО і його завершення як контролювання ін­фор­маційних, матеріальних, фінансових та інших логістичних потоків). Сукупність властивостей і характеристик ТЛО (час доставки, швидкість доставки, ритмічність обслуговування, збереження вантажів, гнучкість маршрутів тощо) формується шляхом успадкування якості ресурсів (матеріальних, технічних засобів, інформації тощо), якості організаційно-управлінської системи, якості процесів ТЛО.

Ключові слова


якість; транспортно-логістичне обслуговування; якість транспортно-логістичного обслуговування споживачів; якість результату

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Лясников Н.В. Повышение качества транспортно-логистического обслуживания на российском рынке / Н.В. Лясников // Научный Вестник МГИИТ. – 2016 . – № 4 (42). – С. 31–39.

 

Нестеров В.Н. Экономические методы управления качеством транс- портного обслуживания грузовладельцев / В.Н. Нестеров // Транспортное дело России. – 2011. – № 3. – С. 72–75.

 

Соколов Ю.И. Экономическая эффективность управления качеством транспортного обслуживания / Ю.И. Соколов, В.А. Шлеин // Соискатель (приложение к журналу «Мир транспорта»). – 2010. – Т. 07. – № 1. – С. 32–38.

 

Карнаухов А.Н. Надежность транспортного парка и качество процессов технического обслуживания и ремонта / А.Н. Карнаухов // Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. – 2006. – № 5. – С. 50–54.

 

Ковалева Е.Н. Интегральная транспортная доступность как показатель качества транспортного обслуживания / Е.Н.  Ковалева // Вестник государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова. – 2011. – № 3. – С. 171–175.

 

Галабурда В.Г. Концепция управления качеством транспортного обслуживания / В.Г.  Галабурда // Наука и техника транспорта. – 2003. – № 2. – С. 49–60.

 

Койфман Ю.І. Міжнародна стандартизація та сертифікація систем якості : довідник / Ю.І. Койфман, О.В. Герус, Т.М. Кисельова та ін. – К.: Видання ТК-93 «Управління якістю і забезпечення якості», 2006. – 400 с.

 

Сергеев В.И. Управление качеством логистического сервиса / В.И. Сергеев // Логистика сегодня. – 2008. – № 5. – С. 270–280.

 

Григорак М.Ю. Логістичне обслуговування: навч. посібник / М.Ю. Григорак, О.В. Карпунь. – К. : НАУ-друк, 2008. – 160 c.

 

Стандарты ISO // Международная организация по стандартизации. – Режим доступа : http://www.iso.org/iso/ru/home/standards.htm.

 

Шаповал M.I. Менеджмент якості / М.І. Шаповал. – К. : Знання, КОО, 2003. – 512 с.

 

Гличев А.В. Основы управления качеством / А.В. Гличев. – М. : РИА, 2004. – 178 с.

 

Аристов О.В. Управление качеством / О.В. Аристов. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 204 с.

 

Гоберман Л.А. Концептуальные и методологические аспекты проблемы качества / Л.А. Гоберман, В.А. Гоберман // Качество: теория и практика. – 1998. – № 1–2. – С. 42–51.

 

Криворучко О.М. Менеджмент якості на підприємствах автомобільного транспорту: теорія, методологія і практика : монографія / О.М. Криворучко. – Х. : ХНАДУ, 2006. – 404 с.

 

Минько Э.В. Качество и конкурентоспособность / Э.В. Минько, М.Л. Кричевский. – С.Пб. : Питер, 2004. – 268 с.

 

Салимова Т.А. Управление качеством : учеб. по специальности «Менеджмент организации» / Т.А. Салимова. – 2-е изд. – М. : Омега-Л, 2008. – 414 с.

 

Ільенкова С.Д. Управление качеством : учебник / С.Д. Ільенкова. – М. : ЮНИТИ, 1998. – 88 с.

 

Чекмарев А.Н. Квалиметрия и управление качеством : учеб. пособие / А.Н.Чекмарев. – Самара : СГАУ, 2010. – 172 с.

 

Principles and Advantages of Logistics Outsourcing / Abhijit Banerjee // Knowledge Professionals and the Indian KPO Market. – 2011. – № 2.– P. 11–15.