DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2017.30.0.49

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

I. GOLESKO

Анотація


Неоднозначність термінологічного тлумачення впливає на ефективність та результативність застосування такого важливого показника фінансового стану підприємства як фінансова стійкість. Вказано, що стан понятійного забезпечення економічної сутності фінансової стійкості підприємства є підґрунтям для належного врахування впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на фінансову стійкість та оптимізації методик її оцінки та напрямів забезпечення, а також для досягнення об’єктивного вибору аналітичних засобів оцінки та забезпечення сталого контролю фінансової стій­кості підприємства. У статті розглядаються сутність поняття «фінансова стійкість» та її аналітична складова, термінологічні підходи різних авторів до визначення повноти поняття. Показано необхідність врахування комплексності та багатофакторності поняття фінансової стійкості, неприпустимість обмеження його аналітичної сутності звуженням спектру сфер діяльності підприємства,  запропоновано необхідність врахування галузевої прив’язки методик оцінки показників стану фінансової стійкості підприємства з найбільш широким використанням її аналітичної складової в умовах коливань та комплекс­ної дії зовнішніх та внутрішніх факторів.

Ключові слова


фінансова стійкість підприємства; аналітична цінність; економічна сутність; моніторинг; активи; пасиви; платоспроможність

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бланк И. А. Финансовый менеджмент : учеб. пособ. / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 2003. – 528 с.


Стоянова Е. С. Финансовый менеджмент: теория и практика : учеб. / Е. С. Стоянова. – 6-е изд. – М. : Перспектива, 2010. – 656 с.

Бланк И. А. Словарь-справочник финансового менеджера / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 1998. – 480 с. – (Серия «Библиотека финансового менеджера» ; вып. 1).

Марцин В. С. Надійність, платоспроможність та фінансова стійкість – основні складові фінансового стану підприємства / В.С. Марцин // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – № 7. – С. 26–29.

Лахтіонова Л. А. Аналіз фінансової стійкості суб’єктів підприєм­ницької діяльності : монографія / Л. А. Лахтіонова. – К. : Знання України, 2013. – 1092 c.

Шаблиста Л. Фінансова стійкість підприємства: сутність і методи оцінки / Л. Шаблиста // Економіка і прогнозування. – 2006. – № 2. – С. 46–57.

Шеремет А. Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учеб. / А. Д. Шеремет. – 2-е изд., доп. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 374 с.

Грачев А. В. Анализ и управление финансовою устойчивостью предприятия : учебно-практ. пособ. / А. В. Грачев – М. : Фин­прес, 2008. – 456 с.

Партин Г. О. Особливості впливу основних чинників на фінансову стійкість підприємства в умовах фінансово-економічної кризи / Г. О. Партин // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – № 20.8. – С. 275–279.

Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / К. В. Ізмайлова. – 2-ге вид., стереотип. – К. : МАУП, 2006. – 152 с.

Філімоненков О. С. Фінанси підприємств : навч. посіб. / О. С. Філімоненков. – 2-ге вид., переробл. і доп. – К. : МАУП, 2008. – 328 с.

Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посіб. / Г. В. Савицька. – 3-тє вид. виправл. і доп. – К. : Знания, 2007. – 946 с.

Мамонтова Н. А. Фінансова стійкість акціонерних підприємств і методи її забезпечення (на прикладі підприємств харчової промисловості) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Н. А. Мамонтова. – К., 2006. – 16 с.