DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2017.30.0.40

УТОЧНЕННЯ СУТНОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ

T. KOVALYOVA

Анотація


Предметом дослідження у статті є комплекс теоретичних і практичних питань, пов’язаних з електронними грошима як одним із сучасних і прогресивних
інструментів розрахунків.
Значна кількість точок зору науковців щодо сутності елек­трон­них грошей говорить про відсутність одностайної думки з цього приводу, що негативно впливає на використання цієї форми грошей. Тому метою дослідження було обрано уточнення сутності електронних грошей. На основі аналізу, узагальнення та систематизації наукових та нормативних джерел було запропоновано уточнене визначення електронних грошей, вказано на відмінність його від інших визначень. У дослідженні приділено велику увагу ряду специфічних особливостей, зумовлених технологією проведення розрахунків у мережі Інтернет.

Ключові слова


гроші; електронні гроші; грошові кошти; розрахунки; платіжний інструмент

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Padoa-Schioppa T. Report to the EMI Council on Prepaid Cards, EMI, 1994 / T. Padoa-Schioppa, R. Reynders. – Режим доступу : https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/prepaidcards1994en.pdf?9fc7b56c72b0b1a42eb60ad5f97fb7d3.

 

Crockett Andrew. Implications for central banks of the development of electronic money, 1996, BIS / Andrew Crockett. – Режим доступу : https://www.bis.org/publ/bisp01.pdf.

В Україні зростає популярність електронних грошей: Інтернет-портал FinPost. – Режим доступу : https://finpost.com.ua/news/2548.

Мельниченко О.В. Особливості проведення аналізу та аудиту електронних грошей у банках / О.В. Мельниченко. – Режим доступу : http://pbo.ztu.edu.ua/article/view/47834.

 

Кравчук В. Електронні гроші в Україні. Аналітичний звіт / В. Кравчук, Д. Науменко, А. Глибовець. – K. : Альфа-ПІК, 2012. – 64 c. –  Режим доступу : http://www.ier.com.ua/files/publications/Books/2012/ 3_Electronic_Money/E-money_report_APPROVED_2012-10-02_RED2.pdf.

 

Платонов Е. И. Современная интерпретация понятия «электронные деньги»: модель денежных обязательств / Е. И. Платонов, В. А. Кузнецов // Деньги и кредит. – 2002. – № 9. – С. 30–35.

 

Сальников Д. Электронные кошельки / Д. Сальников // Банковские технологии. – 1998. –№ 2. – С. 97–101.

 

Вікіпедія: Вільна енциклопедія. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki.

 

Про платіжні системи та переказ коштів в Україні : Закон України від 05.04.2001 р. № 2346. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/2346-14.

 

Директива 2009/110/ЄС Європейського Союзу від 16 вересня 2009 р. щодо започаткування та здійснення діяльності установами-емітентами електронних грошей та пруденційний нагляд за ними, що вносить зміни до Директиви 2005/60/ЕС та 2006/48/ЕС, та скасовує Директиву 2000/46/ЕС. – Режим доступу: http:// www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=179=uk.

 

Світовий досвід і перспективи розвитку електронних грошей в Україні : Науково-аналітичні матеріали. / П.М. Сенищ, В.М. Кравець, В.І. Міщенко та ін. – К. : Національний банк України. Центр наукових досліджень. – 2008. –  № 10. – С. 145.

 

Радченко М.А. Особливості відображення електронних грошей в обліку / М.А. Радченко. – Режим доступу: http://www.visnykekon.uzhnu.edu.ua/ images/pubs/45/2/45_2_121-.pdf.

 

Некрасов Ю. Риск – подотчетное дело / Ю. Некрасов // Комерсантъ ДЕНЬГИ. – 2006. – № 49.