DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2017.30.0.57

ОЦІНКА РІВНЯ ГАРМОНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

O. KRYVORUCHKO, A. SHERSTIUK

Анотація


Запропоновано методичний підхід до оцінки рівня гармонізації системи управління на основі якості. Розглядаються елементи системи управління бізнес-процесами підприємства (управління перевезеннями вантажів (пасажирів), технічне обслуговування і ремонт рухомого складу, управління персоналом, маркетингом, фінансовими ресурсами, управління закупками і постачанням ресурсів, матеріально-технічними ресурсами, інформаційними ресурсами, охороною праці й технікою безпеки) та системи управління якістю (управління взаємовідносинами зі споживачами, управління якістю процесів обслуговування споживачів, управління якістю допоміжних процесів, управління якістю процесів, що обслуговують виробництво, процеси загального менеджменту якості). Обґрунтовано, що для оцінки рівня гармонізації доцільно використовувати матричний метод; критерії, що застосовують при реінжинірингу бізнес-процесів (цілі, критичні фактори успіху, перспективи, бізнес-процеси). Коефіцієнти гармонізації визначаються за кожним критерієм, узагальнення яких дає підстави дійти висновку відносно одержаного рівня гармонізації.

Ключові слова


гармонізація; якість; бізнес-процеси; критичні фактори успіху; цілі; перспективи; система управління

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Криворучко О.Н. Гармонизация системы управления предприятием на основе менеджмента качества / О.Н. Криворучко, В.Г. Шинкаренко // Економіка транспортного комплексу : зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 15. – С. 7–21.  

Аванесов Е.К. Оценка уровня интегрированности систем менеджмента / Е.К. Аванесов. –  Режим доступу : http://quality.eup.ru/materialy14/ ims_level_evaluation.htm.

 

Колков А.И. Гармонизация структуры как фактор экономического регулирования / А.И. Колков. –  Режим доступу : http://kolkovsite.narod.ru/old/ Notes/garm_struct.htm.

 

Менеджмент процессов :  пер. с нем. / под ред. Й. Бекеера, Л. Вилкова, В. Тарахунина и др. – М. : Эксмо, 2008. – 384 с.

 

Харрингтон Дж. Оптимизация бизнес-процессов. Документирование, анализ, управление, оптимизация / Дж. Харрингтон, К.С. Эсселинг, Харм Ван Нимвеген. – С.Пб. : Азбука, 2002. –  316 с.

 

Абдикеев Н.М. Реинжиниринг бизнес-процессов / Н.М. Абдикеев, Т.П. Данько, С.В. Ильдеменов, А.Д. Киселев. –  М.: Эксмо, 2005. –  592 с.

 

Тельнов Ю.Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов. Компонентная методология / Тельнов Ю.Ф. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2004. –  320 с.

 

Smith H. Businessprocessmanagement: thethirdwave / H. Smith, P. Fingar. – London, MeghanKifferPr, 2013. – 312 р.

 

Криворучко О.М. Менеджмент якості на підприємствах автомобільного транспорту: теорія, методологія і практика : монографія. – Х. : ХНАДУ, 2006. – 404 с.