DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2017.30.0.15

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ІНТЕГРОВАНОЇ ЛОГІСТИКИ

I. FEDOTOVA

Анотація


У статті розглядаються основні концепції чи парадигми інтегрованої логістики. Основною метою дослідження є розробка концептуальних основ інтегрованої логістики. Удосконалено концептуальні положення інтегрованої логістики, що базуються на використанні інтегрального та системного підходів до формування логістичних систем. Концепція інтегрованої логістики у сфері автотранспортних перевезень дозволяє об’єднати зусилля керуючого персоналу підприємства, його структурних підрозділів і логістичних партнерів для наскрізного управління основними потоками ресурсів. На цій основі підприємство може формувати в подальшому власну інтегровану логістичну систему. Базуючись на основних принципах логістики, інтеграції процесів менеджменту та інтегрованої логістики, були запропоновані основні принципи інтегрованої логістики. На основі структурно-рівневого та метасистемного підходів визначено основні рівні та структуру інтегрованої логістики. Для формування рівнів інтегрованої логістики запропоновано використовувати критерій диференціації рівнів, який дозволяє відповідно до метасистемного підходу виділити п’ять рівнів інтегрованої логістичної системи – елементний, компонентний, субсистемний, системний та метасистемний. Концепція інте­грованої логістики вимагає об’єднання різних функціональних галузей та їх учасників на всіх рівнях у рамках єдиної логістичної системи з метою її оптимізації та може застосовуватися для будь-яких підприємств і організацій. Запропоновані концептуальні основи дозволяють узгоджувати такі об’єкти управління в інтегрованій логістичній системі, як взаємодія учасників ланцюга, логістичні функції, бізнес-процеси та створювати їх певну структуру, визначати рівні інтеграції.

Ключові слова


концепція; логістика; інтегрована логістика; логістична система; принципи логістики; інтеграція; метасистемний підхід; рівні логістичної системи

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бауэрсокс Д.Дж. Логистика. Интегрированная цепь поставок / Д.Дж. Бауэрсокс, Д.Дж. Клосс. – Олимп-Бизнес, 2006. – 640 с.

 

Репич Т. А. Логистические стратегии управления материальными потоками / Т. А. Репич // Мясной бизнес. – 2007. – № 4. – С. 92–94. – Режим доступу до журн. : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/15821.

 

Левкин Г.Г. Основы логистики / Г.Г. Левкин. – Режим доступу до журн. : https://profilib.com/chtenie/84900/grigoriy-levkin-osnovy-logistiki.php.

 

Пустынникова Е.В. Интегрированная логистика: электронное издание / Е.В. Пустынникова. – Ульяновск : УлГУ, 2016. – 130 с.

 

Морейская С.Б. Эволюция логистики и подходы к сущности понятия логистики как экономической и управленческой деятельности / С.Б. Морейская // Вестник Воронежского института экономики и социального управления. – 2017. – № 1. – С. 45–49.

 

Логистика: интеграция и оптимизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок : учебник (полный курс МБА) / В.В. Дыбская, Е.И. Зайцев, В.И. Сергеев, А.Н. Стерлигова. – М. : Эксмо, 2009 – 940 с.

 

Шиндина Т.А. Классификация логистических концепций и технологий / Т.А. Шиндина // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. – 2014. – № 1 (Том 8). – С. 189–191. – Режим доступу до журн. : http://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-logisticheskih-kontseptsiy-i-tehnologiy.

 

Неруш Ю.М. Логистика : учебник для вузов / Ю.М. Неруш. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 392 с.

 

Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / под общ. и науч. ред. проф. В. И. Сергеева. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 976 с.

 

Алесинская Т.В. Основы логистики. Общие вопросы логистического управления / Т.В. Алесинская. – Таганрог : Изд-во ТРТУ, 2005. – 120 с.

 

Кристофер М. Логистика и управление пенями поставок : пер. с англ.  / М. Кристофер. – С.Пб. : Питер, 2004. – 316 с.

 

Кузьменко Ю.Г. Методология логистической интеграции систем торгового обслуживания : автореф. дисс. на соиск. учен. степени докт. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (логистика)» / Ю.Г. Кузьменко. – Екатеринбург, 2014. – 41 с.

 

Шульженко Т.Г. Управление логистическими функциями в цепях поставок: теория и методология : автореф. дисс. на соиск. учен. степени докт. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (логистика)» / Т.Г. Шульженко. – Санкт-Петербург, 2012. – 40 с.

 

Демченко А.И. Концептуальные основы системного управления в интегрированных логистических цепях / А.И. Демченко // Проблемы современной экономики. – 2015. – № 1 (53). – С. 193–197.

 

Одинцова Т.Н. Методологические основы управления системой туристического обслуживания : автореф. дисс. на соиск. учен. степени докт. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (логистика)» / Т.Н. Одинцова. – Санкт-Петербург, 2011. – 42 с.

 

Карпунин С.А. Модели интегрированного управления потоками в цепях поставок : автореф. дисс. на соиск. учен. степени канд. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (логистика)» / С.А. Карпунин. – Санкт-Петербург, 2012. – 18 с.

 

Эмирова А.Е. Интеграция логистических систем: функциональный и ресурсный аспекты : автореф. дисс. на соиск. учен. степени канд. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (логистика)» / А.Е. Эмирова. – Санкт-Петербург, 2004. – 20 с.

 

Молина А.В. Формирование и развитие интегрированной системы логистики на промышленных предприятиях : автореф. дисс. на соиск. учен. степени канд. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (логистика)» / А.В. Молина. – Саранск, 2003. – 17 с.

 

Посилкіна О.В. Актуальність впровадження інтегрованої логістики в фармації / О.В. Посилкіна, А.Г. Хромих // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2011. – № 5 (19). – С. 36–42.

 

Прохоров В.М. Логистика : учебное пособие / В.М. Прохоров. – С.Пб. : Изд-во СЗТУ, 2008. – 211 с.

 

Тюріна Н.М. Логістика : навч. посіб. / Н.М. Тюріна, І.В. Гой, І.В. Бабій. – К. : Центр учбової літератури, 2015. – 392 с.

 

Родина Е.Е. Эволюция подходов к интеграции систем управления / Е.Е. Родина // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – 2013. – № 1 (27). – Режим доступу до журн.: http://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-podhodov-k-integratsii-sistem-upravleniya.

 

Демченко А.И. О согласовании категорий «поток» и «процесс» в логистическом управлении / А.И. Демченко // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. – 2014. – № 2. – С. 161–166.

 

Быковский В.В. Причины и условия интегрирования микро-, мета- и мезологистических систем в макрологистические инфрасистемы / В.В. Быко­в­ский // Успехи современной науки и образования. – 2015. – № 1. – С. 20–25.

 

Миронов С.В. Метасистемный поход в управлении : монография / С.В. Ми­­ронов, А.М. Пищухин. – Оренбург : ГОУ ОГУ, 2004. – 338 с. – Режим доступа до журн. : http://kosstu.kz/static/uploads/library/econom/gosregul/e-g-14.pdf.

 

Звягин Л.С. Метасистемный подход в экономике и управлении / Л.С. Звягин // Вопросы экономики и управления. – 2016. – № 4. – С. 6–11.

 

Карпов А.В. Психология сознания: Метасистемный подход / А.В. Карпов. – М. : РАО, 2011. – 1088 с.